Be­au­ty Fi­le:

În cău­ta­rea fe­ri­ci­rii

Beau Monde - - Sumar Iulie - TEXT MĂDĂLINA IONESCU

„Hap­py gir­ls are the pret­ti­est” ar tre­bui să de­vi­nă man­tra tu­tu­ror

fe­mei­lor de pe ma­pa­mond.

De ce o spun? Nu doar pen­tru că sunt si­gu­ră că Au­drey Hep­burn a ști­ut ea ce a ști­ut când a afir­mat asta, ci și pen­tru că, în loc să ne as­cun­dem de noi înse­ne, adâncind tot mai mult an­goa­sa, stre­sul, obo­se­a­la și alte pro­ble­me, ar tre­bui să pri­vim to­tul cu alți ochi. Poa­te cu cei ai iu­bi­tu­lui (ca­re, cu si­gu­ra­nță, nu aso­cia­ză per­fe­cți­u­nea cu iu­bi­rea), poa­te cu cei ai apro­piați­lor și poa­te chiar cu cei ai per­soa­ne­lor ca­re înce­ar­că să ne ofe­re mo­ti­va­re prin vor­be fru­moa­se – adi­că lu­crul de ca­re avem cea mai ma­re ne­voie în mo­men­te­le de cum­pă­nă.

În pre­zent, lu­mea ne de­mon­stre­a­ză mai mult de­cât oricând că da, poți să fii tu, în cea mai bu­nă for­mă, nu doar într-o ru­ti­nă căl­duță. Foar­te mul­te ve­de­te pot ser­vi drept exem­ple dem­ne de ur­mat. Oprah Win­frey (ca­re a fost abu­za­tă de un­chi­ul său atunci când avea doar nouă ani), Char­li­ze The­ron (ca­re a fost mar­to­ră la uci­de­rea ta­tă­lui său abu­ziv chiar de că­tre ma­ma sa) sau La­dy Ga­ga (ca­re a fost vi­o­la­tă la 19 ani) re­pre­zin­tă do­va­da vie că o trau­mă, un stres și mul­te com­ple­xe pot fi de­păși­te prin voi­nță și prin pro­pria opți­u­ne de viață, adi­că prin fe­lul în ca­re ale­gem să trăim.

Sunt co­nști­en­tă de fap­tul că am ofe­rit exem­ple mult prea tra­gi­ce, dar am vrut doar să-ți de­mon­strez, prin in­ter­me­di­ul cu­vin­te­lor, că da­că ast­fel de ex­pe­ri­e­nțe pot fi închi­se un­de­va într-un ser­tar, atunci și pro­ble­me mai mici, al că­ror stres îl per­ce­pem noi ca fi­ind ma­re, pot tre­ce cu ușu­ri­nță.

Aces­ta nu es­te un ar­ti­col de psi­ho, des­pre iu­bi­re față de si­ne sau des­pre self-es­te­em, deși poa­te că așa a pă­rut până la rândul pe ca­re îl ci­tești acum. Es­te un ar­ti­col des­pre so­luți­i­le de wel­lbeing, ce­le ca­re te aju­tă să lu­cre­zi la sta­rea ta de spi­rit (sau lu­cre­a­ză ele sin­gu­re), ast­fel încât lu­mea să nu se mai tra­du­că doar în alb și ne­gru, lu­cru­ri­le să se miște mai în fa­voa­rea ta, iar fe­e­ling-ul ace­la des­pre ca­re spui că es­te tem­po­rar – FERICIREA – să te ca­rac­te­ri­ze­ze pe ter­men lung. Pen­tru că ele exis­tă și chiar fun­cți­o­nea­ză. Așa că de ce să nu ape­le­zi și la ast­fel de te­ra­pii?

The Joy Ma­chi­ne

Da­că si­mți că ești cu ner­vii înti­nși la ma­xi­mum și cu stre­sul ajuns la co­te alar­man­te, îți re­co­mand să treci pra­gul cli­ni­cii Infra­fit De­tox De-Stress & Lo­se Wei­ght (str. Icoa­nei 40, infra­fit.ro) și să dai o șan­să teh­ni­cii Bi­o­dre­am. Deși es­te ge­nul de tra­ta­ment pe ca­re tre­bu­ie să-l încerci ca să înțe­le­gi ce poa­te, o să-ți po­ves­tesc puțin des­pre el. Prac­tic, es­te vor­ba de un apa­rat pen­tru sta­rea de bi­ne, pen­tru echi­li­brul fi­zic și men­tal, dar ca­re ofe­ră, to­to­da­tă, și be­ne­fi­cii or­ga­nis­mu­lui, prin sur­se spe­ci­fi­ce de lu­mi­nă. Bi­o­dre­am cre­e­a­ză un soi de si­ner­gie între min­te și trup, sin­cro­ni­zând ac­ti­vi­ta­tea emis­fe­re­lor ce­re­bra­le, mă­su­ra­tă prin elec­tro­en­ce­fa­lo­gra­mă. De ase­me­nea, înde­păr­te­a­ză an­xi­e­ta­tea, chiar și de­pre­si­i­le ușoa­re sau de­ze­chi­li­bre­le emoți­o­na­le, îmbu­nă­tățește per­for­ma­nța spor­ti­vă, re­fle­xe­le și ni­ve­lul de con­cen­tra­re, oxi­ge­nea­ză țe­su­tu­ri­le pi­e­lii, echi­li­bre­a­ză sta­rea emoți­o­na­lă, îmbu­nă­tățește som­nul și lis­ta de atuuri poa­te con­ti­nua. Prac­tic, în tim­pul unei șe­di­nțe, tot ce­ea ce tre­bu­ie să faci es­te să stai li­niști­tă și să încerci să nu te gândești la ni­mic, să vi­zua­li­ze­zi un pe­re­te alb, să încerci să te de­co­nec­te­zi și chiar să ador­mi. Pe pi­ept ți se pla­se­a­ză o cu­rea elec­tri­că pen­tru mă­su­ra­rea pul­su­lui, iar lu­mi­na, mu­zi­ca re­la­xan­tă și ma­sa­jul efec­tuat de că­tre apa­rat (ca­re es­te pre­cum un pat teh­no­lo­gi­zat) te aju­tă ex­trem de mult, în ce­le 35 de mi­nu­te de te­ra­pie. Eu re­co­mand acest tra­ta­ment se­a­ra, în drum spre ca­să, mai ales du­pă o zi grea la bi­rou. Da­că vrei să efec­tue­zi pro­ce­du­ra ca la car­te, mer­gi la 15 șe­di­nțe - echi­va­len­tul a 15 zi­le, o zi da, una nu -, cu alter­na­nță între ce­le do­uă pro­gra­me spe­cia­le ale sa­le, Joy și Zen. Asta da­că vrei să-ți oferi do­za op­ti­mă de se­re­ni­ta­te.

