ORGANIZEAZĂ-ȚI NUN­TA DE VIS LA IBIS!

Beau Monde Mirese - - Teritoriu NupȚial -

Mo­men­te­le spe­cia­le me­ri­tă un loc de des­fășu­ra­re pe mă­su­ra aștep­tă­ri­lor ta­le. Bu­cu­ră­te de o nun­tă de po­ves­te, ca­re se po­tri­vește per­fect cu per­so­na­li­ta­tea ta: cla­si­că, tra­diți­o­na­lă, cu fe­luri de mânca­re con­sa­cra­te la ibis Si­biu sau mo­der­nă, ro­man­ti­că, pe ma­lul mă­rii, cu un me­niu in­spi­rat din bu­că­tă­ria con­tem­po­ra­nă, ca o că­lă­to­rie cu­li­na­ră, la ibis Con­sta­nța. Ori­ce ai ale­ge, ți­ne cont că cel mai fru­mos mo­ment din viața voas­tră me­ri­tă un se­tup im­pe­ca­bil și o echi­pă de pro­fe­si­o­niști - iar la ibis le bi­fe­zi pe amândo­uă, având gri­jă și de bu­ge­tul tău. Sa­la pen­tru pe­tre­ce­rea de vis te aște­ap­tă la ibis!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.