Di­e­ta de fru­mu­sețe

Beau Monde - - Be­au­ty - TEXT MĂ­DĂ­LI­NA IO­NES­CU

Aces­ta nu es­te un ma­te­rial des­pre noi­le fron­ti­e­re în di­e­te și re­gi­muri ali­men­ta­re, deci tre­bu­ie tra­tat ca ata­re. Pe scurt, in­dus­tria de be­au­ty se re­vo­luți­o­nea­ză din nou, pu­nându-ne la dis­po­ziție o ge­ne­rație

apar­te de pro­du­se cos­me­ti­ce. Te-am fă­cut cu­ri­oa­să, nu-i așa?

Ești adep­ta unui stil de viață să­nă­tos? Înse­am­nă că o să te bu­cu­re ves­tea pe ca­re ur­me­a­ză să ți-o dau: tren­du­ri­le de be­au­ty se ali­nia­ză din ce în ce mai mult sti­lu­lui nos­tru de viață, in­di­fe­rent da­că ai adop­tat un re­gim ali­men­tar ve­gan sau raw, din mo­ti­ve eti­ce sau de să­nă­ta­te. Mai exact, in­gre­di­en­te­le – și pro­pri­e­tăți­le aces­to­ra – din ali­men­te­le pe ca­re le con­su­mi zil­nic se află acum și în for­mu­le­le pe ca­re le aplici pe chip.

Ruj în nua­nța Ma­dam Mi­na, Ilia, 126 lei (or­ga­la­bel.ro)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.