Ade­vă­ruri des­pre nun­tă

Am stat de vor­bă cu mul­te mi­re­se, le-am des­cu­sut și am învățat din ex­pe­ri­e­nța lor, pe ca­re încer­căm să o dăm mai de­par­te că­tre voi, vi­i­toa­re mi­re­se în prag de mă­ri­tiș.

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: MA­RA WAG­NER

Ori­cât de or­ga­ni­za­tă ai fi, tot te vei stre­sa

Și te vei tre­zi mârâind di­ver­se or­di­ne că­tre toa­tă lu­mea. Ade­vă­rul es­te că ce­va, ce­va tot n-o să me­ar­gă ca pla­ni­fi­cat, că doar nu de­ge­a­ba exis­tă le­gi­le lui Mur­phy pe lu­me. Poa­te fi un lu­cru mă­runt și neînsem­nat, dar ca­re pe ti­ne te scoa­te din să­ri­te, cum ar fi că o ru­dă a ui­tat să adu­că niște po­ze ve­chi pe ca­re ți­neai mo­rțiș să le arăți nun­tași­lor, și poa­te mer­ge până spre ca­tas­tro­fe ade­vă­ra­te cu po­te­nțial dis­truc­tiv pen­tru nun­tă. Chiar da­că te-ai gândit până și la ce­le mai mici de­ta­lii și cre­zi că le-ai or­ga­ni­zat pe toa­te, în di­mi­neața nu­nții tot hao­sul va do­mi­na. Re­la­xe­a­ză-te și la­să lu­cru­ri­le să-și ur­me­ze cur­sul. La ur­ma ur­mei, sunt o groa­ză de oa­meni în ju­rul tău ca­re se vor da pes­te cap ca să-ți fa­că viața ușoa­ră în ace­as­tă zi. Și știi ce? Nu con­te­a­ză cu ade­vă­rat ce se întâmplă în zi­ua res­pec­ti­vă, mult mai im­por­tant es­te că vă aveți unul pe altul și că toc­mai v-ați că­să­to­rit.

N-ai nea­pă­ra­tă ne­voie de un wed­ding plan­ner

Nu­nți­le sunt eveni­men­te fru­moa­se și ro­man­ti­ce, dar când vi­ne vor­ba de or­ga­ni­za­re în de­ta­lii îți vi­ne să te apuci cu mâi­ni­le de cap, gândin­du-te că e ca­te­go­ric ne­voie de ci­ne­va mult mai or­ga­ni­zat de­cât ti­ne. Dar hai­de să-ți spu­nem un se­cret. Nu-i ma­re lu­cru să te ocu­pi de or­ga­ni­za­re da­că pri­vești lu­cru­ri­le re­la­xat, nu in­tri în pa­ni­că și le re­zol­vi trep­tat, unul du­pă altul. Iar nun­tașii ori­cum nu vor ob­ser­va mi­ci­le de­ta­lii ca­re pen­tru ti­ne con­te­a­ză atât de mult. E mi­nu­nat să poți lă­sa to­tul pe mâna unui wed­ding plan­ner da­că exis­tă bu­get pen­tru așa ce­va. Dar da­că nu, nu-i ni­cio tra­ge­die, lu­mea se va si­mți la fel de bi­ne la nun­tă.

Nu te ba­za prea mult pe dom­nișoa­re

E foar­te po­si­bil ca dom­nișoa­re­le ta­le de onoa­re să fie cam împi­e­di­ca­te când vi­ne vor­ba de or­ga­ni­za­re și să nu fa­că lu­cru­ri­le așa cum ți le-ai închi­pu­it tu. Chiar da­că le-ai ex­pli­cat de­ta­liat ca­re e res­pon­sa­bi­li­ta­tea fi­e­că­reia, e po­si­bil să ui­te, să fa­că schimb de sar­cini între ele sau să se încur­ce în tre­buri, ast­fel că ni­meni nu mai înțe­le­ge ni­mic. De fapt, nu-i ni­mic atât de grav, pen­tru că lu­cru­ri­le se vor des­cur­ca la tim­pul po­tri­vit, cu sau fă­ră stres. De­si­gur, e foar­te po­si­bil și să ni­me­rești un alai de dom­nișoa­re su­per-or­ga­ni­za­te, ca­re să-ți ușu­re­ze enorm tre­a­ba. Im­por­tant es­te însă să nu te ba­ze­zi prea mult pe ele.

Vei mai avea și gânduri post-eveni­ment

Nu e vor­ba de vreun re­gret ca­re să-ți ră­mână în le­gă­tu­ră cu nun­ta, dar du­pă ce a tre­cut fe­ri­ci­ta zi, te vei tre­zi cu gânduri de ge­nul: „Ah, ce pă­cat că n-am reușit să fac o po­ză și cu un­chi­ul Cos­ti­că!“sau „Da­că am fi pus niște me­se cu scau­ne și în gră­di­nă, ne-am fi pu­tut bu­cu­ra mai mult timp de soa­re și aer“. E ome­nește să ai mici pă­reri de rău că lu­cru­ri­le ar fi pu­tut ieși chiar și mai mi­nu­nat de­cât au ieșit de­ja. Dar amin­tește-ți de fi­e­ca­re da­tă că fru­mu­sețea nu stă în per­fe­cți­u­ne, că oa­me­nii s-au dis­trat, ați fost fe­ri­ciți și că e bi­ne așa cum e.

Nu-i un mit fap­tul că zi­ua nu­nții tre­ce mai re­pe­de ca alte­le

Toa­te, dar chiar toa­te mi­re­se­le au fost de pă­re­re că zi­ua nu­nții tre­ce in­cre­di­bil de re­pe­de, abia ai cli­pit și de­ja s-a dus. Poa­te nu-ți vi­ne a cre­de, gândin­du-te câte lu­cruri ai de înghe­su­it în ore­le ace­lea, dar ade­vă­rul es­te că trec. Și nu, nu e co­rect că or­ga­ni­ze­zi luni de zi­le sau poa­te chiar ani și to­tul să tre­a­că atât de re­pe­de. Dar pen­tru asta exis­tă fo­to­gra­fii și ca­me­ra­ma­nii, veți avea o viață între­a­gă să vă tot ui­tați la po­ze și fil­me și să re­trăiți toa­te ace­le mo­men­te de fe­ri­ci­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.