Sty­ling sta­te­ment

În zi­ua nu­nții, ro­chia de mi­re­a­să es­te cea ca­re vor­bește des­pre ti­ne. Însă ac­ce­so­ri­i­le po­tri­vi­te pot nua­nța efec­tul, pot ac­cen­tua as­pec­te sau pot su­bli­nia sta­te­men­tul.

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: MARA WAGNER

Ede la si­ne înțe­les că cea mai im­por­tan­tă pi­e­să a loo­ku­lui tău de mi­re­a­să va fi ro­chia. Însă în timp ce ro­chia va sta apoi cu­min­te în du­lap sau va mer­ge mai de­par­te că­tre altă pur­tă­toa­re, ac­ce­so­ri­i­le pe ca­re le po­rți la nun­tă le vei mai pu­tea pur­ta și cu alte oca­zii, amin­tin­du-ți de fi­e­ca­re da­tă de fe­ri­ci­tul eveni­ment. Și chiar da­că nu ești tu ge­nul ca­re se omoa­ră du­pă ac­ce­so­rii, în zi­ua nu­nții ar tre­bui să po­rți mă­car o pe­re­che de cer­cei ca­re să-ți re­flec­te sti­lul per­so­nal. Cer­ceii sunt im­por­ta­nți pen­tru că îți înca­dre­a­ză chi­pul și vor apă­rea în toa­te po­ze­le. Și si­gur se gă­sește ce­va po­tri­vit pen­tru fi­e­ca­re stil – în zi­ua de azi chiar ai de un­de ale­ge! Con­si­de­ră ac­ce­so­ri­i­le ca fi­ind ce­le ca­re îți înno­bi­le­a­ză ro­chia de mi­re­a­să.

Ma­re & stră­lu­ci­tor

Bi­ju­te­ri­i­le mari, ma­si­ve sunt mo­dul ide­al de a pu­ne ac­cen­te, dar tre­bu­ie să se com­ple­te­ze bi­ne cu sti­lul ro­chi­ei și nu să con­tras­te­ze cu aces­ta. La o ro­chie sim­plă, cu un de­col­teu ma­re ce la­să pa­rțial și ume­rii la ve­de­re, poți ale­ge li­niști­tă cer­cei mari, atârnă­tori, tip ci­u­cu­re sau can­de­la­bru – la fel de bi­ne merg și la ro­chi­i­le cor­set, fă­ră umeri și bre­te­le. Alt tip de bi­ju­te­rie-sta­te­ment sunt co­li­e­re­le ma­si­ve la ba­za gâtu­lui, me­ta­li­ce sau încrus­ta­te cu pi­e­tre preți­oa­se.

Da­că de­col­teul nu es­te atât de răs­croit, ro­chia are mul­te apli­cații în par­tea de sus sau es­te din­tr-un ma­te­rial de­ja încăr­cat, atunci sunt de pre­fe­rat cer­ceii co­li­e­re­lor. Ori­cum, da­că ro­chia e în ge­ne­ral prea „de­co­ra­tă“, atunci e bi­ne să op­te­zi pen­tru ac­ce­so­rii cât mai dis­cre­te. Și e re­co­man­dat să mer­gi pe o sin­gu­ră pi­e­să – ori cer­cei, ori co­li­er, ori tia­ra.

Alter­na­ti­vă la voal

Deși în ul­ti­ma vre­me a avut un re­vi­val, ace­as­tă pi­e­să tra­diți­o­na­lă nu e do­ri­tă de prea mul­te mi­re­se, mai ales când nu se po­tri­vește cu coa­fu­ra ale­a­să de ele. O alter­na­ti­vă la voal, foar­te în trend de câte­va se­zoa­ne încoa­ce, es­te acum ca­pa. În toa­te for­me­le ei și în tex­turi di­fe­ri­te, ca­pa apa­re în com­ple­ta­rea ro­chi­ei mai ales la ro­chi­i­le pen­tru se­zo­nul mai re­ce, aco­pe­rind plă­cut ume­rii. Da­că te-ai de­cis pen­tru o ro­chie cu ca­pă, re­nu­nță la co­li­e­re și op­te­a­ză în schimb pen­tru un acce­so­riu ca­pi­lar – o tia­ra, ce­va flo­ral sau mici ac­cen­te stră­lu­ci­toa­re în coa­fu­ră.

Aur roz

Au­rul roz se re­gă­sește în con­ti­nua­re în to­pul tren­du­ri­lor, reușind să re­pre­zin­te atât as­pec­tul tra­diți­o­nal, cât și pe cel mo­dern. Așa că, da­că nu știi pen­tru ce nua­nță de me­tal să te de­ci­zi, află că nua­nța plă­cu­tă a au­ru­lui roz es­te cea mai in mo­men­tan, cu ea nu poți greși ni­mic.

Cla­si­ce­le per­le

Fe­mi­ni­ne și cla­si­ce, per­le­le sunt ale­ge­rea mul­tor mi­re­se. În zi­ua de astă­zi, chiar da­că sunt tra­diți­o­na­le prin de­fi­niție, per­le­le apar într-o ma­re va­ri­e­ta­te de for­me, de la cla­si­cul și­rag de per­le la ba­za gâtu­lui, la și­ruri între­gi ca­re de­co­re­a­ză ro­chi­i­le sau chiar pre­să­ra­te pe toa­tă ro­chia, de sus până jos.

Dia­man­te & cris­ta­le

Apre­cia­te­le bi­ju­te­rii cu pi­e­tre preți­oa­se adau­gă stră­lu­ci­re și o anu­mi­tă no­blețe loo­ku­lui mi­re­sei. Apar într-o ma­re va­ri­e­ta­te, de la mari și opu­len­te, la mici și dis­cre­te, de la cla­si­ce, al­be, la cu­lori în ten­di­nțe. Mo­men­tan se poar­tă foar­te mult pas­te­lu­ri­le, pre­cum și nua­nțe­le bleu și roz.

Pe pi­ci­oa­re­le ta­le

Deși sunt în ma­rea ma­jo­ri­ta­te a tim­pu­lui aco­pe­riți de ro­chie, pan­to­fii sunt un acce­so­riu im­por­tant. Chiar da­că nun­ta tre­ce cât ai cli­pi, sunt to­tuși mul­te ore în ca­re stai în pi­ci­oa­re și, da­că nu ești încă­lța­tă cu ce­va con­for­ta­bil, e po­si­bil să păs­tre­zi și amin­tiri mai puțin plă­cu­te de la nun­tă. Ale­ge ce­va fru­mos, dar să fie și fun­cți­o­nal și con­for­ta­bil. În zi­ua de azi, ce­le mai dră­guțe încă­lțări co­mo­de in­clud bro­car­tul ivo­riu, tăl­pi­le pla­te și mo­ti­ve­le flo­ra­le.

Ori­ce ai ale­ge ca ac­ce­so­rii, se­cre­tul unui look reușit es­te mo­de­rația!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.