Vic­tori ANA

Beau Monde - - Fashion - TEXT ROXANA DOBRIȚĂ FOTO OLTIN DO­GA­RU STYLING DA­RIA GE­OR­GES­CU

Nu tre­bu­ie să-ți mai spun ci­ne e Ana Mo­ro­dan. Știi de­ja că e una din­tre ce­le mai cu­ra­joa­se, hai­oa­se și asu­ma­te fe­mei din blog­gin­gul ro­mânesc. Spu­ne to­tul pe bu­ne și exact ace­as­tă sin­ce­ri­ta­te de­zar­man­tă es­te ingredientul ese­nțial al suc­ce­su­lui ei. Con­te­să mi­le­nia­lă, per­so­na­li­ta­te TV, crei­e­rul din spa­te­le Di­gi­tal Influen­cers Aca­de­my și gaz­dă CERC, pri­mul sa­lon de cul­tu­ră ușoa­ră și cu­noaște­re ese­nția­lă din Ro­mânia, ală­turi de Cris­ti­na Stăn­ci­u­les­cu, Ana le fa­ce pe toa­te cu grație și cu res­pon­sa­bi­li­ta­te so­cia­lă.

Ro­chie Miau by Cla­ra Ro­tes­cu, miau­bo­u­ti­que.ro

Ac­ce­so­rii din gar­de­ro­ba Anei

Top și fus­tă Miau by Cla­ra Ro­tes­cu, miau­bo­u­ti­que.ro

„Nu mul­tă lu­me știe, dar,

evan­tai­ul a fost pri­mul dis­po­zi­tiv ca­re con­du­cea po­ves­tea par­fu­mu­lui de la pur­tă­tor că­tre po­te­nția­li

re­cep­tori. La Mil­len­nial Aris­to Par­ty,

împreu­na cu par­te­ne­rul nos­tru, No­ti­no, vom re­a­du­ce

la viață evan­tai­e­le ca „dis­tri­bu­i­toa­re de par­fum”

Ro­chie Lou Lou, lo­u­lou.co Fus­tă Miau by Cla­ra Ro­tes­cu, miau­bo­u­ti­que.ro

Ac­ce­so­rii din gar­de­ro­ba Anei

Ro­chie Miau by Cla­ra Ro­tes­cu, miau­bo­u­ti­que.ro Ac­ce­so­rii din gar­de­ro­ba Anei

Ana, cum ai des­crie re­lația ta cu blog­gin­gul și uni­ver­sul so­cial me­dia?

Sim­plu, din ini­mă și cu cap: „lo­ve with be­ne­fits”. E și amor cu nă­bă­dăi, și îndră­gos­te­a­lă per­pe­tuă, dar e și bu­si­ness (mai ales). Asta, da­că vor­bim des­pre blog­ging și me­dia so­cia­lă „as a job”. Când vi­ne vor­ba des­pre co­mu­ni­ta­tea mea, însă, aco­lo e emoție in­fi­ni­tă, in­spi­rație pu­ră și o șan­să enor­mă de a pu­tea să co­mu­nic, să fiu împreu­nă cu ei și să învăț de la per­so­na­je splen­di­dis­si­me, fe­mei ulu­i­toa­re, in­de­pen­den­te, ori­gi­na­le, cu po­vești de viață fas­ci­nan­te; e o bu­cu­rie de­pli­nă să le cu­nosc la eveni­men­te­le mele of­fli­ne, să ne as­cul­tăm, să ne des­co­pe­rim și în viața re­a­lă și să mă las in­spi­ra­tă cu ade­vă­rat de ele.

Când și cum s-a năs­cut in­te­re­sul tău pen­tru acest do­me­niu?

Eh, va­ni­ta­tea lui „li­ke” cred că e în mi­ne de când mă știu. La fel și pa­si­u­nea mea su­per­fi­cia­lă pen­tru gar­de­ro­be, dan­te­lă­rii, ci­tit în ca­fea, ruj și per­le. Dar acum vreo opt ani, când a înce­put în lu­mea ma­re „ata­cul blog­ge­ri­lor”, ide­ea că aș pu­tea pri­mi com­pli­men­te de la mult mai mu­lți oa­meni mi s-a pă­rut su­per­bă și, hop, mi-am fă­cut blog. Du­pă vreo doi ani de pos­tări, de pi­rue­te fă­ră mi­ză și mo­dă à la Arad, mi-am dat se­a­ma că un li­ke e „just a li­ke” și că, da­că ră­mân doar cu asta, n-am fă­cut ni­mic. Așa că acum cinci ani am înce­put să in­tu­i­esc cum aș pu­tea să fo­lo­sesc blo­gul și ex­pu­ne­rea mea pen­tru a con­strui o mar­că, plus-va­loa­re. Au ur­mat mu­ta­rea mea la Bu­cu­rești, întâlni­ri­le cu oa­me­nii din echi­pa mea, le­cții du­pă le­cții, de­za­mă­giri, încrânce­nări, vic­to­rii, mul­te pa­ha­re de gin și un plan clar des­pre cum ara­tă dru­mul de la va­ni­ta­te goa­lă la influe­nță re­a­lă, res­pon­sa­bi­li­ta­te, bu­si­ness.

