Cau­ză bu­nă

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

Bran­dul Ya­ma­may și-a pro­pus să adu­că la cu­noști­nța fe­mei­lor im­por­ta­nța efec­tuă­rii ve­ri­fi­că­ri­lor, ma­mo­gra­fi­i­lor și sca­nă­ri­lor anua­le, întru­cât aces­tea pot aju­ta la de­tec­ta­rea în timp util a can­ce­ru­lui de sân. În toa­te ma­ga­zi­ne­le Ya­ma­may vor fi pro­pu­se mo­de­le de su­ti­e­ne din co­le­cți­i­le SPA­CE BRA, SCULPT, PRIMULA și GINGER, con­fe­cți­o­na­te din ma­te­ria­le și țe­să­turi fi­ne, ca­re la­să pi­e­lea să res­pi­re, ofe­ră li­ber­ta­te de mișca­re, dar și con­for­tul de ca­re au ne­voie toa­te doam­ne­le și dom­nișoa­re­le ca­re se con­frun­tă cu ace­as­tă pro­ble­mă. Astfel, Ya­ma­may și LILT (Li­ga Ita­lia­nă de Lup­tă Împo­tri­va Can­ce­ru­lui) vor dez­vol­ta împreu­nă cam­pa­nii de pro­mo­va­re pen­tru pre­veni­rea can­ce­ru­lui pe ca­na­le­le lor de co­mu­ni­ca­re (Fa­ce­book, Insta­gram), adre­sând me­sa­je de încu­ra­ja­re fe­mei­lor ca­re se con­frun­tă cu ace­as­tă pro­ble­mă și, în spe­cial, per­soa­ne­lor ca­re au su­fe­rit de­ja o in­ter­venție chi­rur­gi­ca­lă împo­tri­va can­ce­ru­lui ma­mar. #ya­ma­may­for­lilt

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.