Bri­des­maid inspi­ra­ti­on

Da­că ur­me­a­ză să fii dom­nișoa­ră de onoa­re și nu știi ce coa­fu­ră să po­rți, îți ofe­rim noi trei va­rian­te spec­ta­cu­loa­se.

Beau Monde Mirese - - Beauty - TEXT: MĂDĂLINA IONESCU

Alu­ră re­tro

Pen­tru o coa­fu­ră de in­spi­rație vin­ta­ge, hair sti­liștii pro­pun o va­rian­tă rein­ter­pre­ta­tă, des­prin­să din fil­me­le cu di­ve din epo­ca Old Hol­ly­wood. Așa­dar, op­te­a­ză pen­tru un coc la ba­za ce­fei, fi­na­li­zat în fin­ger wa­ves sub­ti­le în zo­na scal­pu­lui. No­ta mo­der­nă es­te con­fe­ri­tă însă de as­pec­tul wet, ca­re poa­te fi fi­ni­sat prin­tr-un ulei hi­dra­tant, o cre­mă mo­de­la­toa­re și un spray pen­tru tex­tu­ri­za­re.

Coc ră­su­cit

For­ma sur­prin­ză­toa­re, ușor ne­gli­jen­tă, a co­cu­lui și am­pla­sa­rea sa în crește­tul ca­pu­lui con­sti­tu­ie o ale­ge­re fresh, con­tem­po­ra­nă, cu ac­cen­te ra­fi­na­te. Un astfel de stil pre­su­pu­ne, într-o pri­mă in­sta­nță, prin­de­rea șu­vițe­lor în coa­dă cla­si­că, de cal, apoi ră­su­ci­rea aces­to­ra în ju­rul elas­ti­cu­lui. La fi­nal, poți des­prin­de fi­re­le de păr, pen­tru un iz re­bel, sau poți fi­xa chiar mai bi­ne co­cul cu aju­to­rul unor agra­fe.

Bu­cle le­je­re

Da­că îți do­rești bu­cle, dar pre­feri să stai de­par­te de un as­pect mult prea îngreu­nat, mi­ze­a­ză pe un aer le­jer, ușor sau­va­ge. O ase­me­nea va­rian­tă poa­te fi obți­nu­tă cu ușu­ri­nță cu aju­to­rul unei plăci de întins pă­rul, fo­lo­si­tă prin mișcări înain­te și îna­poi pe toa­tă lun­gi­mea po­doa­bei ca­pi­la­re. Re­gu­la de aur pen­tru un look de im­pact, glos­sy con­stă în pul­ve­ri­za­rea unui spray de stră­lu­ci­re de la o dis­ta­nță de 30 de cen­ti­me­tri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.