Ce se schim­bă atunci când înce­pi să... „de­vii cu­nos­cut”?

Înce­pi să nu mai ai timp pen­tru ti­ne. Înce­pi să te si­mți aga­sat când toa­tă lu­mea vrea ce­va de la ti­ne și tu nu poți să spui „nu”. De­vii mai stre­sa­tă pen­tru că înțe­le­gi că să urci nu e așa greu, cel mai greu e să te me­nții aco­lo, iar asta ți­ne de cât de mult și de bi­ne poți lu­cra tu cu ti­ne. De­vii mai is­te­ri­că, mai va­ni­toa­să, mai spe­ria­tă, mai obo­si­tă și bei mult mai mult gin. Du­pă ca­re te li­niștești, tra­gi aer în pi­ept, îți ima­gi­ne­zi cum ar fi da­că nu ai mai fi cu­nos­cu­tă și ve­zi că nu e așa rău, îți amin­tești că ai doar o viață și tre­bu­ie să o trăi­ești din plin. Te cal­me­zi, înțe­le­gi că „să fii cu­nos­cut” nu e mi­za și înce­pi să vi­se­zi să schim­bi lu­mea, să in­spiri oa­meni, să faci bu­si­ness, să ge­ne­re­zi pro­fit re­al. To be con­ti­nued...

Acti­vis­mul te-a in­te­re­sat din­tot­de­au­na? În ul­ti­ma pe­ri­oa­dă ești mult mai vo­ca­lă pe plat­for­me­le ta­le în acest do­me­niu.

Da. Sunt vo­ca­lă pen­tru că ro­lul unui in­fluen­cer nu es­te doar de a pro­mo­va pro­du­se și de a înca­sa bani. Avem o da­to­rie față de noi, față de co­mu­ni­ta­te, e res­pon­sa­bi­li­ta­tea noas­tră să ne fo­lo­sim no­to­ri­e­ta­tea în sluj­ba bi­ne­lui, bu­nu­lui și a ce­ea ce e cu ade­vă­rat im­por­tant. Nu o să tac ni­ci­o­da­tă atunci când am să aud des­pre ne­drep­ta­te, dis­cri­mi­na­re, de­zu­ma­ni­za­re și o să ur­lu cât o să pot de ta­re la toți cei ca­re se cred atot­pu­ter­nici, bă­tându-și joc de me­di­ul în ca­re trăim. Mă înfu­rie te­ri­bil aro­ga­nța de a cre­de că sun­tem stă­pânii na­tu­rii, mai buni și mai dește­pți de­cât alte fi­i­nțe, sunt îngro­zi­tă de ig­no­ra­nța cu ca­re ne tăi­em pă­du­ri­le și dis­tru­gem eco­sis­te­me. De câte ori va fi ne­voie de vo­cea mea, o voi fo­lo­si. #Ou­tAndLo­ud.

Nu te te­mi ni­ci­o­da­tă că vei ajun­ge să te plic­ti­sești să faci asta?

M-am cam plic­ti­sit, da. Dar nu de ce­ea ce fac, ci de fe­lul în ca­re o fac. E mo­men­tul să mă rein­ven­tez. Știi? Asta e fru­mu­sețea on­li­ne‑ului. E ca un or­ga­nism viu, se dez­vol­tă și se tran­sfor­mă ne­con­te­nit, iar noi, da­că sun­tem ageri, ne tran­sfor­măm oda­tă cu el. This is what I’m doing this ye­ar.

A exis­tat vreun mo­ment când ai cre­zut că nu vei reuși să ajun­gi unde ești acum?

Ha! Of co­ur­se! Mul­te, inten­se, dar de scur­tă du­ra­tă. E firesc să am ne­si­gu­ra­nțe, nu? Ele fac par­te din re­gu­li­le an­tre­pre­no­ria­tu­lui. Dar ni­mic nu re­zis­tă unui pa­har cu gin și încre­de­rii că o că­de­re nu are ni­ci­o­da­tă cum să îți stri­ce: ve­zi lu­mea de la altă înă­lți­me, ai altă per­spec­ti­vă și atunci ai și ră­ga­zul în ca­re să gă­sești o so­luție bu­nă.

Cre­zi că fap­tul că ai fost – de la bun înce­put – nu nea­pă­rat un out­si­der, dar ci­ne­va ca­re fă­cea lu­cru­ri­le du­pă rețe­tă pro­prie, te-a aju­tat să reușești?

