Cum să-ți faci nașii fe­ri­ciți

Au ales să vă ghi­de­ze în viață și să fie ală­turi de voi când vă uniți des­ti­ne­le, iar voi vă do­riți să îi fa­ceți fe­ri­ciți și să le răs­plă­tiți bu­nă­voi­nța cu ges­turi ca­re să îi emoți­o­ne­ze. Mai jos, vă ofe­rim câte­va idei cu ca­re i-ați pu­tea sur­prin­de plă­cut p

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: CRIS­TI­NA NICOLAE

Im­pli­cați-i în or­ga­ni­za­re

Ni­mic nu o să îi fa­că mai fe­ri­ciți de­cât să afle că pă­re­rea lor con­te­a­ză pen­tru voi. Un­de mai pui că aju­to­rul unui cu­plu ca­re a tre­cut prin ace­as­tă ex­pe­ri­e­nță es­te chiar util. Da­că nașii sunt pri­e­te­nii voștri, pu­teți să îi luați la cum­pă­ră­turi – mul­te mi­re­se vin însoți­te de vi­i­toa­re­le nașe atunci când pro­be­a­ză ro­chii de mi­re­a­să, iar o pă­re­re în plus es­te chiar im­por­tan­tă când mer­geți la de­gus­tări de vin sau pen­tru sta­bi­li­rea me­ni­u­lui de nun­tă. Nu ui­tați să vă con­sul­tați cu nașii atunci când fa­ceți lis­ta cu in­vi­tați – cu si­gu­ra­nță es­te un eveni­ment și pen­tru ei să fie nași și vor dori, la rândul lor, să își in­vi­te pri­e­te­nii la nun­tă. Fiți ate­nți la mi­ci­le de­ta­lii: de exem­plu, pu­teți afla ca­re sunt flo­ri­le pre­fe­ra­te ale nașei, ca să îi ce­reți flo­ris­tu­lui să nu lip­se­as­că din bu­che­tul ei, sau des­pre gus­tu­ri­le lor mu­zi­ca­le, pen­tru a in­clu­de câte­va me­lo­dii ca­re le plac în play­lis­tul nu­nții.

Un toast în cin­stea nași­lor

Cu­vin­te­le ră­mân, in­di­fe­rent de ce for­mă vor lua ele în zi­ua nu­nții. Și nu ră­mân doar pe ma­te­ria­lul vi­deo, ci une­le se vor înti­pări în min­tea și su­fle­tul ce­lor vi­zați pen­tru toa­tă viața. Da­că pen­tru voi con­te­a­ză acest lu­cru, veți reuși cu si­gu­ra­nță să cre­ați un mo­ment de po­ves­te prin­tr-un toast emoți­o­nant pen­tru nașii voștri dra­gi, ca­re vă sunt ală­turi la nun­tă și în viață. Aces­ta ar pu­tea fi un ca­dou ta­re apre­ciat de nași, dar și de spec­ta­tori. Da­că si­mțiți că vă co­pleșesc emoți­i­le și nu reușiți să ți­neți dis­cur­sul în des­chi­de­rea pe­tre­ce­rii de nun­tă, fiți fă­ră gri­jă, veți avea timp be­re­chet pen­tru a spu­ne câte­va cu­vin­te pe par­cur­sul nu­nții. Unul din­tre mo­men­te­le po­tri­vi­te ar fi du­pă so­si­rea tor­tu­lui. O de­di­cație mu­zi­ca­lă, de ase­me­nea, es­te bi­ne-veni­tă: poa­te fi mo­men­tul nași­lor pe rin­gul de dans.

We­e­kend ge­ta­way

Fie că mer­geți toți pa­tru într-un ci­ty bre­ak du­pă nun­tă, da­că nașii sunt pri­e­teni buni, de vârstă cu voi, fie că le ofe­riți ca­dou un we­e­kend la o pen­si­u­ne rus­ti­că din Ma­ra­mu­reș, la un ho­tel de lux cu SPA, din orașul în ca­re lo­cu­iți, sau într-o pod­go­rie din Vran­cea, cre­dem că nu exis­tă vreun cu­plu ca­re să nu apre­ci­e­ze o ast­fel de es­ca­pa­dă re­la­xan­tă. Sin­gu­re­le lu­cruri de ca­re tre­bu­ie să ți­neți cont aici sunt gus­tu­ri­le ce­lor doi și, bi­neînțe­les, da­ta re­zer­vă­rii (ide­al ar fi un vo­u­cher cu da­te fle­xi­bi­le). Pen­tru un cu­plu ama­tor de adre­na­li­nă, o plim­ba­re cu un ba­lon cu aer cald, dea­su­pra orașu­lui, va fi un mo­ment de neu­i­tat.

