Coc­ktai­luri în trend

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: MIHNEA LAZĂR

Sau ce și cum să dai de băut ca să se sim­tă toa­tă lu­mea bi­ne. În pre­zent, stan­dar­de­le al­coo­li­ce ale unei nu­nți ti­pi­ce in­clud o com­bi­nație încă ex­trem de greu de înlo­cu­it: tri­um­vi­ra­tul șam­pa­nie-țu­i­că-vin.

Pro­ble­ma nu e, nea­pă­rat, la aces­te bău­turi, cât la sta­tor­ni­cia lor. Ca ele­men­te su­pli­men­ta­re, me­ni­ul de bău­turi e ase­zo­nat cu ce­va whis­ky, rom sau vot­că. Opți­o­nal, mai ve­dem li­chi­or, cre­mă de whis­ky, bit­ter sau ver­mut – fix sti­cle­le pe ca­re le strângi aproa­pe in­tac­te a do­ua zi, de di­mi­neață. Se­ri­os acum: câți oa­meni ai vă­zut go­lind sti­cle de bit­ter sau Ama­ru­la la o nun­tă? Exis­tă, astfel, o mo­no­to­nie în ri­tua­lul ba­hic al nu­nți­lor, ca­re con­tri­bu­ie la spo­ri­rea plic­ti­se­lii ge­ne­ra­le (cel mai ma­re ina­mic al nu­nții): pe­tre­că­reții sunt întâmpi­nați cu un pa­har de șam­pa­nie și tra­tați la me­se cu o țu­i­că stră­moșe­as­că și ca­ra­fe de vin. Oca­zi­o­nal, mai pot încer­ca o tă­rie su­pli­men­ta­ră și aici se ter­mi­nă di­ver­si­ta­tea.

Spar­geți tra­diția: încer­cați un coc­ktail în lo­cul șam­pa­ni­ei

Prin ur­ma­re, nu stri­că să încer­cați să ru­peți mo­no­to­nia – fă­ră a re­nu­nța însă la bău­tu­ri­le tra­diți­o­na­le –, întâmpi­nându-vă oas­peții cu un coc­ktail ușor: Mo­ji­to sau Cam­pari Oran­ge. Per­so­na­lul non-al­coo­lic (mi­nori, bă­trâni, ma­me cu co­pii în brațe, mi­li­tari în ter­men) poa­te op­ta pen­tru un „moc­ktail”, un de­li­ci­os coc­ktail cu toa­te in­gre­di­en­te­le po­si­bi­le, mai puțin al­cool. În acest caz, e in­di­cat să inclu­deți în bu­ge­tul nu­nții un bar­man spe­cia­li­zat în pre­pa­ra­rea de astfel de bău­turi. Plus că exis­te­nța unui bar­man, în car­ne și oa­se, cu ca­re să poți in­te­ra­cți­o­na ar pu­tea fi o so­luție pen­tru a-i aju­ta pe acei in­vi­tați mai re­trași să so­cia­li­ze­ze și să se in­te­gre­ze. Și da­că tot re­nu­nțați la tra­diția des­chi­de­rii pe­tre­ce­rii cu șam­pa­nie, pu­teți op­ta pen­tru un coc­ktail „cu bu­le”, ca­re să co­nți­nă Co­la ori apă mi­ne­ra­lă. Plus că opți­u­ni­le sunt cva­si-ne­li­mi­ta­te și nici nu tre­bu­ie să ai stu­dii de spe­cia­li­ta­te pen­tru a mi­xa Pep­si cu whis­ky ori apă mi­ne­ra­lă cu puți­nă (nu mul­tă!) vot­că și suc de me­rișoa­re. Pe tim­pul ve­rii, ar­hi­cu­nos­cu­te­le Cam­pari Oran­ge ori Mo­ji­to de­vin astfel ide­a­le bău­turi „de uver­tu­ră”, pen­tru înce­pe­rea pe­tre­ce­rii. Tre­ce­rea la șpriț se fa­ce, astfel, pe ne­si­mți­te (chiar da­că nu re­co­man­dăm, mai ales da­că nu aveți „ex­pe­ri­e­nță”).

Coc­ktai­luri cu in­fu­zii flo­ra­le. Și nea­pă­rat măs­li­ne

Când pe­tre­ce­rea înce­pe să se ma­tu­ri­ze­ze (cam pe la fe­lul doi), e mo­men­tul să încer­cați coc­ktai­lu­ri­le pe ba­ză de Mar­tini (cu ne­lip­si­te­le măs­li­ne) sau – în fun­cție de bu­get – cu așa-nu­mi­te­le bău­turi cu „in­fu­zii flo­ra­le”. De­ja vor­bim des­pre coc­ktai­luri mai pre­te­nți­oa­se, cum ar fi St. Ger­main, a că­rui „ba­ză” co­nți­ne si­rop din flori de soc și ca­re se poa­te com­bi­na și cu pro­sec­co (și ar pu­tea fi, ia­tă, ser­vit ca va­rian­tă de bău­tu­ră ca­re să înlo­cu­ias­că pră­fu­i­tul pa­har de șam­pa­nie de la înce­put), sau Hi­bis­cus Mar­ga­ri­ta, pe ba­ză de te­qu­i­la, li­me și si­rop/ce­ai de hi­bis­cus. Dar aces­tea sunt doar pro­pu­neri, cel mai bi­ne între­bați la bar. Sfa­tul nos­tru: nu ames­te­ca, to­tuși, bău­tu­ri­le. Bi­ne, le vei ames­te­ca, până la ur­mă (ești la o nun­tă), dar nu prea mult. Mai ales da­că ești in­vi­tat aco­lo oa­re­cum din obli­gație și cu­noști în mi­că mă­su­ră fa­mi­li­i­le mi­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.