Ta­tăl mi­re­sei

Beau Monde Mirese - - Sumar -

a fost de­cla­ra­tă zi pre­fe­ra­tă pen­tru nun­ţi. A fost un ca­dru oa­re­cum mai res­trâns și din cau­za pro­ble­me­lor de să­nă­ta­te din fa­mi­lie ale ce­lor doi mem­bri de ca­re am men­ţi­o­nat mai sus, dar și fi­in­dcă o bu­nă par­te din in­vi­ta­ţi a venit din orașul de pro­vin­cie din ca­re sunt eu și nu mul­ţi s-au pu­tut de­pla­sa, mai ales du­mi­ni­ca. Dar pen­tru cei ca­re și-au dat os­te­nea­la, am re­zer­vat ju­mă­ta­te din Z Ho­tel Bo­u­ti­que, cu ve­de­re pa­no­ra­mi­că înspre Uni­ver­si­ta­te și Inter. În ge­ne­ral, nu am pla­ni­fi­cat o nun­tă pen­tru a fa­ce o «che­tă», ci ne-am do­rit mai mult o întâlni­re de su­flet. Toa­tă echi­pa de la Ca­ru’ cu Be­re ne-a asi­gu­rat un ca­dru cât se poa­te de reușit – me­ni­ul a fost ex­ce­lent (așa cum e de obi­cei la Ca­ru’ cu Be­re), au fost foar­te promp­ţi cu ser­vi­rea (și nici mă­car nu a fost scump!), ne-au per­mis să venim cu tor­tul de aca­să (de la Gra­ce Co­u­tu­re Ca­kes, ca­re sunt cei mai buni), au adus dan­sa­tori și, mai ales, dan­sa­toa­re, ca­re i-au dan­sat toa­tă se­a­ra pe in­vi­ta­ţii noștri (chiar și fă­ră voia lor, a in­vi­ta­ţi­lor) și mul­te alte­le – ne-au fă­cut toa­te pof­te­le, ce mai! Aran­ja­men­te­le flo­ra­le le-a asi­gu­rat doam­na Vi­o­le­ta Pe­tres­cu, de la ta­ra­mul­cu­flori.ro, și am op­tat pen­tru cu­loa­rea pre­do­mi­nan­tă por­to­ca­liu.”

„Într-un fel, am fost avan­ta­jați să ale­gem o pe­ri­oa­dă de iar­nă târzie, pen­tru că am gă­sit dis­po­ni­bil res­tau­ran­tul pe ca­re ni-l do­re­am, în con­diți­i­le în ca­re am fă­cut re­zer­va­rea doar cu o lună înain­tea nu­nții.“

Ne-am des­cur­cat mai mult de­cât ono­ra­bil

Pen­tru dan­sul mi­ri­lor, Lu­cia­na și Cris­ti au pre­gă­tit o co­re­gra­fie spe­cia­lă. „Da­na Po­pes­cu, de la școa­la de dans (și ba­let) Odet­te, a fost per­soa­na ca­re a avut cea mai ma­re răb­da­re cu noi și avem un res­pect de­o­se­bit pen­tru ea! Mai ave­am pu­ţin și ajun­ge­am la Ro­mânii au ta­lent. Sin­cer, ha­bar nu ave­am să dan­săm Go­tan Pro­ject. El Ca­pi­ta­lis­mo Fo­ra­neo a fost dan­sul nos­tru, ca­re, cred eu, ne-a ieșit foar­te bi­ne. Ce-i drept, ni­meni nu se aștep­ta să avem un dans, fi­in­dcă l-am ţi­nut sur­pri­ză, iar ci­ne ne între­ba, răs­pun­de­am chiar că nu vom avea un dans. Având în ve­de­re că învă­ţa­rea pro­priu-zi­să și re­pe­ti­ţi­i­le pen­tru dans le-am fă­cut nu­mai se­a­ra, du­pă ora 20:00, eu cred că ne-am des­cur­cat mai mult de­cât ono­ra­bil. Dar, încă o da­tă, aproa­pe tot me­ri­tul îl are Da­na, ca­re a avut o răb­da­re de fi­er, ner­vi de oţel și ca­rac­ter de aur!”, po­ves­tește râzând Lu­cia­na.

