1. Pi­e­le ima­cu­la­tă

Beau Monde - - Beauty -

In­di­fe­rent de con­text, des­ti­nație sau sta­re de spi­rit, ru­ti­na de îngri­ji­re cor­po­ra­lă tre­bu­ie să de­bu­te­ze prin efec­tua­rea unei ex­fo­li­eri cor­po­ra­le. Nu­mai așa poți să te bu­curi, ul­te­ri­or, de un bronz uni­form și re­zis­tent. Înde­păr­ta­rea ce­lu­le­lor moar­te de la su­pra­fața pi­e­lii fa­vo­ri­ze­a­ză des­chi­de­rea po­ri­lor și împi­e­di­că, pe dea­su­pra, sen­zația de des­hi­dra­ta­re. În se­zo­nul cald, op­te­a­ză pen­tru tex­turi mai ușoa­re, ca­re să nu zgârie epi­der­ma, pe ba­ză de in­gre­di­en­te na­tu­ra­le și age­nți de hi­dra­ta­re.

Scrub pen­tru corp De­vil’s Mint, Ele­mis Sp@ Ho­me, 165 lei Scrub pen­tru corp Gre­en Tea Res­ha­ping Bo­dy Scrub, Te­a­lo­gy, 153 lei (Do­u­glas)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.