În for­mă ide­a­lă

Fie că ești vi­i­toa­re mi­re­a­să sau dom­nișoa­ră de onoa­re, îți dez­vă­lu­im că LPG Allian­ce es­te alia­tul tău în re­mo­de­la­rea cor­po­ra­lă, grație re­zul­ta­te­lor ra­pi­de și spec­ta­cu­loa­se pe ca­re le ofe­ră.

Beau Monde Mirese - - SimȚuri -

Știi de­ja că sti­lul de viață să­nă­tos, mișca­rea și hi­dra­ta­rea co­res­pun­ză­toa­re te aju­tă să-ți păs­tre­zi un to­nus și o si­lue­tă ar­mo­ni­oa­se, dar ce faci atunci când ul­ti­ma pe­ri­oa­dă s-a de­ru­lat pe re­pe­de-nain­te, iar tim­pul ră­mas până la ma­re­le eveni­ment nu-ți per­mi­te să res­pe­cți cu sârgu­i­nță re­gu­li­le? Sfa­tul nos­tru es­te să acți­o­ne­zi trep­tat, dar, în ace­lași timp, să te ba­ze­zi pe teh­no­lo­gia de ul­ti­mă ge­ne­rație, ide­a­lă în obți­ne­rea sau me­nți­ne­rea unei si­lue­te de in­vi­diat.

Aici in­ter­vi­ne LPG Allian­ce, un apa­rat de re­mo­de­la­re cor­po­ra­lă și fa­cia­lă, cu re­zul­ta­te vi­zi­bi­le nu­mai du­pă trei șe­di­nțe. Ves­tea bu­nă es­te că te­ra­pia se ba­ze­a­ză pe en­der­mo­lo­gie, ști­i­nța sti­mu­lă­rii ce­lu­la­re prin teh­nici me­ca­ni­ce, ne­du­re­roa­se și non-in­va­zi­ve.

Altfel spus, apa­ra­tul ac­ti­ve­a­ză, în mod na­tu­ral, me­ta­bo­lis­mul ce­lu­lar, con­tri­bu­ind si­mul­tan la re­du­ce­rea stra­tu­lui de gră­si­me și tra­ta­rea pi­e­lii lip­si­te de fer­mi­ta­te, în timp ce res­pec­tă com­plet eco­lo­gia pi­e­lii și a cor­pu­lui. Se­zo­nul aces­ta, LPG dez­vă­lu­ie no­ul de­vi­ce Cel­lu M6 Allian­ce, lan­sat în do­uă ver­si­uni di­fe­ri­te: una pen­tru tra­ta­men­te SPA și una me­di­ca­lă, pen­tru pro­ce­duri de me­di­ci­nă es­te­ti­că.

Un sis­tem avan­sat

Așa­dar, Cel­lu M6 Allian­ce pro­du­ce o ade­vă­ra­tă re­vo­luție în es­te­ti­ca cor­po­ra­lă, vi­zând atât re­mo­de­la­rea între­gii si­lue­te, prin pro­gra­me in­te­li­gen­te spe­cial con­ce­pu­te pen­tru slă­bi­re, to­ni­fi­e­re, sculp­ta­re, scă­de­re în cen­ti­me­tri (până la 5,2 din ta­lie), to­pi­re a gră­si­mii (re­du­ce ce­lu­li­ta cu până la 67%), cât și înti­ne­ri­re a pi­e­lii, prin sti­mu­la­rea sin­te­zei de co­la­gen și elas­ti­nă (până la 71% mai mul­tă fer­mi­ta­te). Prea fru­mos ca să fie ade­vă­rat? Într-ade­văr, ori­ce pro­mi­si­u­ne mi­ra­cu­loa­să tre­zește sus­pi­ci­uni, mai ales când vi­ne vor­ba des­pre loo­kul din zi­ua nu­nții, dar dă-ți voie să cre­zi în pu­te­rea ști­i­nței. Cu atât mai mult cu cât Cel­lu M6 Allian­ce es­te si­no­nim cu o si­ner­gie de teh­no­lo­gii pa­ten­ta­te: o ro­lă mo­ni­to­ri­za­tă și o cla­pă mo­ni­to­ri­za­tă, ală­turi de o as­pi­rație sec­venția­lă sin­cro­ni­za­tă, ce lu­cre­a­ză împreu­nă pen­tru a sti­mu­la și mo­bi­li­za țe­su­tul în adânci­me, în toa­te di­men­si­u­ni­le, pen­tru un tra­ta­ment mult mai plă­cut și mai efi­ci­ent.

Încă nu cre­zi că es­te po­si­bil? Află că LPG Allian­ce nu vor­bește des­pre per­fe­cți­u­ne, ci des­pre na­tu­ra­lețe at its best, des­pre au­ten­ti­ci­ta­te și atin­ge­rea ce­lei mai bu­ne for­me po­si­bi­le într-o ma­ni­e­ră fi­re­as­că. Efi­ci­e­nța, tra­du­să prin re­zul­ta­te vi­zi­bi­le și de lun­gă du­ra­tă, re­zi­dă în pro­ce­sul de sti­mu­la­re bi­o­lo­gi­că a or­ga­nis­mu­lui, astfel încât aces­ta să își înde­pli­neas­că sin­gur

mi­si­u­nea.

Fit­ness pen­tru ten

Spe­cial pen­tru față, LPG a cre­at Ender­mo­lift, ce ac­ti­ve­a­ză sin­te­za de elas­ti­nă și co­la­gen, re­du­când con­si­de­ra­bil ri­du­ri­le, îmbu­nă­tățind fer­mi­ta­tea te­nu­lui și re­dându-i stră­lu­ci­rea. Re­zul­ta­te­le sunt vi­zi­bi­le du­pă pri­ma se­si­u­ne.

No­ul apa­rat LPG Allian­ce es­te dis­po­ni­bil în sa­loa­ne­le par­te­ne­re To­pli­ne, in­clu­siv în Cen­tre­le de Slă­bit și Înfru­mu­seța­re Sil­ho­uet­te (Bd. Re­gi­na Ma­ria 1 și Ca­lea Do­ro­ba­nți­lor 200).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.