Bo­dy Art

Nu, nu es­te vor­ba des­pre pic­tu­ră pe corp, ci des­pre un pro­gram ho­lis­tic ce îmbi­nă exer­ciții in­spi­ra­te din yo­ga, qi­gong, tai chi, gim­nas­ti­că me­di­ca­lă, dans și shiat­su, toa­te coor­do­na­te cu teh­nici spe­cia­le de res­pi­rație. Îl poți prac­ti­ca nu­mai la Cen­trul Shak­ti (str. Cris­to­for Co­lumb 3, cen­trul­shak­ti.ro). Ba­zat pe te­o­ria ce­lor cinci ele­men­te din me­di­ci­na tra­diți­o­na­lă chi­ne­ze­as­că și pe prin­ci­pi­ul yin-yang, sis­te­mul es­te unul com­plet, re­a­li­zând o co­ne­xi­u­ne ide­a­lă între min­te, trup și su­flet. Es­te per­fect pen­tru con­tu­ra­rea unei stări de bi­ne pe ter­men lung, de­oa­re­ce înglo­be­a­ză exer­ciții te­ra­peu­ti­ce, de echi­li­bru, de fo­rță și de co­nști­en­ti­za­re, com­bi­na­te cu teh­nici de întin­de­re și de re­la­xa­re, într-o ma­ni­e­ră în ca­re co­loa­na și ar­ti­cu­lați­i­le sunt pro­te­ja­te. Acest tip de pro­ce­du­ră, coor­do­na­tă cu rit­mul res­pi­rați­ei, fa­vo­ri­ze­a­ză co­nști­en­ti­za­rea cor­pu­lui, a eu­lui și a spați­u­lui încon­ju­ră­tor, dez­vol­tând abi­li­ta­tea de a co­mu­ni­ca și de a te eli­be­ra com­plet de ener­gie ne­ga­ti­vă. Mai mult de­cât atât, mu­zi­ca re­la­xan­tă din tim­pul șe­di­nțe­lor es­te și ea un de­cla­nșa­tor per­fect al ar­mo­ni­ei men­ta­le și al flu­i­di­tății cor­po­ra­le. Te poți eli­be­ra de stre­sul co­ti­dian prac­ti­cându-l atât di­mi­neața, cât și se­a­ra, du­pă ore­le de mun­că de la bi­rou, pen­tru închei­e­rea ar­mo­ni­oa­să a zi­lei.

Influe­nță ba­li­ne­ză

Da­că nu ești adep­ta teh­no­lo­gi­ei de ul­ti­mă ge­ne­rație și nici a spor­tu­lui, poți op­ta pen­tru un re­tre­at într-o zo­nă de po­ves­te. Așa te bu­curi atât de re­la­xa­re, cât și de o es­ca­pa­dă din zgo­mo­tul co­ti­dian. La cen­trul Ata­ga­son din Brașov (str. Mă­ci­eșu­lui 2A, Ră­că­dău, ata­ga­son.ro) se prac­ti­că ma­sa­jul tra­diți­o­nal ba­li­nez, cu o tra­diție stră­ve­che în Indo­ne­zia. Exer­ci­ta­rea pre­si­u­nii asu­pra punc­te­lor ener­ge­ti­ce ale cor­pu­lui, atin­ge­ri­le ușoa­re și exer­ciți­i­le de întin­de­re con­tri­bu­ie la obți­ne­rea unor efec­te mai bu­ne prin sti­mu­la­rea unor pă­rți mai pro­fun­de, din­co­lo de țe­su­tu­ri­le de su­pra­față ale mușchi­lor. Acest ma­saj echi­li­bre­a­ză toa­te cen­tre­le ener­ge­ti­ce ale or­ga­nis­mu­lui și in­te­gre­a­ză toa­te sis­te­me­le in­ter­ne. Mai mult, pen­tru a fi­na­li­za teh­ni­ca de ma­saj, te­ra­peu­tul eli­be­re­a­ză ten­si­u­nea mus­cu­la­ră prin in­ter­me­di­ul ulei­u­ri­lor na­tu­ra­le și esențiale. În acest fel, ni­ve­lul de ener­gie crește și se obți­ne o re­la­xa­re ui­mi­toa­re a între­gu­lui corp, dar și a mi­nții.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.