Idei fo­to cre­a­ti­ve

Mi­re­a­sa es­te în prim-plan, iar fo­to­gra­fi­i­le de nun­tă nu se dez­mint de la ace­as­tă re­gu­lă! Și pen­tru că exis­tă nu­me­roa­se clișee, ca în ori­ce do­me­niu, am ales pen­tru ti­ne câte­va ima­gini su­per­be ale uno­ra din­tre cei mai buni fo­to­gra­fi de la noi.

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: CRIS­TI­NA NICOLAE

V edem mul­te cu­pluri ca­re fac șe­di­nțe fo­to înain­te de nun­tă prin par­curi, nu­mai că aces­tea nu prea sunt ofer­tan­te pen­tru fo­to­gra­fi. Însă o clă­di­re cu ar­ca­de și co­loa­ne, prin­tre ca­re um­bre­le se răs­frâng și dau un far­mec apar­te, si­me­tri­i­le ca­re com­pun ca­drul și si­lue­ta grați­oa­să a mi­re­sei cu lu­mi­na în con­tre-jo­ur vor crea fotografii ab­so­lut im­pre­si­o­nan­te. Iar da­că une­le din­tre fotografii sunt alb/ne­gru, așa cum re­co­man­dă ta­len­ta­tul fo­to­graf Mi­hai Blă­na­ru, vei avea un al­bum de nun­tă pe ca­re îl vei ado­ra! Ţi­ne cont, deci: da­că vrei mai mult de­cât niște sim­ple in­stan­ta­nee, ape­le­a­ză la un fo­to­graf cu ochi de ar­tist, ca­re va fa­ce di­fe­re­nța din­tre o fo­to­gra­fie me­di­o­cră și una ex­traor­di­na­ră. Fo­to: Mi­hai Blă­na­ru

I ma­gi­nea pre­fe­ra­tă ca­re îmi vi­ne în min­te atunci când mă gândesc la nu­nți­le în ca­re sunt in­cluși co­pi­ii es­te cea cu fe­tițe­le cu flori, ca­re croi­esc dru­mul mi­re­sei spre altar cu pe­ta­le par­fu­ma­te și mul­ti­co­lo­re. Mi­cuțe­le dom­nișoa­re de onoa­re sunt ado­ra­bi­le: au toa­te ro­chițe din tul­le și co­ro­nițe din flori, iu­besc nu­nți­le, iar pen­tru ele mi­re­a­sa de­vi­ne aproa­pe un per­so­naj de basm. Ia­tă de ce fo­to­gra­fi­i­le cu ele sunt atât de fru­moa­se, iar da­că și tu ai pri­e­teni ca­re vin cu cei mici la nun­tă, fii si­gu­ră că te vei ale­ge cu fotografii de re­vis­tă. În por­to­fo­li­ul Iri­nei și al lui Andrian Gra­ba­zei vei gă­si ne­nu­mă­ra­te fotografii cu mi­re­se și co­pii, pe ca­re nu te vei mai să­tu­ra să le pri­vești! Fo­to: Gra­ba­zei Pho­to­grap­hy

P ări­nții sunt cei mai emoți­o­nați oa­meni de la nun­tă, chiar mai mult de­cât mi­rii înșiși. Pe lângă tra­diți­o­na­le­le ima­gini pe ca­re le veți fa­ce împreu­nă, toți fotografii își do­resc să sur­prin­dă mo­men­te­le uni­ce pre­cum îmbrățișa­rea strânsă ta­tă-fi­i­că, în ca­re pe chi­pul pă­rin­te­lui poți dis­tin­ge amal­ga­mul de emoții prin ca­re tre­ce, un ames­tec de bu­cu­rie pen­tru fa­ta ca­re se mă­ri­tă și tris­tețe pen­tru că știe că ace­as­ta a cres­cut și nu mai e o mi­cuță co­pi­lă. Octav Ga­nea, de pro­fe­sie fo­to­jur­na­list, nu avea cum să ra­te­ze un astfel de mo­ment. Es­te una din­tre fo­to­gra­fi­i­le me­le pre­fe­ra­te, fi­in­dcă ema­nă emoție în fi­e­ca­re pi­xel. Fo­to: Octav Ga­nea

M ul­te mi­re­se sunt foar­te stre­sa­te în fața apa­ra­tu­lui de fo­to­gra­fiat și înghe­ață în ex­pre­sii fa­cia­le ci­u­da­te, cu un zâmbet fo­rțat pe față. Da­că și tu si­mți că de­vii ne­si­gu­ră pe ti­ne, gândește-te că ni­ci­când ma­chia­jul și coa­fu­ra ta nu au ară­tat atât de fru­mos și, în plus, ești fo­to­gra­fia­tă de un pro­fe­si­o­nist, deci nu ai de ce să te stre­se­zi că po­ze­le nu vor ară­ta bi­ne! Sfa­tul nos­tru es­te să nu stai cris­pa­tă, ba chiar să ig­nori apa­ra­tul fo­to și să te bu­curi la ma­xi­mum de ace­as­tă zi mi­nu­na­tă. Gându­ri­le fe­ri­ci­te atrag du­pă ele se­ni­nă­ta­te, calm și un as­pect na­tu­ral, așa că asta se va re­flec­ta și în fo­to­gra­fi­i­le ta­le. O spu­ne și fo­to­gra­ful su­ce­ve­an Ovi­diu Leșan ca­re, prin fi­e­ca­re fo­to­gra­fie pe ca­re o re­a­li­ze­a­ză, înce­ar­că să sur­prin­dă emoția ace­lui mo­ment și să la­se pes­te timp o amin­ti­re de neu­i­tat. Fo­to: Ovi­diu Leșan