În lo­cul arun­că­rii bu­che­tu­lui

Pen­tru că nu și-au do­rit toc­mai o nun­tă cla­si­că, mi­rii au cam să­rit pes­te anu­mi­te obi­cei­uri ca­re se poar­tă pe la nu­nți. „O tra­di­ţie din păr­ţi­le me­le spu­nea, în lo­cul arun­că­rii bu­che­tu­lui, că nașa tre­bu­ia, mai spre di­mi­nea­ţă, să îmi dea jos voa­le­ta și să îmi prin­dă pe cap o eșar­fă/ ba­tic, iar eu, du­pă ace­ea, tre­bu­ia să prind voa­le­ta pe cap dom­nișoa­rei de onoa­re, spre a-i gră­bi și ei nun­ta. Nu­mai că ne-am amin­tit cam târziu des­pre asta, mai spre fi­nal, când dom­nișoa­ra mea de­ja ple­ca­se la cul­ca­re, dar încă o da­tă ne-au sal­vat cei de la Ca­ru’ cu Be­re și res­pon­sa­bi­la pen­tru nun­ta noas­tră – dom­nișoa­ra Ma­ri­na Gen­ti­mir (că­reia îi tran­smit mul­te îmbră­ţișări, cu ace­as­tă oca­zie) – s-a ofe­rit să fie ea «vi­i­toa­rea mi­re­a­să», pe ca­re să o împo­do­bim cu bas­maua. De ase­me­nea, vre­au să le mu­lțu­mesc fo­to­gra­fu­lui nos­tru, Ci­prian Du­mi­tres­cu, și aju­to­ru­lui lui, Bog­dan Ne­a­goe. Au fost aproa­pe in­vi­zi­bi­li toa­tă nun­ta – și asta, din punc­tul meu de ve­de­re, es­te ca­li­ta­tea prin­ci­pa­lă a unui fo­to­graf: să îţi fa­că niște po­ze mi­nu­na­te fă­ră să știi că e aco­lo! Ci­prian es­te un ade­vă­rat ar­tist, așa cum l-a de­nu­mit nașul nos­tru! Ce-i al lui e-al lui!”

La un an du­pă nun­tă, mi­rii au fost în lu­na de mi­e­re în Lef­ka­da. „A fost pri­ma oa­ră când am mers în Gre­cia, de un­de nu mai voiam să ple­căm. Acum aștept să ajun­gem și la Pa­ris (și tot bat apro­po­uri în sen­sul aces­ta la dum­nea­lui“, râde Lu­cia­na.

Hair sty­ling: Adi­na Far­caş/sig­na­tu­re A;

Ma­ke-up: Lu­i­za Bur­hai;

Flori/aran­ja­men­te: Vi­o­le­ta Pe­tres­cu/ta­ra­mul­cu­flori.ro;

Fotografii: Ci­prian Du­mi­tres­cu & Bog­dan Ne­a­goe;

Tort şi can­dy bar: Gra­ce Co­u­tu­re Ca­kes;

Ro­chie de mi­re­a­să: To Be Bri­de;

Cos­tum mi­re: APACA;

Pan­to­fi mi­re­a­să: Au­ra Gher­ghi/se­du­ce­by­con­stan­tin.ro;

Pan­to­fi mi­re: APACA;

Ve­ri­ghe­te: Co­ri­o­lan;

Bi­se­ri­că: Po­go­rârea Sfântu­lui Duh – Ti­tan;

Res­tau­rant: Ca­ru’ cu Be­re;

Co­re­gra­fie: Da­ni­e­la Car­men Po­pes­cu/şcoa­la de dans Odet­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.