Do­me­ni­ul Ma­na­sia

Beau Monde - - The Buzz -

Do­me­ni­ul Ma­na­sia es­te ge­nul ace­la de loc rar întâlnit, ce nu con­te­nește să te sur­prin­dă. Ca­rac­te­ri­zat de un ra­fi­na­ment dis­cret, cu o po­ves­te ar­tis­to­cra­ti­că se­cu­la­ră, nu-i de mi­ra­re

că pa­re ale­ge­rea per­fec­tă pen­tru ti­ne­rii miri. Aceștia pot op­ta pen­tru un strop de aris­to­crație con­tem­po­ra­nă și ale­ge ex­pe­ri­e­nța unei nu­nți in­ti­me, în co­na­cul boi­e­resc res­tau­rat până la cel mai mic de­ta­liu. Însă în tim­pul ve­rii, cel mai do­ri­te sunt nu­nți­le în aer li­ber, în par­cul din spa­te­le co­na­cu­lui sau în foișo­rul din parc. Spați­ul ex­te­ri­or ge­ne­ros per­mi­te ame­na­ja­rea

de zo­ne di­fe­ri­te, con­tu­re­a­ză ex­pe­ri­e­nțe mai di­na­mi­ce și dis­trac­ti­ve pen­tru in­vi­tați. Cu si­gu­ra­nță toți vor fi cap­ti­vați de

plim­bă­ri­le prin­tre pău­nii do­mes­tici al­bi și mul­ti­co­lori sau cu mași­na de epo­că. Un alt amă­nunt ese­nțial în tim­pul unei nu­nți,

la ca­re Do­me­ni­ul Ma­na­sia ex­ce­le­a­ză, es­te ale­ge­rea me­ni­u­lui. Lui Chef Ale­xan­dru Ia­cob îi pla­ce să ia­să în afa­ra ti­pa­re­lor și să îmbi­ne ar­mo­ni­os in­gre­di­en­te fi­ne în pre­pa­ra­te sur­prin­ză­toa­re, fo­lo­sind teh­nici de hau­te cu­i­si­ne. Do­me­ni­ul Ma­na­sia se află la doar 50 de km de Bu­cu­rești, în lo­ca­li­ta­tea omo­ni­mă, pe dru­mul

ve­chi spre ma­re și vă aște­ap­tă pen­tru a scrie un nou ca­pi­tol.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.