10 lu­cruri bu­ne pen­tru re­lația ta

Cu toții ne pro­pu­nem di­ver­se lu­cruri la înce­put de an; ia­tă câte­va su­ges­tii pen­tru bu­năs­ta­rea și ar­mo­nia cu­plu­lui vos­tru.

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: LAU­RA FRUNZĂ

1. Pro­pu­ne-ți să pe­tre­ceți mai mult timp împreu­nă. Între ser­vi­ciu, sa­lă, hob­by-uri­le și ieși­ri­le se­pa­ra­te cu pri­e­te­nii, une­ori ră­mâne des­tul de puțin timp de pe­tre­cut în cu­plu. Cel puțin o da­tă pe săptămână fa­ceți o se­a­ră a fil­me­lor sau gă­tiți împreu­nă, fă­ră să pu­neți mă­car o cli­pă mâna pe te­le­fon sau pe lap­top. Și cel puțin o da­tă pe lună, ple­cați împreu­nă un we­e­kend. Nu tre­bu­ie să fie ce­va lu­xos, ale­geți des­ti­nații apro­pia­te de orașul în ca­re lo­cu­iți sau ci­ty-bre­ak-uri ief­ti­ne. To­tul e să vă plim­bați și să ex­plo­rați împreu­nă! Că­lă­to­ri­i­le sunt ade­vă­ra­te tes­te de an­du­ra­nță pen­tru cu­pluri! 2.

Ieșiți la întâlniri ade­vă­ra­te în oraș. Da, vă ve­deți aca­să în fi­e­ca­re se­a­ră și știți de­ja ce cu­loa­re au pi­ja­ma­le­le voas­tre pre­fe­ra­te, dar nu-i așa că ar fi dră­guț ca, din când în când, să ale­geți un bis­tro sau un bar dră­guț și să ieșiți la o întâlni­re, așa cum fă­ce­ați la înce­pu­tul re­lați­ei? 3.

Încer­cați lu­cruri noi. Ce zi­ceți de un cam­pi­o­nat de Ca­tan la ce­ai­nă­ria aia fru­moa­să sau un ma­saj în cu­plu, ori o plim­ba­re cu Roa­ta Ma­re din par­cul de dis­tra­cții? Ieșiți din zo­na voas­tră de con­fort și încer­cați ce­va ce nu ați mai fă­cut până acum. Ci­ne știe, s-ar pu­tea chiar să des­co­pe­riți că o să vă pla­că! 4.

Fa­ceți ges­turi co­nști­en­te de tan­drețe. Inti­mi­ta­tea nu se re­du­ce doar la sex, ci și la să­ru­turi de­li­ca­te, atin­geri dis­cre­te, ți­nut de mână, ca­pul spri­ji­nit pe umă­rul lui, brațul lui pe du­pă ume­rii tăi. Încer­cați să vă co­nec­tați fi­zic cât mai des atunci când sun­teți împreu­nă! 5.

Pe­tre­ceți mai mult timp cu fa­mi­lia și cu gru­pu­ri­le se­pa­ra­te de pri­e­teni. Oda­tă in­trat într-o re­lație, un par­te­ner nu tre­bu­ie să re­nu­nțe la gru­pul său de pri­e­teni sau la eveni­men­te­le de fa­mi­lie, chiar da­că ce­lă­lalt nu se in­te­gre­a­ză sau are di­ver­ge­nțe cu anu­miți mem­bri. Tim­pul pe­tre­cut împreu­nă aju­tă la ni­ve­la­rea aces­tor di­fe­re­nțe sau la crește­rea ni­ve­lu­lui de to­le­ra­nță. 6.

Din când în când, pre­gă­tiți mici sur­pri­ze pen­tru ce­lă­lalt, ca­re să nu ai­bă le­gă­tu­ră cu o săr­bă­toa­re anu­me. O scri­soa­re tri­mi­să prin­tr-un ser­vi­ciu gen Li­vrez dra­gos­te, o vi­zi­tă ino­pi­na­tă la prânz la bi­rou, cu ce­va bun într-o ca­se­ro­lă, pre­lua­rea unor sar­cini ca­re nu-i fac plă­ce­re ce­lu­i­lalt (spă­la­tul ge­a­mu­ri­lor sau plă­ti­tul ta­xe­lor) sunt exem­ple de ges­turi ca­re îl fac pe par­te­ner să se sim­tă as­cul­tat și apre­ciat. 7.