Ca­do­uri per­so­na­li­za­te

Pot fi amu­zan­te sau preți­oa­se – de­pin­de de per­so­na­li­ta­tea nași­lor pe ca­re i-ați ales. Căni de ca­fea im­pri­ma­te cu me­sa­jul „Cel/cea mai bun(ă) naș(ă) din lu­me“sau „Noi nu avem ne­voie de su­pe­re­roi, îi avem pe nași“; un coș șic de pic­nic, în ca­re să stre­cu­rați o scri­soa­re emoți­o­nan­tă ori un tort pe ca­re să îl tri­mi­teți a do­ua zi nași­lor, cu un me­saj sim­plu pre­cum „Just to say thank you“, sunt ca­do­uri sim­bo­li­ce, dar ca­re ara­tă că pen­tru voi con­te­a­ză să fiți aproa­pe. Da­că aveți timp și su­fi­ci­en­tă înde­mâna­re, un obi­ect re­a­li­zat de voi va to­pi, cu si­gu­ra­nță, ini­mi­le nași­lor. Un me­saj per­so­na­li­zat pe o ini­mă din lemn, atașat unei cu­tii cu bom­boa­ne de ci­o­co­la­tă, va da un per­so­nal to­u­ch foar­te sim­pa­tic. Par­tea bu­nă e că da­că eșuați în ten­ta­ti­va voas­tră cre­a­ti­vă, pu­teți ori­când ale­ge o fe­li­ci­ta­re dră­guță, pe ca­re să vă lă­sați me­sa­je­le de mu­lțu­mi­re. O va­rian­tă de im­pact, dar ca­re le va amin­ti me­reu de nun­ta voas­tră, es­te să cum­pă­rați bi­ju­te­rii, pe ca­re să le per­so­na­li­zați cu un sim­bol sau pe ca­re să fie gra­vat un scurt me­saj. În fun­cție de bi­ju­te­ri­i­le ale­se, une­ori prețul nu e chiar atât de ma­re pe cât ați cre­de.

Ele­gant și so­fis­ti­cat

Vreți să îi im­pre­si­o­nați cu ade­vă­rat pe nași, așa că vă gândiți la un ca­dou mai so­fis­ti­cat? Va tre­bui să luați în con­si­de­ra­re une­le as­pec­te pre­cum vârsta, ocu­pația sau hob­by-uri­le nași­lor. Da­că le pla­ce să că­lă­to­re­as­că, ce ca­dou ar fi mai po­tri­vit de­cât un set de ge­nți de voiaj din pi­e­le, cla­sic și trai­nic, ca­re va ți­ne o viață?

Da­că adău­gați și eti­che­te de ba­gaj, tot din pi­e­le, pe ca­re le per­so­na­li­zați cu un me­saj sim­pa­tic, aveți un ca­dou su­perb și ex­trem de util. Da­că sun­teți fa­mi­lia­ri­zați cu sti­lul în ca­re și-au de­co­rat ca­sa, pu­teți op­ta pen­tru un obi­ect de­co­ra­tiv ca­re să le amin­te­as­că de voi. De ase­me­nea, un ser­vi­ciu de ca­fea din po­rțe­lan es­te un dar ele­gant și util, cu ca­re în mod si­gur nu veți da greș.

Ex­pe­ri­e­nță cul­tu­ra­lă

Da­că nașii voștri sunt fa­nii unei tru­pe/ ar­tist sau ai unui spec­ta­col de te­a­tru/ mu­si­cal, do­uă bi­le­te la ur­mă­to­rul con­cert/ ur­mă­toa­rea re­pre­zen­tație (plus do­uă bi­le­te de avi­on, da­că are loc în afa­ra ță­rii) vor fi „punct ochit, punct lo­vit“. O altă va­rian­tă de ca­dou ar pu­tea fi un abo­na­ment cul­tu­ral, pe un an, la ope­ră sau la te­a­tru, dar tre­bu­ie să știți foar­te bi­ne pre­fe­ri­nțe­le per­so­na­le ale nași­lor, în acest caz.

Un al­bum fo­to

Ima­gi­ni­le de la nun­tă vor fi un mo­tiv de bu­cu­rie pen­tru nași, iar un al­bum ca­re să le in­clu­dă pe ce­le mai reuși­te es­te ușor de fă­cut și, cu si­gu­ra­nță, emoți­o­nant. Veți pu­tea să îl răs­foiți pes­te ani împreu­nă și să vă re­a­min­tiți cli­pe­le spe­cia­le și emoți­i­le din zi­ua nu­nții: cu­nu­nia re­li­gi­oa­să de la bi­se­ri­că, fo­to­gra­fi­i­le de grup, mo­men­te­le amu­zan­te de la nun­tă, par­tea în ca­re mi­re­a­sa re­nu­nță la voal și nașa îi pu­ne ba­ti­cul sau ori­ce altă tra­diție de acest fel ca­re îi are pro­ta­go­niști și pe nași.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.