It’s my thing și e sin­gu­ra rețe­tă în ca­re cred: să fii tu, anor­mal, di­fe­rit, firesc, au­ten­tic și da, out­si­der. E foar­te re­con­for­tant să ve­dem în ju­rul nos­tru oa­meni ca­re nu se chi­nu­ie să fie altce­va de­cât sunt, ca­re își asu­mă ci­u­dățe­ni­i­le, râd de ele și nu le tran­sfor­mă în com­ple­xe. Eh, asta îmi pla­ce, asta vre­au de la lu­mea din ju­rul meu, deci, cum aș pu­tea să fiu alt­fel? Nu ne mai atașăm de ce­va vre­me de ima­gini goa­le, sunt si­gu­ră că vi­i­to­rul e al au­ten­ti­ci­tății și al ce­lor ca­re înțe­leg că fru­mu­sețea înse­am­nă di­fe­re­nță.

Ești pro­fe­soa­ră de suc­ces în on­li­ne, la Aca­de­mia GIN. Ce te­mă mi-ai da?

Nu e te­mă, e doar o mi­că pro­vo­ca­re. Co­mu­ni­că mai mult în me­dia so­cia­lă: nu te te­me că cei ca­re te ur­mă­resc vor cre­de că te lau­zi. Nu te lau­zi, nu ești show off, ci împăr­tășești. Me­dia so­cia­lă es­te opor­tu­ni­ta­tea enor­mă de a co­mu­ni­ca cu cei­la­lți și toți vrem să co­mu­ni­căm cu cei ca­re vor­besc ușor des­pre ei, nu se tem să se ex­pri­me și o fac cu le­je­ri­ta­te, firesc, umor și ge­ne­ro­zi­ta­te, nu? Și o in­vi­tație: te aștept la GIN, la toam­nă.

Du­pă pă­re­rea ta, asta e o pe­ri­oa­dă bu­nă să lu­cre­zi în mo­dă?

Nu prea mai cred în mo­dă. Cred în oa­meni, în hai­ne, în po­vești, în ati­tu­dini sti­lis­ti­ce, în apu­că­turi fas­ci­nan­te de li­fes­ty­le, în me­dia so­cia­lă, în es­te­ti­ca stră­zii, în in­ter­se­cții din­tre stil, cul­tu­ră, men­ta­li­tăți, re­vo­luții so­cia­le. Și da­că pri­vesc așa, eu zic că e splen­did să fii în ace­as­tă zo­nă pli­nă de cre­a­ti­vi­ta­te și uma­ni­ta­te. Eu văd aici po­te­nțial de bu­si­ness cu opor­tu­ni­tăți, des­chi­deri și de­mo­cra­ti­zări cu ade­vă­rat fai­ne.

Ești vre­o­da­tă în con­flict cu pro­pri­ul gust în ma­te­rie de stil?

Be­en the­re, do­ne that. Nu mai e ca­zul. De ce să vi­sez la mi­ni­ma­lism și per­fe­cți­u­ne sau es­te­ti­că nor­di­că, când e clar că fă­ră pai­e­te, dan­te­lă, per­le și pe­ne nu mă simt îmbră­ca­tă? Am ac­cep­tat (cu des­tu­le zba­teri) ci­ne sunt, știu foar­te bi­ne ce mă de­fi­nește, ca­re sunt sem­nă­tu­ri­le mele sti­lis­ti­ce și cred că așa o s-o țin până la adânci bă­trâneți (când o să fie vor­ba de mult, mult mai mult roz): Mo­ro­dan – Jes­si­ca Rab­bit ex­plo­da­tă.

Ești fe­ri­ci­tă? Ai vreun se­cret de împăr­tășit cu noi des­pre cum ajun­gi să atin­gi, mă­car mo­men­tan, fericirea?

Da, sunt. Cred sin­cer, du­pă des­tul de mul­te dru­muri și cău­tări, că fericirea e atunci când te gă­sești pe ti­ne. Pen­tru mi­ne a fost unul din­tre ce­le mai di­fi­ci­le lu­cruri pe ca­re le-am fă­cut vre­o­da­tă și acum mi se pa­re că am reușit. Sau o fi de la gin?

62

Ro­chie Cris­ti­na Să­vu­les­cu,

cris­ti­na­sa­vu­les­cu.com Ac­ce­so­rii din gar­de­ro­ba Anei

Ro­chie Miau by Cla­ra Ro­tes­cu, miau­bo­u­ti­que.ro

Ac­ce­so­rii din gar­de­ro­ba Anei

Ro­chie Miau by Cla­ra Ro­tes­cu, miau­bo­u­ti­que.ro

Ac­ce­so­rii din gar­de­ro­ba Anei

Că­mașă și fus­tă Miau by Cla­ra Ro­tes­cu, miau­bo­u­ti­que.ro Ac­ce­so­rii din gar­de­ro­ba Anei

Fo­to­gra­fi­i­le au fost realizate la Do­me­ni­ul Mă­nă­sia. Mu­lțu­mim pen­tru spri­ji­nul acor­dat!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.