Adi­na & Ște­fan: Nu ne-am do­rit o nun­tă tra­diți­o­na­lă

Nun­ta lor a avut toa­te in­gre­di­en­te­le unei pe­tre­ceri reuși­te: de­ta­lii spec­ta­cu­loa­se, de­zin­vol­tu­ra și des­chi­de­rea tu­tu­ror pen­tru dis­tra­cție, mu­zi­că bu­nă, sur­pri­ze de­li­ci­oa­se pen­tru in­vi­tați și o echi­pă ex­traor­di­na­ră, ca­re a fă­cut to­tul po­si­bil!

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: CRIS­TI­NA NICOLAE

AAdi­na lu­cre­a­ză ca ban­cher pen­tru Ban­ca Eu­ro­pe­a­nă de Re­con­stru­cție și Dez­vol­ta­re, iar Ște­fan es­te an­tre­pre­nor. „Eu sunt cu pla­nu­ri­le și or­ga­ni­za­rea, iar Ște­fan es­te cel spon­tan. Ast­fel ne gă­sim echi­li­brul. Aș zi­ce că sun­tem un cu­plu des­tul de ac­tiv, cu mu­lți pri­e­teni, cu ca­re me­reu gă­sim o oca­zie să ne ve­dem, să ieșim și să con­stru­im amin­tiri.“Tot așa s-au și cu­nos­cut: la o pe­tre­ce­re a unor pri­e­teni co­muni. „Ne-am mai in­ter­sec­tat de câte­va ori în ur­mă­toa­re­le luni, în cer­cul nos­tru de pri­e­teni, până am de­cis că es­te tim­pul să ieșim la o ca­fea împreu­nă, și la a do­ua, apoi la un film și tot așa.”

Pe bal­co­nul unui ho­tel su­perb din Taor­mi­na…

Ște­fan s-a de­cis să o ce­a­ră de soție pe Adi­na chiar de zi­ua lui. „Ce­re­rea în că­să­to­rie a fost neaștep­ta­tă, având în ve­de­re că s-a întâmplat în timp ce eram în va­ca­nță în Si­ci­lia pen­tru a-l ser­ba pe Ște­fan. Era o se­a­ră su­per­bă în Taor­mi­na, noi ne întor­se­se­răm de la ci­nă și stă­te­am pe bal­co­nul ho­te­lu­lui ales de Ște­fan pen­tru «zi­ua lui», po­ziți­o­nat pe o stâncă, de un­de se ve­dea Iso­la Bel­la. Tre­bu­ie să re­cu­nosc că am fost emoți­o­na­tă și plă­cut sur­prin­să de cum pla­ni­fi­ca­se to­tul fă­ră ca eu să bă­nu­i­esc…“

Ro­chia de mi­re­a­să, o ade­vă­ra­tă încer­ca­re!

Au ur­mat pre­gă­ti­ri­le pen­tru nun­tă. Adi­na s-a ho­tă­rât greu asu­pra ro­chi­ei. „Nu îmi ima­gi­na­sem ni­ci­o­da­tă cum va ară­ta ro­chia mea de mi­re­a­să, așa că de­ci­zia a fost foar­te grea. Ro­chia pen­tru cu­nu­nia ci­vi­lă am ales-o în cinci mi­nu­te, dar cu cea de mi­re­a­să nu a fost așa ușor. Am tot pro­bat și m-am oprit până la ur­mă asu­pra unei ro­chii ca să o pot co­man­da în timp util, înain­te cu do­uă-trei luni de eveni­ment. Dar din­tr-o eroa­re ma­ga­zi­nul nu a înre­gis­trat co­man­da și, cu trei săp­tă­mâni înain­te de nun­tă, am des­co­pe­rit că nu ave­am ro­chie de mi­re­a­să. În mo­men­tul ace­la, sur­prin­ză­tor, nu m-a luat pa­ni­ca. Am su­nat-o pe Ale­xan­dra (Bla­ga Even­ts), cea ca­re m-a aju­tat cu or­ga­ni­za­rea nu­nții, și am între­bat-o da­că a mai avut o mi­re­a­să fă­ră ro­chie cu trei săp­tă­mâni înain­te de nun­tă (acum mi se pa­re chiar amu­zant). Împreu­nă cu ea și nașa mea am ales o ro­chie de la Par­lor, to­tal ati­pi­că, pe ca­re mi-au fă­cut-o de la ze­ro în do­uă săp­tă­mâni. Am luat de­ci­zia foar­te ra­pid, mo­de­lul era fix pen­tru mi­ne și m-am si­mțit in­cre­di­bil în ace­as­tă ro­chie. Acum simt că, de fapt, așa tre­bu­ia să fie!“

