Că­lă­to­rii gur­man­de

Beau Monde - - Travel - TEXT ROXANA DOBRIȚĂ

Răz­van Exar­hu, blog­ger, jur­na­list, pro­du­că­tor de emi­si­uni ra­dio și TV, chef cu ac­te în re­gu­lă și scri­i­tor, are timp și să că­lă­to­re­as­că, deși, du­pă po­mel­ni­cul de ac­ti­vi­tăți enu­me­ra­te mai sus, n-ai zi­ce. O fa­ce des, dar nu ori­cum, ci du­pă cri­te­rii atent ale­se.

Ca­re sunt ele­men­te­le du­pă ca­re te ghi­de­zi atunci când ale­gi o des­ti­nație?

Caut gus­turi bu­ne. Nu mă pot abți­ne să nu mă gândesc la bu­că­tă­rie lo­ca­lă și vin. Pei­sa­jul e va­loa­re adău­ga­tă, la fel ca lip­sa aglo­me­rați­ei.

Ca­re sunt des­ti­nați­i­le ca­re te-au im­pre­si­o­nat din punct de ve­de­re cu­li­nar?

Ul­ti­ma re­ve­lație a fost Por­tu­ga­lia. Îmi pla­ce că își res­pec­tă tra­diția cu­li­na­ră și con­stru­i­esc mult și so­lid în ju­rul ei. Du­pă ce am vă­zut un me­niu din con­ser­ve de pește și fruc­te de ma­re, am înne­bu­nit de plă­ce­re. Era ca o lis­tă de vi­nuri, în ca­re so­me­li­e­rul fa­ce cea mai bu­nă și in­te­re­san­tă se­le­cție. Pri­me­ai o con­ser­vă des­fă­cu­tă, așe­za­tă pe o far­fu­ri­oa­ră, niște pâi­ne bu­nă, niște vin și cam ui­tai de fi­ne di­ning, de gus­tos și sim­plu ce era to­tul.

De ce des­ti­nații te le­a­gă ce­le mai plă­cu­te amin­tiri?

Mi-a plă­cut lu­mi­na din Ță­ri­le Bal­ti­ce și mai ales din San­kt Pe­ter­sburg. Era ce­va hip­no­ti­zant, era o pre­ze­nță în si­ne, ca­re fă­cea și mai mis­te­ri­os și fru­mos tot ce ve­de­ai în jur.

Îmi pun în ge­a­man­tan „Fericirea e un ac de si­gu­ra­nță”. Unde ar tre­bui să că­lă­to­resc ca să mă bu­cur cel mai mult de ex­pe­ri­e­nța lec­tu­rii și de ce?

Car­tea asta apă­ru­tă la Cur­tea Ve­che Pu­blis­hing e o car­te roz, toc­mai pen­tru că e lu­mi­noa­să, are grație și te fa­ce să te si­mți bi­ne. Mi se po­ves­tește des că se­a­ra, în pat, car­tea mea câști­gă lup­ta cu ori­ce car­te. Un cu­plu ci­tește, iar ace­la ca­re are „Fericirea” înce­pe să râdă ta­re, ce­lă­lalt se tot între­ru­pe, ac­cep­tă să i se ci­te­as­că un frag­ment, la­să car­tea lui de­o­par­te și se pre­dă, râzând și as­cul­tând mai de­par­te.

Aș fo­lo­si-o într-o călătorie mai lun­gă cu un tren fru­mos. Sau la pla­jă, dar nea­pă­rat cu o șam­pa­nie re­ce ală­turi.

Cum ai de­fini con­cep­tul de „cre­a­ti­ve tra­vel”? Ai încer­cat sau ți-ar plă­cea să încerci ce­va si­mi­lar?

Ar tre­bui să fie opu­sul tu­ris­mu­lui de ma­să, ca­re fa­ce pla­ne­ta in­su­por­ta­bi­lă, în ul­ti­ma vre­me. E ge­nul meu de călătorie, în ca­re îmi aleg punc­te­le de in­te­res, las și ha­zar­dul să fun­cți­o­ne­ze și mă mai las ghi­dat și de lo­cal­nici dis­puși să te con­du­că în lu­mea și viața lor.

Des­crie-mi cea mai fru­moa­să ex­pe­ri­e­nță cu un lo­cal­nic din­tr-unul din lo­cu­ri­le pe ca­re le-ai vi­zi­tat până în pre­zent.

Era să ră­mân în My­ko­nos, prin ’97, să lu­crez pen­tru un pro­pri­e­tar de ho­tel. A între­bat într-o en­gle­ză cu ac­cent aus­sie, „Whe­re are you from?” Ro­ma­nia.

But I am from Ro­ma­nia, too. Whe­re from Ro­ma­nia? Brăi­la. But I was born in Brăi­la, too. Era ia­nua­rie, ti­pul își re­no­va ho­te­lașul și avea o lo­go­ree te­ri­bi­lă. Dar su­na foar­te ten­tant dis­cur­sul lui și am că­zut pe gânduri vreo do­uă săp­tă­mâni și m-am între­bat da­că nu ar fi ca­zul să re­nu­nț la ra­dio și să plec pe o in­su­lă. Mi-a tre­cut.

Cum te „vin­deci” de șo­cul cul­tu­ral atunci când că­lă­to­rești?

Tre­bu­ie să te pre­gă­tești un pic, să ci­tești și să nu te gândești că oa­me­nii sunt ci­u­dați. Și noi le-am pă­rea la fel. Nu cred că e bi­ne să ju­deci, în ge­ne­ral.

Ce sfat le-ai da ti­ne­ri­lor ca­re încep să prin­dă gus­tul că­lă­to­ri­i­lor? Cum pot ex­tra­ge cât mai mul­te din aces­te ex­pe­ri­e­nțe?

Să își cul­ti­ve cu­ri­o­zi­ta­tea și să evi­te șle­au­ri­le tu­ris­ti­ce. Să nu re­fu­ze ex­pe­ri­e­nțe doar pen­tru că le su­nă ne­cu­nos­cut. E ab­surd să mer­gi în Fra­nța și să mă­nânci la fast-food, de exem­plu. E in­te­re­sant să ve­zi cum sunt con­stru­i­te alte lu­mi, îți pot ve­ni idei foar­te bu­ne.

Da­că ai pu­tea să te urci în se­cun­da asta într-un avi­on că­tre ori­un­de, unde te-ai du­ce și ca­re e pri­mul lu­cru pe ca­re l-ai fa­ce oda­tă ajuns aco­lo?

Ar fi un loc în ca­re nu am ajuns. Aus­tra­lia, de exem­plu. Aș pri­vi oce­a­nul, aș mânca niște crab și aș bea un vin alb bun. Apoi aș lua avi­o­nul până în Uru­guay.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.