Co­ver sto­ry Eli­za­ve­ta Pre­cup: Îndră­gos­ti­tă și iu­bi­tă

Re­nu­mit mo­del in­ter­na­ţi­o­nal, Eli­za­ve­ta Pre­cup s-a că­să­to­rit în va­ra tre­cu­tă şi acum aşte­ap­tă un co­pi­laş. A bi­ne­voit să mai po­ze­ze o da­tă pen­tru re­vis­ta noas­tră, de da­ta ace­as­ta cu bur­ti­că.

Beau Monde Mirese - - Sumar - REALIZAT DE INA BORCEA FOTOGRAFII: RO­BERT PETREANU

BMM: Cum l-ai cu­nos­cut pe so­ţul tău?

E.P: Ne-am cu­nos­cut în Mos­co­va, prin­tr-un pri­e­ten co­mun, mai exact prin par­te­ne­rul soțu­lui meu. Împreu­nă au un duo, sunt

DJ şi că­lă­to­resc pes­te tot cu proi­ec­tul lor. Aşa am avut oca­zia să ne cu­noaş­tem, în se­a­ra ace­ea, la spec­ta­co­lul lor.

BMM: Cât timp a du­rat până aţi de­venit un cu­plu?

EP: Fi­ind mo­del, că­lă­to­resc foar­te mult şi am fost ple­ca­tă pe­ri­oa­de lun­gi în Pa­ris şi To­kyo, într-o pri­mă fa­ză nu am prea avut timp să ne ve­dem. Dar am co­mu­ni­cat foar­te bi­ne prin me­sa­je tot tim­pul şi… a fost o pe­ri­oa­dă ta­re fru­moa­să.

BMM: Ca­re-i cel mai fru­mos lu­cru pe ca­re ţi l-a spus?

EP: N-aş pu­tea să aleg o fra­ză fa­vo­ri­tă, dar cre­deți-mă că nu tre­ce zi fă­ră să-mi spu­nă câte ce­va fru­mos. Sunt o răs­făța­tă din punc­tul ăsta de ve­de­re!

BMM: Cum te-a ce­rut de so­ţie?

EP: S-a întâmplat într-o se­a­ră su­per­bă de iu­nie, eram în My­ko­nos, a fost emoți­o­nant. Şi toa­tă lu­mea s-a bu­cu­rat când a aflat ves­tea, am avut tot spri­ji­nul pri­e­te­ni­lor şi al fa­mi­li­ei.

BMM: Ce ne po­ţi spu­ne des­pre ro­chie?

EP: Mi-a luat ce­va timp să gă­sesc ro­chia ide­a­lă, am im­pre­sia că es­te o sar­ci­nă foar­te di­fi­ci­lă pen­tru o vi­i­toa­re mi­re­a­să. Am încer­cat foar­te mul­te ro­chii şi, în fi­nal, am ales una pe ca­re am con­si­de­rat-o per­fec­tă pen­tru mi­ne. A fost o Ve­ra Wang achi­ziți­o­na­tă din Mos­co­va.

BMM: Ai vreun de­sig­ner ro­mân pre­fe­rat?

EP: Da, am, îmi pla­ce mult

Oti­lia Brăi­loiu. Ro­chi­i­le ei sunt splen­di­de şi foar­te de­li­ca­te. Te fac să te si­mți ca o pri­nțe­să. Am par­ti­ci­pat la câte­va din­tre cam­pa­ni­i­le ei de pro­mo­va­re şi îmi pla­ce să lu­crez cu ea, es­te o per­soa­nă de­o­se­bi­tă. Îmi pla­ce, de ase­me­nea, şi Di­vi­ne Ate­li­er – sunt su­per­be ro­chi­i­le.

BMM: Cum a fost la nun­tă?

EP: Am avut nun­ta pe 11 iu­nie 2017, la bi­se­ri­ca Dom­nița Bă­la­şa, am fost foar­te im­pre­si­o­na­tă de fru­mu­sețea bi­se­ri­cii şi a ce­re­mo­ni­ei adap­ta­te pen­tru mu­zi­ca de cor, a fost in­cre­di­bil. Apoi, ime­diat du­pă, am pe­tre­cut la Fla­vors by the gar­den, la Clu­bul Di­plo­ma­tic. To­tul a fost exact cum mi-am do­rit, ne-am su­per-dis­trat, am dan­sat până di­mi­neață.

BMM: Cum te sim­ţi ca fe­meie că­să­to­ri­tă?

EP: Mă simt la fel de fe­ri­ci­tă, îndră­gos­ti­tă şi iu­bi­tă. Do­resc fi­e­că­ru­ia să ră­mână, pe cât po­si­bil, la ni­ve­lul aces­ta în re­lație.

BMM: Câţi co­pii vă do­ri­ţi?

EP: De­o­cam­da­tă sunt gra­vi­dă cu pri­mul nos­tru co­pil şi sun­tem foar­te fe­ri­ciți, o să avem un băi­ețel. Es­te o pe­ri­oa­dă de­o­se­bi­tă în viața noas­tră şi abia aştep­tăm să-l cu­noaş­tem pe mi­cuț.

BMM: Ai vreun sfat anu­me pen­tru mi­re­se?

EP: Mai puțin stres! Pe mi­ne m-a bul­ver­sat or­ga­ni­za­rea nu­nții, am avut gri­jă de fi­e­ca­re de­ta­liu. Da­că m-aş întoar­ce în timp, mi-aş spu­ne: re­la­xe­a­ză-te, ia-o uşor, e zi­ua ta! :)

BMM: Ce aştep­ţi de la vi­i­tor?

EP: Nu am aştep­tări, îmi do­resc doar ca fa­mi­lia noas­tră să cre­as­că, să fie pu­ter­ni­că, să ne iu­bim şi să ne res­pec­tăm.

Ro­chie Oti­lia Brăi­loiu, preț la ce­re­re

Ro­chie Di­vi­ne Ate­li­er, preț la ce­re­re

Ro­chie Cris­ti­na Să­vu­les­cu, preț la ce­re­re

Ro­chie Di­vi­ne Ate­li­er, preț la ce­re­re MI­RE­SE NR. 4 2018

Ro­chieInno­cen­ti Spo­sa, 4.800 lei

Ro­chie Par­lor, 7.500 lei Voal Par­lor, preț la ce­re­re

Ro­chie Na­ta­lia Va­si­li­ev, preț la ce­re­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.