O nun­tă fru­ga­lă

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: ADA PETRE

Nu­nți­le ro­mânești au fost întot­de­au­na un spec­ta­col. Fie că vor­bim des­pre o nun­tă tra­diți­o­na­lă, la ca­re par­ti­ci­pă tot sa­tul, fie că e vor­ba de un eveni­ment cos­mo­po­lit, cu oas­peți tran­spor­tați în mașini de epo­că până la Mo­goșoaia, mi­rii ro­mâni nu se zgârcesc când vi­ne vor­ba de zi­ua cea ma­re.

Exis­tă însă o ge­ne­rație no­uă de vi­i­tori miri ca­re poa­te nu dis­pun de un bu­get uriaș pen­tru nun­tă sau, pur și sim­plu, ade­ră la con­cep­tul de fru­ga­li­ta­te. O nun­tă fru­ga­lă nu înse­am­nă nea­pă­rat o nun­tă să­ră­că­ci­oa­să. Ia­tă câte­va me­to­de de a eco­no­mi­si bani atunci când pla­ni­fi­cați o nun­tă (și, pe ca­le de con­se­ci­nță, de a con­tri­bui la sal­va­rea pla­ne­tei):

Cre­ați-vă pro­pri­i­le voas­tre invi­tații de nun­tă. Elec­tro­ni­ce.

Da­că iu­biți co­pa­cii și vă pa­să de pă­du­ri­le pa­tri­ei, re­nu­nțați la in­vi­tați­i­le pe hârtie. Cre­ați invi­tații de nun­tă elec­tro­ni­ce. Pot fi ani­ma­te sau sta­ti­ce, cu so­nor sau fă­ră. Un ma­te­rial vi­deo de un mi­nut es­te la fel de efi­ci­ent ca o in­vi­tație pe hârtie. E-mail-uri­le pot fi se­ta­te să anu­nțe ex­pe­di­to­rul când au fost des­chi­se, așa că nu mai exis­tă scu­za in­vi­tați­ei ră­tă­ci­te de Poștă. Pen­tru ru­de­le mai în vârstă, ca­re co­le­cți­o­nea­ză in­vi­tați­i­le la nu­nți­le ne­poți­lor de ve­rișoa­ră, in­ter­ne­tul abun­dă în mo­de­le de invi­tații de nun­tă ce pot fi per­so­na­li­za­te du­pă gus­tul și pla­cul ini­mii ori­cui. O im­pri­man­tă co­lor și un top de hârtie mai groa­să pot fa­ce o tre­a­bă mai mult de­cât ono­ra­bi­lă.

Ale­geți flori de se­zon pen­tru bu­che­te și aran­ja­men­te­le din cen­trul me­se­lor

Nu, nu vă tre­bu­ie nea­pă­rat or­hi­dee pe toa­te me­se­le. Flo­ri­le de se­zon sunt întot­de­au­na mai ief­ti­ne de­cât ce­le cul­ti­va­te în se­re tot tim­pul anu­lui sau im­por­ta­te din Olan­da. Inclu­deți flo­ri­le voas­tre pre­fe­ra­te în de­co­rul zi­lei ce­lei mai im­por­tan­te, dar da­că ți­neți mu­sai să aveți bu­jori la nun­tă, nu pla­ni­fi­cați nun­ta în oc­tom­brie. Fa­ceți un drum până la piața de flori și apoi încer­cați să vă ima­gi­nați aran­ja­men­te sim­ple pe ca­re le pu­teți fa­ce împreu­nă cu dom­nișoa­re­le de onoa­re cu o zi înain­te de nun­tă.

Dați o viață no­uă unor obi­ec­te ve­chi

Obi­ec­te ba­na­le, de toa­tă zi­ua, pot că­pă­ta o viață no­uă, cu un pic de scli­pici și cre­a­ti­vi­ta­te din par­tea voas­tră. Spre exem­plu, da­că aveți cu­pe de șam­pa­nie des­pe­re­che­a­te, le pu­teți de­co­ra cu flori și apoi le pu­neți în cen­trul me­sei cu o lu­mână­ri­că plu­ti­toa­re. Ru­gați mă­tuși­le din fa­mi­lie să vă împru­mu­te sfeșni­ce sau su­por­turi pen­tru lu­mânări ori con­ver­tiți cu­tii goa­le de ca­fea în va­ze pen­tru flori. Câte­va lu­mi­nițe pu­se în sti­cle goa­le de vin ara­tă foar­te bi­ne pe întu­ne­ric.

Car­du­ri­le de ma­să pot fi scri­se de mână

Da­că nu aveți scris de doc­tor, n-o să fie ni­cio pro­ble­mă să vă fa­ceți pro­pri­i­le car­duri de ma­să. Da­că ale­geți obișnu­i­te­le car­to­nașe de hârtie, pu­teți scrie nu­me­le oas­peți­lor voi înși­vă (ori poa­te una din dom­nișoa­re­le de onoa­re să aju­te). O altă idee ar fi să com­bi­nați așe­za­rea la me­se cu măr­tu­ri­i­le per­so­na­li­za­te. Până la ur­mă, e doar o eti­che­tă în plus ce poa­te fi atașa­tă obi­ec­tu­lui pe ca­re îl fa­ceți ori­cum ca­dou.

Cum­pă­rați con­su­ma­bi­le­le de la en-gros

Lu­mânări, șer­vețe­le, pe­ta­le de flori, va­ze, pa­ha­re, cu­pe de șam­pa­nie, su­curi și bău­turi, apă mi­ne­ra­lă, dul­ci­uri pen­tru can­dy bar – pe toa­te le pu­teți cum­pă­ra mai ief­tin da­că mer­geți la un ma­ga­zin en-gros.

Fo­lo­siți eti­che­te per­so­na­li­za­te pen­tru vi­nul ca­sei

În mul­te fa­mi­lii exis­tă cel puțin un un­chi ca­re are vie și fa­ce vin cu­rat, fă­ră za­hăr și adao­suri chi­mi­ce. Poa­te și în fa­mi­lia voas­tră exis­tă un astfel de un­chi, al că­rui vin nu vă fa­ce să roșiți din alte mo­ti­ve de­cât con­cen­trația de al­cool. Ofe­riți-le oas­peți­lor un vin de ca­să, adus la ma­să în ca­ra­fe. Da­că nu cu­noașteți ni­ci­un pro­pri­e­tar de pod­go­rii, pu­teți cum­pă­ra vin en-gros, îmbu­te­liat în sti­cle pe ca­re pu­teți li­pi eti­che­te per­so­na­li­za­te.

Play­list sau DJ? Mu­zi­că să fie!

Chiar da­că an­ga­jați sau nu un DJ, veți dori să pre­gă­tiți o lis­tă de me­lo­dii pe ca­re v-ar plă­cea să dan­sați la nun­tă. Și da­că tot fa­ceți lis­ta, pu­teți sări pes­te con­trac­tul cu Dj-ul, ca să eco­no­mi­siți o su­mă con­si­de­ra­bi­lă. Exis­tă apli­cații spe­cia­le pen­tru nu­nți, dar tre­bu­ie să ți­neți cont că nu e de ajuns un play­list, mai e ne­voie și de echi­pa­ment. Fie că ale­geți să fa­ceți voi înși­vă o par­te din de­cor, fie că împru­mu­tați, re­ci­clați sau con­ver­tiți obi­ec­te și idei, să aveți o nun­tă ma­gi­că!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.