Fe­te­le la Ro­ma, băi­eții în Va­ma Ve­che

Înain­te de nun­tă, Adi­na a fost lua­tă pe sus de pri­e­te­ne și du­să la Ro­ma pen­tru pe­tre­ce­rea bur­lă­cițe­lor. „Dom­nișoa­re­le de onoa­re și nașa, ce­le mai bu­ne pri­e­te­ne­le ale me­le încă din tim­pul li­ceu­lui, mi-au fă­cut o pe­tre­ce­re-sur­pri­ză și am pe­tre­cut împreu­nă un

we­e­kend mi­nu­nat la Ro­ma. Am aflat lo­cația doar cu câte­va zi­le înain­te! A fost un girl trip ve­ri­ta­bil, ca­re a dat naște­re la o tra­diție, pe ca­re spe­răm să o me­nți­nem mu­lți ani de acum înco­lo, in­di­fe­rent un­de vom lo­cui fi­e­ca­re – the an­nual girl trip. Și Ște­fan a avut par­te de o pe­tre­ce­re-sur­pri­ză a bur­la­ci­lor, în Va­ma Ve­che. El a aflat doar cu o se­a­ră înain­te ce pu­se­se­ră băi­eții la ca­le.

Spațiu ne­con­venți­o­nal, cu as­pect in­dus­trial

Ște­fan și Adi­na și-au do­rit ca nun­ta lor să fie mai mult ca o pe­tre­ce­re. „Nu am ales o te­ma­ti­că anu­me, de­oa­re­ce nu voiam să du­că spre o nun­tă tra­diți­o­na­lă. Ne do­re­am să avem o nun­tă într-un spațiu ne­con­venți­o­nal, cu as­pect puțin in­dus­trial, așa că am ales Fra­tel­li Stu­di­os, im­pre­si­o­nați de de­co­rul său: can­de­la­bre­le de ala­mă, pe­re­te­le de că­ră­mi­dă, țe­vi­le apa­ren­te. Re­fe­ri­tor la or­ga­ni­za­re, pot spu­ne că am fost no­ro­coa­să. Ște­fan s-a im­pli­cat ac­tiv încă de la înce­put și amândoi am be­ne­fi­ciat de su­por­tul Ale­xan­drei și al Ilin­căi (Bla­ga Even­ts) pen­tru si­tuați­i­le ne­pre­vă­zu­te. Excep­tând fap­tul că am re­a­li­zat că nu am ro­chie de mi­re­a­să cu trei săp­tă­mâni înain­te de nun­tă, to­tul a de­curs con­form pla­nu­lui.“

Hor­ten­sii și can­de­la­bre de ala­mă

Adi­na și-a do­rit ca bu­che­tul ei să co­nți­nă și flori roșii, ca o pa­tă de cu­loa­re, iar sa­la a de­co­rat-o cu flori albe, în prin­ci­pal hor­ten­sii (ca­re îi plac ei foar­te mult) și mul­tă ver­de­ață. Pen­tru pe­re­te­le ne­gru de că­ră­mi­dă a op­tat pen­tru un set-up cu ra­me de ta­blo­uri cu flori mon­ta­te. „Cei de la Da­doo au fost foar­te re­cep­ti­vi la toa­te idei­le me­le adu­na­te de pes­te tot (re­vis­te cum­pă­ra­te din toa­te ță­ri­le în ca­re am că­lă­to­rit, Pin­te­rest etc.). Tot ei au venit cu o pro­pu­ne­re ca­re ne-a încântat foar­te mult pen­tru aran­ja­rea me­se­lor, iar pen­tru așe­za­rea per­soa­ne­lor în sa­lă, nu­me­le in­vi­tați­lor au fost scri­se pe o oglin­dă imen­să, cu ra­mă ară­mie, în ton cu can­de­la­bre­le de ala­mă.“

