Oas­peții de de­par­te

Fie că te mă­riți într-un oraș ma­re, într-un oraș mic sau într-un sat, nu se poa­te să nu ai oas­peți ca­re vin de de­par­te. Ce faci cu ei, când și cum îi aduci, un­de îi ca­ze­zi și cum le or­ga­ni­ze­zi tim­pul li­ber înain­te și du­pă nun­tă, fă­ră să-ți dai pes­te cap b

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: LAU­RA FRUNZĂ

Când nun­ta are loc în orașul în ca­re lo­cu­i­ești, de obi­cei invi­tații ca­re so­sesc din afa­ra orașu­lui își vor plă­ti sin­guri dru­mul, însă e po­si­bil să se aștep­te să le pui la dis­po­ziție ca­za­rea, mai ales da­că vin de la mu­lți ki­lo­me­tri dis­ta­nță și nu exis­tă opți­u­nea de a ple­ca îna­poi spre ca­să în di­mi­neața de du­pă nun­tă.

Pen­tru ca­za­re ai, de obi­cei, ur­mă­toa­re­le opți­uni:

Da­că pe­tre­ce­rea de nun­tă are loc într-un ho­tel sau într-un com­plex spe­cial ame­na­jat pen­tru nu­nți, ne­go­cia­ză câte­va ca­me­re la preț re­dus, pe ca­re să le pui la dis­po­ziția oas­peți­lor. În fun­cție de re­lația pe ca­re o ai cu invi­tații, poți chiar să îi ro­gi să împar­tă ca­me­ra de ho­tel cu altci­ne­va. De exem­plu, pri­e­te­ne­le ta­le din fa­cul­ta­te pot sta împreu­nă în ace­e­ași ca­me­ră, da­că vin neînsoți­te.

Da­că nu faci nun­ta la un ho­tel, cau­tă o pen­si­u­ne cât mai apro­pia­tă de res­tau­ran­tul un­de va avea loc pe­tre­ce­rea, iar da­că nu gă­sești și ale­gi va­rian­ta unei pen­si­uni din afa­ra orașu­lui, va tre­bui să le pui la dis­po­ziție un mi­cro­buz ca să ajun­gă la și de la res­tau­rant. Evi­tă să ca­ze­zi oa­meni la ti­ne aca­să, vei fi ori­cum foar­te stre­sa­tă în zi­le­le pre­mer­gă­toa­re nu­nții, că nu­mai de fă­cut pe gaz­da n-o să-ți ar­dă, însă poți so­li­ci­ta pri­e­te­ni­lor și ru­de­lor apro­pia­te fa­voa­rea de a ca­za pe ci­ne­va, da­că au o ca­me­ră de oas­peți dis­po­ni­bi­lă. Deși pa­re un mo­tiv de de­ranj, să știi că oa­me­nii ca­re țin la ti­ne te vor aju­ta cu drag, așa că nu ezi­ta să ape­le­zi la ei. Pen­tru cei ca­re vin din afa­ra ță­rii, aran­je­a­ză pick-up de la ae­ro­port: fie co­man­zi un ta­xi, fie ro­gi pe ci­ne­va din fa­mi­lie sau pri­e­te­nii să te aju­te cu asta.

Nun­ta are loc lângă lo­ca­li­ta­tea în ca­re lo­cu­i­ești

Da­că stai la ța­ră, de exem­plu, și faci nun­ta în cel mai apro­piat oraș sau stai în oraș și faci nun­ta într-un com­plex si­tuat la ce­va dis­ta­nță de oraș, va tre­bui să pui la dis­po­ziția oa­me­ni­lor un mij­loc de tran­sport. În fe­lul aces­ta, nu doar că te asi­guri că ni­meni nu se ur­că băut la vo­lan, dar le oferi și o alter­na­ti­vă si­gu­ră ce­lor ca­re nu au mași­nă sau nu pot chel­tui su­pli­men­tar pe un ta­xi pe o dis­ta­nță așa de lun­gă. Închi­ria­ză un au­to­car, sta­bi­lește un punct și o oră de pre­lua­re și nu ui­ta că șo­fe­rul tre­bu­ie să vi­nă îna­poi di­mi­neața să-i și du­că aca­să. De obi­cei, șo­fe­rul au­to­ca­ru­lui nu ră­mâne la nun­tă, așa că nu-ți fa­ce gri­ji că va tre­bui să bu­ge­te­zi un me­niu în plus.

Nun­ta are loc într-o stați­u­ne de­par­te de ca­să

Aici e mai com­pli­cat pen­tru că, din mo­ment ce sta­bi­lești că vei fa­ce nun­ta la o pen­si­u­ne, la ma­re sau la mun­te, doar pen­tru că ți-a plă­cut ție aco­lo, va tre­bui să oferi ca­za­re tu­tu­ror in­vi­tați­lor, în timp ce de tran­spor­tul până aco­lo se vor ocu­pa chiar ei. Bu­ge­te­a­ză cel puțin do­uă no­pți de fi­e­ca­re cu­plu sau per­soa­nă, pen­tru că va fi di­fi­cil să vi­nă chiar în zi­ua nu­nții și să ple­ce a do­ua zi di­mi­neața și, în plus, pro­ba­bil că vei avea și tu ne­voie de aju­tor și de oa­meni odih­niți sâmbă­tă di­mi­neața, înain­te de nun­tă. Pen­tru acest tip de nun­tă, ale­ge o pen­si­u­ne cu su­fi­ci­en­te lo­curi de ca­za­re sau ca­re se află într-o zo­nă cu mai mul­te pen­si­uni dis­po­ni­bi­le. Asi­gu­ră-te că au și mic-de­jun, pen­tru ca invi­tații tăi să nu stea flă­mânzi până ajung la pe­tre­ce­re.

Su­ges­tii pen­tru pri­mi­rea oas­peți­lor

În fun­cție de zo­na în ca­re are loc nun­ta, asi­gu­ră-te că oa­me­nii au ce­va de fă­cut în zi­ua de dinaintea nu­nții sau du­pă. Pro­pu­ne-le lo­curi în ca­re să me­ar­gă, obi­ec­ti­ve tu­ris­ti­ce ca­re me­ri­tă vi­zi­ta­te sau or­ga­ni­ze­a­ză tu ce­va ca­re să-i fa­că să se sim­tă bi­ne-veniți. Da­că faci la o pen­si­u­ne, de exem­plu, în se­a­ra dinaintea nu­nții poți or­ga­ni­za o ma­să, un foc de ta­bă­ră, o plim­ba­re prin împre­ju­ri­mi etc.

Pre­gă­tește o ma­pă in­for­ma­ti­vă în ca­re să in­clu­zi de­ta­lii des­pre mij­loa­ce­le de tran­sport în co­mun, lo­cu­ri­le în ca­re se poa­te mânca, nu­me­re­le de te­le­fon la ca­re pot ape­la în caz că au ne­voie și su­ges­tii de pe­tre­ce­re a tim­pu­lui li­ber. Nu ui­ta să in­clu­zi și un mic su­venir spe­ci­fic zo­nei în ca­re i-ai che­mat, cu si­gu­ra­nță o să le fa­că ma­re plă­ce­re!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.