Oa­me­nii, ini­ma me­tro­po­lei

Beau Monde - - Travel -

A ști­ut clar că da­că New

York-ul es­te cu­nos­cut pen­tru pre­ze­nța sa ini­mi­ta­bi­lă în că­rți, fil­me, ope­re de ar­tă și mu­zi­că, atunci tre­bu­ie să întâlneas­că aici le­gen­de­le orașu­lui. Oa­me­nii ca­re îi plac cel mai mult sunt ar­tiștii în vârstă. „Într-o du­pă-amia­ză am fost la o pre­zen­ta­re de fo­to­gra­fie, iar prin­tre in­vi­tați era și Su­san

May Tell, o fos­tă jur­na­lis­tă de la The New York Post. Am ochit-o și mi-am do­rit să vor­besc cu ea, pen­tru că era cea mai ex­tra­va­gan­tă din­tre in­vi­tați. I-am scris apoi și, la câte­va zi­le dis­ta­nță, neam întâlnit la un pa­har de whis­key într-un loc foar­te cu­nos­cut din oraș, un res­tau­rant de mâna a do­ua ca­re fu­se­se des­chis de pes­te 40 de ani. La câte­va zi­le du­pă ieși­rea noas­tră, res­tau­ran­tul s-a închis. Dar am ră­mas cu ace­as­tă po­ves­te și, de­si­gur, cu re­la­tă­ri­le lui Su­san din tim­pul ani­lor 60’-70’, când lu­mea era înfi­er­bânta­tă să înce­a­pă o nouă eta­pă exis­te­nția­lă. Aces­ta es­te ade­vă­ra­tul far­mec al New York-ului, oa­me­nii ca­re au trăit și au vă­zut un New York plin de ener­gie cre­a­ti­vă, de mi­ze­rie, de an­goa­să, de lup­te aci­de împo­tri­va sis­te­mu­lui po­li­tic tra­diți­o­nal.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.