Or­ga­ni­za­re de ex­ce­pție și se­a­ră fă­ră gri­ji pen­tru miri

Adi­na și Ște­fan au avut o nun­tă pli­nă de dis­tra­cție, fă­ră eveni­men­te ca­re să le stri­ce în vreun fel bu­na dis­po­ziție. Toți cei im­pli­cați în or­ga­ni­za­re au fost cu ade­vă­rat pro­fe­si­o­niști. „Ale­ge­rea fo­to­gra­fu­lui a fost ba­za­tă pe «chi­mie». Theo es­te sin­gu­rul fo­to­graf cu ca­re m-am întâlnit. Îmi plă­cu­se­ră po­ze­le din por­to­fo­li­ul ei, iar du­pă ce am dis­cu­tat, mi-a lă­sat im­pre­sia că înțe­le­ge ce ne do­rim, mai exact fo­to­gra­fii mai mult spon­ta­ne, fi­in­dcă Ște­fan nu es­te fan al sta­tu­lui la po­ze. Am luat de­ci­zia co­rec­tă. Cât des­pre or­ga­ni­za­tori, pe Ale­xan­dra o cu­nos­cu­sem cu un an înain­te, când or­ga­ni­za­se nun­ta nași­lor noștri. Es­te o per­soa­nă ve­se­lă, vor­bă­re­ață și per­fe­cți­o­nis­tă și mi-a in­spi­rat încre­de­re. Re­fe­ri­tor la lo­cație, avem doar cu­vin­te de lau­dă pen­tru cei de la Fra­tel­li. Au res­pec­tat toa­te do­ri­nțe­le noas­tre le­ga­te de me­niu, layo­u­tul me­se­lor, te­ra­sa, coc­ktail bar-ul etc. În ca­zul aces­ta, ex­pe­ri­e­nța și-a spus cu­vântul și a fost o noap­te în ca­re eu și Ște­fan ne-am pu­tut bu­cu­ra la ma­xi­mum de pe­tre­ce­re, fă­ră gri­ji de ni­ci­un fel. Nu pu­tem ale­ge cel

mai fru­mos mo­ment al nu­nții – a fost, per to­tal, o se­a­ră foar­te fru­moa­să, ală­turi de toți pri­e­te­nii și cei dra­gi no­uă.“

Tort Pa­vlo­va uriaș și Can­no­li Bar

Și pen­tru că nu și-au do­rit o nun­tă tra­diți­o­na­lă, Adi­na și Ște­fan au să­rit pes­te obi­cei­u­ri­le spe­ci­fi­ce aces­tor eveni­men­te. În afa­ră de arun­ca­tul bu­che­tu­lui, nu au res­pec­tat alte tra­diții. Pen­tru dan­sul lor, au ales una din­tre me­lo­di­i­le pre­fe­ra­te ale lui Ște­fan: Mi­cha­el Bu­ble fe­at. Lau­ra Pau­sini – „You’ll Ne­ver Find Anot­her Lo­ve Li­ke Mi­ne”. Una din­tre sur­pri­ze­le dulci ale nu­nții a fost Can­no­li Bar-ul, iar tor­tul a fost o Pa­vlo­va imen­să pre­gă­ti­tă de cei de la Fra­tel­li. „Ace­as­ta a fost ale­ge­rea mea, ma­re­le fan al be­ze­le­lor. Nu îmi ima­gi­na­sem însă cum poa­te să ara­te o Pa­vlo­va pe mai mul­te eta­je, pen­tru 200 de per­soa­ne. A tre­bu­it mon­ta­tă cu 20 de mi­nu­te înain­te de a fi pre­zen­ta­tă, pen­tru că era foar­te grea și a fost pur­ta­tă, pe un fel de ra­mă de ta­blou, de do­uă per­soa­ne. Cu si­gu­ra­nță nu au mai avut ne­voie să me­ar­gă la sa­lă în ur­mă­toa­rea săp­tă­mână“, po­ves­tește amu­za­tă Adi­na. Ime­diat du­pă nun­tă, mi­rii au ple­cat în Ba­li, pen­tru o lu­nă de mi­e­re pli­nă de răs­făț. „Ne bu­cu­răm că am de­cis să ple­căm ime­diat du­pă nun­tă – a fost con­ti­nua­rea per­fec­tă a pe­tre­ce­rii de sâmbă­tă și, cu si­gu­ra­nță, re­la­xa­rea mult aștep­ta­tă du­pă toa­te pre­gă­ti­ri­le și emoți­i­le din acea pe­ri­oa­dă.“

wed­ding plan­ner: Bla­ga Even­ts; hair sty­ling: Bog­dan Mi­ri­că (Lon­dra 17); ma­ke-up: Ale­xan­dra Cră­es­cu; bi­se­ri­că: Sf. Elef­te­rie; res­tau­rant: Fra­tel­li Stu­di­os; de­sign flo­ral: Mai­son Da­doo; fo­to­gra­fii: Theo Ma­nu­sa­ri­de; tort: Fra­tel­li; Can­no­li Bar: Zo­bu­ian Arti­san Pa­tis­si­er Cho­co­la­ti­er; ti­pă­ri­turi: Pa­pi­ra De­sign; for­mație: Li­gia and Band; ro­chie de mi­re­a­să: Par­lor; cos­tum mi­re: Mo­no­cult; pan­to­fi mi­re­a­să: Aquaz­zu­ra; pan­to­fi mi­re: Mu­set­te Men; ve­ri­ghe­te: Cho­pard

„Ne-am bu­cu­rat la ma­xi­mum de pe­tre­ce­re! A fost, per to­tal, o se­a­ră foar­te fru­moa­să, ală­turi de toți pri­e­te­nii și cei dra­gi no­uă.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.