Știri și no­u­tăți de in­te­res pen­tru mi­re­se

Beau Monde Mirese - - Sumar -

Fi­e­ca­re ro­chie are un far­mec apar­te. În ca­zul uno­ra es­te vor­ba de un de­ta­liu, as­cuns la pri­ma ve­de­re, în ca­zul alto­ra de ce­va de­o­se­bit ca­re dă un ca­rac­ter apar­te între­gu­lui look. Iar în ca­zul alto­ra e vor­ba de mâneci. Mâne­ci­le pot da o no­tă cla­si­că între­gii ro­chii și pot su­bli­nia sti­lul ele­gant al eveni­men­tu­lui. Şi, pe lângă că sunt pe val, pe timp de iar­nă sunt chiar prac­ti­ce. În ce­ea ce pri­vește for­ma și croia­la, în zi­ua de azi se poa­te ale­ge din­tr-o mul­ti­tu­di­ne de mâneci și mâne­cuțe. Exis­tă va­rian­te trei sfer­turi, ca­re ajung până sub cot, lun­gi până la închei­e­tu­ră, mâneci mu­la­te ca o a do­ua pi­e­le sau mâneci eva­za­te ca de zână. Mâne­ci­le mai apar și ti­vi­te de ma­nșe­te cu nas­turi, vo­la­ne sau cu apli­cații de dan­te­lă ca­re cre­e­a­ză efec­te su­pra­pu­se. De­ci­si­ve pen­tru mo­de­lul mâne­ci­lor sunt între­a­ga com­po­ziție a ro­chi­ei și tre­ce­rea cu de­col­teul, pen­tru că mâne­ci­le sunt o con­ti­nua­re a aces­tu­ia. De exem­plu, foar­te în trend sunt acum de­col­teu­ri­le foar­te adânci, pre­cum și so­luții ca­re aco­pe­ră de­col­teul cu ma­te­rial tran­spa­rent. Efec­te­le de su­pra­pu­ne­re, ca un ta­tuaj dan­te­lat, sunt și în zo­na ace­as­ta îndră­gi­te, pen­tru că atrag pri­vi­ri­le. De ase­me­nea, foar­te po­pu­la­re sunt și va­rian­te­le de ro­chii fă­ră umeri, ce­ea ce nu ex­clu­de fap­tul că ro­chia poa­te avea mâneci — doar că încep de mai jos, sub umeri. Pen­tru mi­re­se­le de iar­nă exis­tă se­zo­nul aces­ta o ma­re va­ri­e­ta­te de ro­chii cu mâneci.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.