Ce să faci înain­te să te că­să­to­rești

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: IOANA STĂNCESCU

Ei da, ia­tă în sfârșit și un ar­ti­col ca­re îți es­te adre­sat di­rect ție, vi­i­to­ru­lui soț. Oau, cum su­nă asta, nu-i așa? Par­că nici ție nu-ți vi­ne să cre­zi că pes­te nu mult timp vei fi ală­turi de per­soa­na iu­bi­tă, pen­tru tot res­tul vi­eții. Cu atât mai mult, te sfă­tu­i­esc să pro­fiți cât poți de ul­ti­me­le săptămâni sau luni de bur­lă­cie ca să nu ajun­gi apoi să trăi­ești cu frus­tra­rea că nu te-ai bu­cu­rat de ti­ne­rețe așa cum ai fi vrut.

Înain­te să-ți înce­pi ofi­cial viața în doi, arun­că un ochi pe lis­ta de mai jos. Poa­te că mul­te din idei­le noas­tre le-ai pus de­ja în prac­ti­că. Cu atât mai bi­ne. Dar da­că ți-a mai ră­mas ce­va ne­trăit în ca­li­ta­te de ce­li­ba­tar, să știi că acum e mo­men­tul. Că e vor­ba des­pre aven­tu­ră, fan­tas­me sau ca­ri­e­ră, une­le idei e mai bi­ne să se con­cre­ti­ze­ze până să por­nești la drum, ală­turi de per­soa­na iu­bi­tă.

Lo­cu­i­ește sin­gur, mă­car o pe­ri­oa­dă

E lu­cru ști­ut că, spre de­o­se­bi­re de noi, fe­mei­le, vo­uă, băr­bați­lor, nu prea vă su­râde ide­ea de a lo­cui sin­guri, mai ales da­că aveți o ma­mă su­fi­ci­ent de înțe­le­gă­toa­re ca­re să nu vă cri­ti­ce iu­bi­te­le și să vă fa­că pla­to­uri cu sand­vișuri de fi­e­ca­re da­tă când vă che­mați ami­cii în vi­zi­tă. Din pă­ca­te, da­că treci di­rect din brațe­le ma­mei în ce­le ale iu­bi­tei, vei ră­mâne cum­va blo­cat, în sta­di­ul de co­pil. Chiar da­că nu-i ve­zi ros­tul, ai ne­voie de o pe­ri­oa­dă în ca­re să-ți po­rți sin­gur de gri­jă, să te gos­po­dă­rești și mai ales să fii in­de­pen­dent. Cre­de-mă, ni­mic nu e mai se­xy pen­tru o fe­meie de­cât un băr­bat ca­re pa­re că nu are ne­voie de ea de­cât pen­tru re­lație și iu­bi­re, și ni­ci­de­cum pen­tru a avea gri­jă de el.

Ple­a­că în va­ca­nță cu pri­e­te­nii

O va­ca­nță doar între voi, băi­eții. Fă­ră fe­te ca­re să vă pu­nă să le că­rați ba­ga­je­le, ca­re să vă tra­gă în ma­ga­zi­ne și ca­re să vă ți­nă so­co­te­a­la be­ri­lor în fi­e­ca­re se­a­ră. Oda­tă ce vei fi că­să­to­rit, ge­nul aces­ta de ieși­re va pro­vo­ca mai de­vre­me sau mai târziu su­pă­ra­re, ochi dați pes­te cap, re­proșuri și scan­da­luri, mai ales da­că în tim­pul ăsta con­soar­ta e obli­ga­tă să ră­mână aca­să cu cel mic. Așa că ui­tă-te un pic pe in­ter­net, cau­tă o vi­lă la mun­te, dă stri­ga­rea, strânge-ți gașca și, vor­ba en­gle­zi­lor, go for it!

Mer­gi într-un bar de strip­te­a­se

Hai, se­ri­os, e amu­zant și până la ur­mă e doar un spec­ta­col! Si­gur că la o adi­că poți mer­ge și cu iu­bi­ta, dar par­că se pi­er­de oa­re­cum din far­mec. Even­tual, or­ga­ni­zați o ieși­re în pa­ra­lel: ea, la un spec­ta­col Chip­pen­da­les, tu, la unul de strip­te­a­se. Iar la sfârșit vă re­gă­siți la ti­ne aca­să, la un pa­har de vin (am con­venit că lo­cu­i­ești sin­gur, da?).

Fi­xe­a­ză-ți o lis­tă cu obi­ec­ti­ve

E im­por­tant să știi ce vrei în viață, mai ales înain­te să-ți asu­mi res­pon­sa­bi­li­ta­tea unei fa­mi­lii. E chiar obli­ga­to­riu să te ocu­pi de ti­ne, de vi­se­le și de do­ri­nțe­le ta­le, înain­te de ale ce­lor­la­lți. Pro­fi­tă așa­dar de ace­as­tă pe­ri­oa­dă de bur­lă­cie pen­tru a fa­ce cur­suri de for­ma­re, a învăța lu­cruri noi, a sta la bi­rou pes­te pro­gram, a ple­ca în de­le­gații și a schim­ba, de ce nu, lo­cul de mun­că. Iar da­că vrei să fii cu ade­vă­rat ire­zis­ti­bil, fă și un curs de bu­că­tă­rie!