Si­tuați­i­le ne­pre­vă­zu­te sunt mo­men­te de co­ti­tu­ră pen­tru ori­ce cu­plu. Noi nu zi­cem să cre­e­zi ar­ti­fi­cial si­tuații stre­san­te pen­tru cu­plul tău, dar toc­mai atunci ve­zi cum fun­cți­o­nea­ză le­gă­tu­ra din­tre voi. Eva­lue­a­ză-ți cu­plul prin pris­ma re­a­cți­i­lor voas­tre atunci când vă ră­tă­ciți cu mași­na pe co­clauri, când se spar­ge o țe­a­vă ca­re inun­dă ca­sa, când aveți de fă­cut o chel­tu­ia­lă ne­pre­vă­zu­tă sau când vă sunt toa­te pla­nu­ri­le da­te pes­te cap. Re­a­cția cu­plu­lui, ca întreg, la stres ara­tă cât de su­dat es­te pe ter­men lung și cât de bi­ne va fa­ce față, pe vi­i­tor, unor fac­tori de stres mari, pre­cum apa­riția co­pi­i­lor, pi­er­de­rea unui job sau a unei afa­ceri, mu­ta­rea în altă ța­ră etc. 8.

Spu­neți-vă zil­nic „te iu­besc”. Fie că e ver­bal, fie prin­tr-un bi­lețel li­pit de ca­na cu ca­fea sau prin­tr-un me­saj pe What­sapp, acest „te iu­besc” zil­nic fa­ce mi­nuni pen­tru re­lația de cu­plu. 9.

Încer­cați ca, timp de un an de zi­le, să ale­geți un anu­me plan al re­lați­ei pe ca­re să vă pu­neți de acord. Oa­me­nii nu tre­bu­ie să fie la fel ca să ai­bă re­lații de cu­plu împli­ni­te, nu de­ge­a­ba se spu­ne „con­tra­ri­i­le se atrag”, însă de mul­te ori, une­le din­tre aces­te di­fe­re­nțe duc la cer­turi și dis­cuții în con­tra­dic­to­riu nes­fârși­te. În 2019, ale­geți împreu­nă ce­va asu­pra că­ru­ia să vă pu­neți de acord: poa­te tu ești mai or­do­na­tă și el mai de­zor­do­nat sau in­vers, poa­te tu ești ve­ge­ta­ria­nă și el nu sau poa­te el ți­ne di­e­ta ke­to și tu, nu. Poa­te lui îi pla­ce la mun­te și ție la ma­re, poa­te el vrea ur­ban și tu vrei ru­ral. Fă un com­pro­mis timp de un an și ve­zi cum mer­ge, ci­ne știe, s-ar pu­tea chiar să-ți pla­că no­ul stil de viață. Iar da­că nu, ai ori­când opți­u­nea de a re­ve­ni la ale­ge­ri­le ta­le an­te­ri­oa­re. 10.

A te îngri­ji de cu­plu înse­am­nă și a te îngri­ji de ti­ne și de par­te­ner, la ni­vel in­di­vi­dual. Asta înse­am­nă un stil de viață să­nă­tos și ac­tiv, ana­li­ze me­di­ca­le anua­le fă­cu­te la timp, mers la cos­me­ti­că și ma­saj, cum­pă­rat hai­ne noi. Pro­pu­ne-ți pen­tru 2019 să acor­zi mai mul­tă ate­nție stă­rii ta­le de să­nă­ta­te, con­diți­ei fi­zi­ce, stă­rii de spi­rit și as­pec­tu­lui tău ex­te­ri­or și vei ve­dea că și pen­tru cu­plul vos­tru va fi mult mai bi­ne!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.