Și ce da­că plo­uă?

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: CRIS­TI­NA NICOLAE

Asta e cu nu­nți­le de toam­nă: na­tu­ra es­te pli­nă de cu­loa­re, me­ni­ul are fruc­te și le­gu­me proas­pe­te de se­zon, vi­nul e din be­lșug, dar vre­mea es­te im­pre­vi­zi­bi­lă! Da­că te mă­riți în acest ano­timp, n-ar fi rău să iei în cal­cul și po­si­bi­li­ta­tea unei zi­le ploi­oa­se. Și cum ni­ci­un strop de apă nu tre­bu­ie să îți stri­ce zi­ua cea ma­re, hai să ve­dem cum poți să te pre­gă­tești în caz că va plo­ua!

Încă din mo­men­tul în ca­re te-ai de­cis să îți or­ga­ni­ze­zi eveni­men­tul într-o zi de toam­nă, gândește-te bi­ne da­că vrei să iei în cal­cul or­ga­ni­za­rea unei nu­nți în aer li­ber. Cel mai bi­ne ar fi să te ori­en­te­zi că­tre o lo­cație ca­re să îți pu­nă la dis­po­ziție atât spați­ul de afa­ră, cât și pe cel din in­te­ri­or. Nu vrei să riști ca o ploaie to­re­nția­lă să îți go­neas­că toți in­vi­tații, nu-i așa? Un res­tau­rant cu gră­di­nă es­te va­rian­ta ide­a­lă: chiar da­că plo­uă, exis­tă un spațiu în ca­re să vă re­tra­geți în caz de vre­me rea. Și nu îți fa­ce prea mul­te pro­ble­me: in­vi­tații se vor dis­tra ori­cum! Mi­rii sunt cei ca­re dau to­nul dis­tra­cți­ei, iar da­că voi sun­teți re­la­xați și bi­ne-dis­puși, și in­vi­tații vor fi la fel. Când mu­zi­ca es­te bu­nă și mânca­rea es­te pe pla­cul ce­lor pre­ze­nți, vre­mea de afa­ră nici nu mai con­te­a­ză!

Nu vre­mea e im­por­tan­tă în zi­ua în ca­re te mă­riți, am sta­bi­lit de­ja asta, ci fe­lul în ca­re te si­mți. Iar un ma­chiaj ca­re se întin­de din cau­za unor stro­pi de ploaie cu si­gu­ra­nță te va fa­ce ne­fe­ri­ci­tă toc­mai în zi­ua în ca­re toți ochii sunt ațin­tiți asu­pra ta! Pen­tru a scoa­te cu to­tul din cal­cul acest sce­na­riu dra­ma­tic, ape­le­a­ză la pro­du­se de ma­chiaj wa­ter­proof. De fapt, es­te sfa­tul nos­tru pen­tru toa­te mi­re­se­le, in­di­fe­rent da­că se mă­ri­tă sau nu în se­zo­nul ploi­os! Zi­ua nu­nții es­te una emoți­o­nan­tă și pli­nă de agi­tație, iar ma­chia­jul tre­bu­ie să re­zis­te la­cri­mi­lor, pu­pă­tu­ri­lor, dan­su­lui până în zori și chiar ploii, da­că ace­as­ta își va fa­ce apa­riția!

Poa­te cre­zi că ploaia îți va stri­ca șe­di­nța fo­to, dar să știi că un fo­to­graf pro­fe­si­o­nist cu si­gu­ra­nță te va con­tra­zi­ce! Stro­pii de ploaie pot da o au­ră fru­moa­să si­lue­te­lor voas­tre, iar fun­da­lul gri va pu­ne în evi­de­nță al­bul ro­chi­ei de mi­re­a­să.

Aces­te ca­dre pli­ne de ro­man­tism cu voi împă­rțind o um­bre­lă, stro­pii per­lați de pe flo­ri­le bu­che­tu­lui de mi­re­a­să sau ploaia cur­gând pe fe­re­as­tra prin ca­re se ve­de că vă să­ru­tați sunt ce­le pe ca­re le cau­tă ori­ce fo­to­graf de nun­tă. Achi­ziți­o­nea­ză-ți pre­ven­tiv o pe­re­che de ciz­me de ploaie. Îi vei fa­ce ast­fel tu o sur­pri­ză vre­mii urâte, întâmpi­nând-o pre­gă­ti­tă și cu zâmbe­tul pe bu­ze, spre de­li­ci­ul in­vi­tați­lor tăi. Poți pu­ne câte­va pe­re­chi de ciz­me asor­ta­te la dis­po­ziția dom­nișoa­re­lor și a ca­va­le­ri­lor de onoa­re și vei avea ce­le mai reuși­te ima­gini pen­tru al­bu­mul de nun­tă. Se spu­ne că ploaia e semn de bu­năs­ta­re și be­lșug. To­tul ți­ne de voi să știți cum să vă bu­cu­rați de zi­ua voas­tră cea ma­re și să nu lă­sați ploaia să vă stri­ce sta­rea de bi­ne! Și nu ui­tați că, de ce­le mai mul­te ori, din si­tuații ne­pre­vă­zu­te se nasc amin­ti­ri­le ace­lea fru­moa­se, ca­re re­zis­tă cu ade­vă­rat pes­te ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.