Fă sport

Chiar da­că noi, fe­mei­le, oda­tă ce ne îndră­gos­tim, vă iu­bim așa cum sun­teți, cu bu­ne și cu re­le, asta nu înse­am­nă că nu sun­tem aten­te la de­ta­lii. De­ge­a­ba îți cum­peri niște je­a­nși slim și-ți strângi cu­re­aua mai să ră­mâi fă­ră aer, bur­ta tot aco­lo ră­mâne. Și da, o ve­dem! Așa că, da­că tot nu te aște­ap­tă soția cu ci­na sau ăla mic cu le­cți­i­le, re­zer­vă-ți o oră du­pă bi­rou și du-te la sa­lă. Nu doar că o să arăți mai bi­ne, dar câte­va ki­lo­gra­me în mi­nus și niște mușchi în plus vor avea da­rul să te fa­că mult mai încre­ză­tor. Și da, fe­mei­le ado­ră asta!

Ia-ți o mași­nă fru­moa­să

Da­că ești ge­nul de băiat pen­tru ca­re mași­na es­te mai mult de­cât un mij­loc de tran­sport, atunci nu aștep­ta să ai fa­mi­lie și mai ales co­pii ca să-ți in­ves­tești eco­no­mi­i­le într-o mași­nă sport, even­tual de do­uă lo­curi. Fă asta acum, cât ești încă sin­gle sau, în ori­ce caz, ne­că­să­to­rit. Du­pă nun­tă, si­gur va gă­si ea ce să fa­că mai bi­ne cu ba­nii de mași­nă. Înain­te de nun­tă însă ai li­ber­ta­tea to­ta­lă de a ale­ge. Încă!

Fă un salt cu pa­rașu­ta, du-te la es­ca­la­dă sau dă-te cu pa­ra­pan­ta

Da­că ești un tip aven­tu­ros, acum e mo­men­tul să le încerci pe toa­te. Mai ales da­că iu­bi­ta es­te ge­nul ca­re apre­cia­ză pla­je­le lar­gi, va­lu­ri­le do­moa­le și sta­tul pe șez­long. Pro­fi­tă de pe­ri­oa­da ace­as­ta pen­tru a-ți sa­tis­fa­ce mi­ci­le ne­bu­nii. Ul­te­ri­or riști să fii con­si­de­rat ires­pon­sa­bil și e po­si­bil ca soția să te tri­mi­tă la șe­di­nțe­le cu pă­ri­nții da­că tot îți pla­ce ție adre­na­li­na.

Ve­zi ce mai fa­ce fos­ta ta pri­e­te­nă

Da, re­cu­nosc că asta es­te o mișca­re ris­can­tă, dar poa­te fi ese­nția­lă. Mai ales da­că es­te vor­ba de fa­ta ca­re ți-a frânt ini­ma. Înce­ar­că, cum­va, să o întâlnești din întâmpla­re, arun­că un ochi pe pro­fi­lul ei de Fa­ce­book și fii si­gur că ni­ci­un flu­tu­re nu mai fâlfâie în sto­mac.

Înde­pli­nește-ți un vis din co­pi­lă­rie

Că e vor­ba să-ți cum­peri un câi­ne, să mer­gi cu bi­ci­cle­ta prin pă­du­re, să înveți chi­ne­ză sau să tra­gi cu pis­to­lul, nu mai amâna până du­pă că­să­to­rie. E po­si­bil ca vi­se­le ta­le să de­vi­nă pro­ble­me­le ei și atunci te vei ve­dea obli­gat să re­nu­nți la ele.

Joa­că-te în rețea

Ei bi­ne, da, am zis-o. Ai voie și chiar e in­di­cat să o faci cât timp ești la ti­ne aca­să, sin­gur, even­tual cu pi­si­ca sau cățe­lul. N-ai de­cât să-ți che­mi pri­e­te­nii, ve­ci­nii, fi­e­ca­re cu cal­cu­la­to­rul lui și să vă ju­cați până di­mi­neață. Apoi o să mai poți să o faci doar când soția nu te ve­de sau când vrei să-i ex­plici ce­lui mic cum se joa­că Mi­ne­craft. Si­gur, poți să o faci și când e ea de față, dar va fi pe răs­pun­de­rea ta. Să nu zici că nu te-am aver­ti­zat.

Pe­tre­ce timp cu so­crii

I-ai vă­zut de­ja la zi­ua ei sau de Cră­ci­un, dar asta nu înse­am­nă că-i cu­noști cu ade­vă­rat. Și ar tre­bui, pen­tru că vor fa­ce par­te din fa­mi­lia ta, vor fi bu­ni­cii co­pi­i­lor tăi. Un we­e­kend împreu­nă, la ca­sa de la ța­ră sau la ma­re ar pu­tea să te aju­te să-i cerni mai bi­ne. În plus, e lu­cru ști­ut că fe­mei­le ajung să se­me­ne cu ma­me­le lor. Așa că stai cu ochii pe vi­i­toa­rea soa­cră!

Ve­zi-ți vi­i­toa­rea soție ne­ma­chia­tă

Avea bu­ni­că-mea o vor­bă: fe­meia tre­bu­ie să fie fru­moa­să când se tre­zește de di­mi­neață. Si­gur că pen­tru ti­ne ea e fru­moa­să ori­cum (sper că știi că ăsta e răs­pun­sul co­rect, da?), dar e bi­ne să ai ha­bar de cum ara­tă cu ade­vă­rat cea cu ca­re ur­me­a­ză să-ți pe­treci res­tul zi­le­lor. Te­o­re­tic, n-ar tre­bui să fie ma­re di­fe­re­nță între „înain­te” și „du­pă”. Da­că to­tuși e, ai no­roc că dra­gos­tea e oar­bă!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.