Ce înse­am­nă o nun­tă sau­va­ge?

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

Vi­să­tor, dia­fan, ro­man­tic și cât mai aproa­pe de na­tu­ră, sti­lul sau­va­ge te va cu­ceri. Un stil ce îți pro­pu­ne să fii au­ten­ti­că, să fii tu, iar iu­bi­rea să se re­flec­te în eveni­men­tul vos­tru. Ima­gi­nea­ză-ți săl­bă­ti­cia și pu­ri­ta­tea flo­ri­lor prin­se în bu­che­tul tău de mi­re­a­să și aran­ja­men­te ce se pun în va­loa­re prin cu­lori și tex­turi ne­o­bișnu­i­te. O nun­tă în stil sau­va­ge es­te o nun­tă re­la­xa­tă, în ar­mo­nie cu vi­su­ri­le și aștep­tă­ri­le ta­le le­ga­te de zi­ua cea ma­re. Ate­li­e­rul Flori Sau­va­ge te aju­tă să-ți cre­e­zi o nun­tă ca­re să te re­pre­zin­te, o nun­tă în ca­re flo­ri­le sunt li­be­re, in­te­gra­te în po­ves­te în mod na­tu­ral.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.