U n fo­to­graf bun știe cum să va­lo­ri­fi­ce lu­mi­na, ce un­ghi­uri mai in­te­re­san­te poa­te sur­prin­de, cum să fo­to­gra­fi­e­ze anu­mi­te ele­men­te de de­cor și în ce po­ziții ar fi mai po­tri­vit să stea per­so­na­je­le fo­to­gra­fi­ei. De ase­me­nea, el va ști să scoa­tă ce es­te fru­mos în oa­meni, îmbi­nând na­tu­ra­lețea de pe chi­puri cu înca­drări un pic mai fas­hi­on, pre­cum ce­le ca­re apar în re­vis­te, ino­va­ti­ve și cum­va ieși­te din ti­pa­re. Chiar da­că zi­ua cea ma­re es­te foar­te so­li­ci­tan­tă și tim­pul e preți­os, mi­re­a­sa fi­ind me­reu su­fle­tul pe­tre­ce­rii, re­zer­vă-ți timp pen­tru ca fo­to­gra­ful să poa­tă obți­ne ca­dre în ca­re te afli ală­turi de cei apro­piați su­fle­tu­lui tău – vor fi amin­tiri foar­te dra­gi pes­te ani. Ia­tă o ima­gi­ne ca­re spu­ne mai mult de­cât o mie de cu­vin­te: trei ge­ne­rații o îmbrățișe­a­ză pe mi­re­a­să, într-una din ce­le mai im­por­tan­te zi­le din viața ei. Fo­to: Andrei Bra­nea

F oto­gra­fia de nun­tă cre­a­ti­vă și de ca­li­ta­te as­cun­de în spa­te mul­tă mun­că, im­pli­ca­re, ta­lent, in­ves­tiție fi­nan­cia­ră și or­ga­ni­za­re. O cer­ce­ta­re pe piața lo­ca­lă es­te chiar ne­ce­sa­ră atunci când îți ale­gi fo­to­gra­ful pen­tru zi­ua cea ma­re. Exis­tă foar­te mu­lți oa­meni ta­len­tați, ade­vă­rați ar­tiști, ca­re cre­e­a­ză ima­gini ce pur și sim­plu îți taie ră­su­fla­rea! Unul din­tre fotografii ca­re mie îmi plac foar­te mult es­te Ci­prian Du­mi­tres­cu. Spe­cia­li­zat pe fo­to­gra­fie de re­por­taj, aces­ta reușește întot­de­au­na să sur­prin­dă emoți­i­le, bu­cu­ria și fru­mu­sețea unei nu­nți, fă­ră să cre­e­ze sce­na­rii sau să in­ter­vi­nă prea mult. Pre­gă­ti­ri­le din zi­ua nu­nții, la­cri­mi­le de bu­cu­rie ca­re o înce­ar­că pe mi­re­a­să atunci când îmbra­că ro­chia în zi­ua cea ma­re, en­tu­zias­mul ru­de­lor și al pri­e­te­ni­lor ei, in­clu­siv al ce­lor cu lă­buțe – ia­tă ce poți ad­mi­ra în po­ze­le sa­le. Fo­to: Ci­prian Du­mi­tres­cu

R ețe­ta fo­to­gra­fi­i­lor de nun­tă es­te des­tul de sim­plă și tre­bu­ie să co­nți­nă fo­to­gra­fi­i­le de la cu­nu­nia ci­vi­lă, fo­to­gra­fi­i­le cu pre­gă­ti­rea mi­re­sei, fo­to­gra­fi­i­le din ca­drul cu­nu­ni­ei re­li­gi­oa­se, fo­to­gra­fi­i­le de pe­tre­ce­re și așa-nu­mi­te­le fotografii de­ta­liu (bu­che­tul mi­re­sei, ve­ri­ghe­te­le, in­vi­tați­i­le etc.). Sunt foar­te mu­lți fo­to­gra­fi de nu­nți ca­re îți pot fa­ce aces­te fotografii, însă da­că vrei să te asi­guri că vei avea ima­gini cu ade­vă­rat spec­ta­cu­loa­se, ale­ge un fo­to­graf cu mul­tă ex­pe­ri­e­nță în spa­te, ca­re iu­bește fo­to­gra­fia și, cu fi­e­ca­re ca­dru pe ca­re îl fa­ce, va tran­sfor­ma mo­men­tul în per­fe­cți­u­ne, pre­cum ace­as­tă ima­gi­ne re­a­li­za­tă de Ma­rian Ste­rea, fo­to­graf pa­si­o­nat și unul din­tre fon­da­to­rii Wed­dcamp, cea mai ma­re Con­fe­ri­nță a fo­to­gra­fi­lor de nun­tă din sud-es­tul Eu­ro­pei. Fo­to: Ma­rian Ste­rea

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.