STATEMENT

Beau Monde - - The Buzz -

Da­că ai in­trat în ado­les­ce­nță în anii 2000, pro­ba­bil că ai cres­cut emu­lând tre­nin­gul de ve­lur Ju­i­cy Co­u­tu­re pur­tat de Pa­ris Hil­ton și pă­lă­ria cu bla­zon a lui Ni­co­le Ri­chie. Sti­lul res­pec­ti­vei de­ca­de era despre mult, ma­re și evi­dent: cer­cei su­pra d imens ion ați, bă­tuți în pi­e­tre lu­ci­toa­re, cu­re­le cu lo­go ma­re și ge­nți mo­no­gra­ma­te. Re­gu­la de ba­ză? Bran­dul să fie cât mai re­cog­nos­ci­bil iar lo­go­u­ri­le un sim­bol al sta­tu­tu­lui. Da­că ți­nu­ta ta nu era instant re­cu­nos­cu­tă de un ochi cu­nos­că­tor, își mai me­ri­ta ea ba­nii? Apoi a venit re­ce­si­u­nea, iar con­su­ma­to­rii ca­re încă mai ave­au pu­te­re de cum­pă­ra­re au in­trat în ”ste­al­th we­al­th mo­de”, adi­că și-au pro­pus să cum­pe­re mai puțin, dar mai bun. La re­ve­de­re os­ten­tație și bi­ne ai venit lux dis­cret. Bran­duri pre­cum Céli­ne sau Bot­te­ga Ve­ne­ta au înce­put să fie pre­fe­ra­te, grație de­sig­nu­lui lor mi­ni­ma­list și a ab­se­nței bran­din­gu­lui evi­dent.

2017 a venit cu o no­uă abor­da­re, pro­mo­vând lu­xul mai puțin for­mal, dar mult mai au­ten­tic, mar­ca Ve­te­men­ts, Off-Whi­te și Hood by Air. Un pic de con­text: În tre­cut, lu­xul chiar era doar pentru eli­te – o in­dus­trie ex­clu­si­vă, doar pentru cei ca­re și-o per­mi­te­au. Poa­te toc­mai de-aia era une­ori de modă ve­che, prea se­ri­os și nu nea­pă­rat cool. Acum, grație pi­ețe­lor emer­gen­te și al ba­ni­lor fă­cuți din re­vo­luția di­gi­ta­lă, con­su­ma­to­rii de lux au înce­put să fie mai ti­neri, ce­ea ce înse­am­nă că a fost ne­voie ca de­fi­niția sa tra­diți­o­na­lă să fie ajus­ta­tă pentru a se po­tri­vi noii de­mo­gra­fii. Acum abor­da­rea lu­xu­lui es­te mult mai ju­căușă și ti­ne­re­as­că, ve­zi exem­plul Gucci, ca­re a tre­cut de la se­xy-ul lui Tom Ford la hip­ste­rul de stra­dă al lui Ales­san­dro Mi­che­le, ca­re pri­vește lu­xul cu iro­nie, dându-i o al ură exo­tic ăși per­so­na­li z a bi­lă. Ma­rea ma­jo­ri­ta­tea bran­du­ri­lor se mu­le­a­ză pe no­ul trend op­tând pentru co­la­bo­rări neaștep­ta­te, cele mai sem­ni­fi­ca­ti­ve din­tre aces­tea fi­ind Lo­u­is Vu­it­ton x Su­pre­me și Gucci x Drap­per Dan.

Mi­le­nia­lii, ex­pe­rți în tot ce­ea ce înse­am­nă di­gi­tal, pre­fe­ră bran­du­ri­le de nișă în de­fa­voa­rea ce­lor main­stre­am, pe­tre­cându-și tim­pul pe Insta­gram, un­de vânea­ză pi­e­se vin­ta­ge, bran­duri mici și pi­e­se han­dma­de ca­re sunt cu ade­vă­rat uni­ce. Arun­că un ochi pe pa­gi­na fe­te­lor de la Man­sur Ga­vri­el sau pe @na­nus­hka și @na­nin­vin­ta­ge. Ce­ea ce-i atra­ge es­te și spi­ri­tul de co­mu­ni­ta­te cu cir­cu­it închis – cum­pă­ră­to­rii co­res­pon­de­a­ză di­rect cu vânză­to­rii, ce­ea ce fa­ce între­a­ga ex­pe­ri­e­nță mult mai per­so­na­lă și mai sem­ni­fi­ca­ti­vă. Nu mai e despre a avea lu­cruri, ci despre a avea lu­cruri pe ca­re, pre­fe­ra­bil, nu le mai are ni­meni și ca­re te scot din mu­lți­me, ară­tând ci­ne ești ca in­di­vid unic. Un exem­plu de brand de lux în sen­sul tra­diți­o­nal al cu­vântu­lui ca­re se mu­le­a­ză pe noi­le ce­ri­nțe ale con­su­ma­to­ri­lor es­te Bvlgari, ca­re a dez­vol­tat o apli­cație ca­re fa­ci­li­te­a­ză cus­to­mi­za­rea ce­le­bre­lor lor ce­a­suri Ser­pen­ti – poți ale­ge pi­e­tre­le preți­oa­se cu ca­re va fi împo­do­bit aces­ta, cu­re­aua, pro­to­ti­pul di­gi­tal, poți chiar să gra­ve­zi ce vrei tu pe el. Prac­tic, pri­mești un pro­dus fă­cut pentru ti­ne de că­tre ti­ne – unic și mu­lat pe per­so­na­li­ta­tea ta in­ti­mă.

În plus, dis­ta­nța­rea de con­su­me­rism a dar naște­re do­ri­nței de produse de lux sus­te­na­bil, ca­re vin la pa­chet cu un im­pact so­cial po­zi­tiv: pro­te­ja­rea me­di­u­lui și a so­ci­e­tății în ge­ne­ral. A cres­cut ape­ti­tul pentru modă cu co­nști­i­nță, modă ca­re pu­ne ac­cen­tul pe craft, pe pro­du­se­le fă­cu­te la mână. Și bran­du­ri­le mari se ali­nia­ză acum aces­tui trend, înmu­lțind can­ti­ta­tea de ma­te­ria­le re­ci­cla­bi­le pe ca­re le fo­lo­sesc și ofe­rind în ace­lași timp ca­li­ta­tea aștep­ta­tă de pu­blic. Mai mult de­cât atât, ne per­mit să arun­căm un ochi în ate­li­e­re­le lor, ne ara­tă cum își re­a­li­ze­a­ză pro­du­se­le, cât de mul­tă mun­că și ate­nție la de­ta­lii e în spa­te, con­fir­mându-ne că nu greșim in­ves­tind într-un pro­dus ca­re, pe lângă moște­ni­rea de brand, are și bo­nu­sul adău­gat de a fi pri­e­te­nos cu me­di­ul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.