O viață fă­ră cer­turi

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: MARA WAGNER

Apla­ni­fi­ca o nun­tă poa­te fi o tre­a­bă foar­te stre­san­tă, pen­tru că es­te vor­ba de do­uă per­so­na­li­tăți ca­re sunt pe ca­le de a or­ga­ni­za ce­va mă­reț și ca­re vin fi­e­ca­re cu sis­te­mul ei de va­lori, ne­mai­vor­bind de con­tul ban­car. Și da­că nu vrei ca re­lația voas­tră să de­bu­te­ze cu niște mici cer­turi pre­cum în vor­be­le de mai sus, tre­bu­ie să fa­ceți un efort co­nști­ent de a pu­ne să­nă­ta­tea vi­i­toa­rei căs­ni­cii mai pre­sus de ori­ce.

Chiar da­că sun­teți de mai mult timp împreu­nă, veți ve­dea că nun­ta va avea un im­pact des­tul de ma­re asu­pra voas­tră. Veți învăța mul­te des­pre voi ca pe­re­che și des­pre fe­lul în ca­re veți acți­o­na și re­a­cți­o­na mai târziu în fața di­fi­cul­tăți­lor ca­re, ine­vi­ta­bil, apar în ori­ce căs­ni­cie. Iar fap­tul că ați tre­cut prin asta de­ja împreu­nă vă va su­da re­lația și o va fa­ce și mai pu­ter­ni­că. Ia­tă câte­va as­pec­te ca­re vă vor tes­te ner­vii și re­lația.

Aștep­tă­ri­le

Împăr­tășiți-vă re­ci­proc aștep­tă­ri­le pe ca­re le aveți unul de la ce­lă­lalt vi­za­vi de or­ga­ni­za­rea nu­nții. Po­ves­tea asta cu aștep­tă­ri­le es­te va­la­bi­lă în cam toa­te do­me­ni­i­le vi­eții, dar în spe­cial acum, când pla­ni­fi­cați di­ta­mai eveni­men­tul. E im­por­tant să dis­cu­tați ni­ve­lul im­pli­că­rii fi­e­că­ru­ia în or­ga­ni­za­rea nu­nții. Poa­te că unul e in­te­re­sat să se im­pli­ce în mu­zi­că și me­niu, iar ce­lă­lalt în flori și pa­pe­tă­rie. O con­ver­sație pe ace­as­tă te­mă e uti­lă ca să nu vă po­me­niți mai înco­lo că v-ați aștep­tat la mai mult din par­tea par­te­ne­ru­lui. Sau la mai puțin.

Fi­na­nțe­le

Dis­cuți­i­le des­pre bani nu sunt plă­cu­te, dar sunt ine­vi­ta­bi­le. Dis­cu­tați în mod re­a­list des­pre bu­get înain­te de a sem­na ori­ce con­tract cu fur­ni­zo­rii da­că nu vreți să vă tre­ziți înglo­dați în da­to­rii. Si­gur nu vreți să re­nu­nțați la lu­na de mi­e­re sau la avan­sul pen­tru ca­să din cau­ză că v-ați întins mai mult de­cât vă e pla­pu­ma!

Com­pro­mi­su­ri­le

Ale­geți-vă bă­tă­li­i­le și mo­men­tul lor. Când or­ga­ni­ze­zi o nun­tă se ci­oc­nesc ele­men­te din per­so­na­li­ta­tea a doi oa­meni di­fe­riți, pen­tru că fi­e­ca­re are gus­turi in­di­vi­dua­le, pre­fe­ri­nțe și hob­by-uri. Da­că nu sun­teți de acord cu ce­va, fa­ceți un pas în spa­te și gândiți-vă bi­ne cât de im­por­tant e acest ce­va. Da­că nu e atât de im­por­tant, re­nu­nțați. Da­că es­te, co­mu­ni­cați-i par­te­ne­ru­lui că într-ade­văr ți­neți la acest as­pect – poa­te nu e chiar atât de im­por­tant pen­tru el și poa­te fa­ce el un com­pro­mis. Și dis­cu­tați aces­te lu­cruri sen­si­bi­le în mo­men­te în ca­re sun­teți aman­doi cal­mi și rați­o­na­li.

Su­por­tul

În mo­men­te­le în ca­re te si­mți de­pășit, co­pleșit de pla­nu­ri­le ca­re par să nu ia­să, cel mai bun lu­cru pe ca­re-l poți fa­ce es­te să vor­bești cu par­te­ne­rul. Te va cal­ma și te va aju­ta să ve­zi lu­cru­ri­le într-un mod mai rați­o­nal de­cât sti­lul tău mo­men­tan de „ni­mic nu mer­ge, to­tul e un de­zas­tru”. A adu­ce o pro­ble­mă – in­di­fe­rent că are sau nu le­gă­tu­ră cu nun­ta – în spați­ul re­lați­o­nal poa­te du­ce la re­zol­va­rea ei mai ra­pi­dă. Unul din­tre ce­le mai bu­ne lu­cruri la o căs­ni­cie es­te că ai pe ci­ne­va ca­re să te as­cul­te și pe ca­re să te poți ba­za la bi­ne și la rău.

Oda­tă ce ați sta­bi­lit că vă că­să­to­riți și pla­ni­fi­cați nun­ta, încep cer­tu­ri­le con­ju­ga­le, spun unii, mai bă­trâni, tre­cuți prin viață și cu ex­pe­ri­e­nță. Si­gur că ne vi­ne să râdem când au­zim ase­me­nea tex­te, însă un sâmbu­re de ade­văr par­că exis­tă to­tuși.

Pri­o­ri­tăți­le

Pu­neți-vă pe voi pe lo­cul unu. În ge­ne­ral, mi­re­se­le pri­mesc tot fe­lul de sfa­turi ne­so­li­ci­ta­te din di­ver­se di­re­cții, mai ales din par­tea ru­de­lor. E im­por­tant pen­tru ti­ne și par­te­ne­rul tău să vă pu­neți pe voi și vi­zi­u­nea voas­tră des­pre nun­tă pe lo­cul unu. Nu ce­da pre­si­u­ni­lor din afa­ră în de­tri­men­tul par­te­ne­ru­lui. Du­pă că­să­to­rie veți ră­mâne ori­cum nu­mai voi doi în echi­pă, așa că înce­pe de pe acum să eli­mini in­flue­nțe­le ne­ga­ti­ve ca­re ar pu­tea de­ran­ja ar­mo­nia din­tre voi.

Dis­tra­cția

Nu vă pi­er­deți din ve­de­re. Când ai mul­tă tre­a­bă cu or­ga­ni­za­rea, e ușor să pi­er­zi din ve­de­re lu­cru­ri­le ese­nția­le. Gă­siți-vă timp să fa­ceți lu­cruri împreu­nă, alte­le de­cât pla­ni­fi­ca­rea nu­nții, ca­re să vă re­la­xe­ze. Fiți dră­guți unul cu altul și fa­ceți-vă sur­pri­ze mici la sfârși­tul unei zi­le obo­si­toa­re. Une­ori chiar și un sim­plu mu­lțu­mesc din ini­mă fa­ce mi­nuni. Asi­gu­ră-te că par­te­ne­rul știe cât de mult îl apre­ci­e­zi și cât de mult de bu­curi de lu­na de mi­e­re ca­re va ur­ma.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.