Cu un pas înain­te

In­dus­tria de be­au­ty avan­se­a­ză cu vi­te­za lu­mi­nii, în pre­zent pro­pu­nându-ne ino­vații ca­re ne aju­tă să ne întreți­nem fru­mu­sețea ca la carte. Nu Skin®, un pi­o­ni­er în știința an­ti-îmbă­trâni­rii și a să­nă­tății, lan­se­a­ză do­uă produse de ma­chiaj Nu Co­lo­ur® și un s

Beau Monde - - Beauty -

Vo­lup­ta­te cap­ti­van­tă

Poți obți­ne un efect de bu­ze vo­lu­mi­noa­se cu aju­to­rul bal­sa­mu­lui hi­dra­tant Li­ghtShi­ne Lip Plim­ping Balm Pink Tin­ge de la Nu Co­lo­ur®. Tex­tu­ra sa foar­te ușoa­ră alu­ne­că de­li­cat și con­fe­ră o sen­zație de pros­peți­me (grație men­to­lu­lui din com­po­ziție), bu­ze­le de­venind in­stan­ta­neu mai ca­ti­fe­la­te și mai re­vi­go­ra­te și fi­ind îmbră­ca­te într-o ten­tă na­tu­ra­lă de cu­loa­re. În plus, for­mu­la, pe ba­ză de ulei din se­mi­nțe de ri­cin și in­gre­di­en­te an­ti­o­xi­dan­te, hi­dra­te­a­ză și re­vi­go­re­a­ză în pro­fun­zi­me. Poa­te fi fo­lo­sit ca ata­re, pentru a îmbu­nă­tăți

vi­zi­bil as­pec­tul vo­lu­mi­nos, sau ca ba­ză pro­tec­toa­re sub lip­gloss,

lu­ciu de bu­ze sau ruj.

Po­rția de să­nă­ta­te

Bac­te­ri­i­le sunt pre­zen­te pes­te tot, chiar și pe mânca­re și pe oa­meni. Cum cor­pul uman co­nți­ne mai mul­te ce­lu­le mi­cro­bi­e­ne - ca­re co­lo­ni­ze­a­ză ori­ce su­pra­față a sa ex­pu­să fac­to­ri­lor ex­terni - de­cât ce­lu­le uma­ne, ori­când ca­lea gas­troin­tes­ti­na­lă, de exem­plu, poa­te de­ve­ni ca­drul pro­pi­ce dez­vol­tă­rii și re­pro­du­ce­rii bac­te­ri­i­lor. Su­pli­men­tul ali­men­tar Phar­ma­nex® Pro-B™ fur­ni­ze­a­ză do­uă mi­liar­de de CFU (uni­tăți for­ma­toa­re de co­lo­nii) ale unei tul­pini uni­ce de Lac­to­ba­cil­lus fer­men­tum, re­zis­ten­tă la me­di­ul aci­du­lui gas­tric și ca­re poa­te co­lo­ni­za efi­ci­ent trac­tul di­ges­tiv in­fe­ri­or. Pe lângă Lac­to­ba­cil­lus fer­men­tum, fi­e­ca­re cap­su­lă co­nți­ne și ce­lu­lo­ză mi­cro­cris­ta­li­mă, aci­zi grași, di­o­xid

de si­li­ciu și clo­ru­ră de po­ta­siu, in­gre­di­en­te be­ne­fi­ce pentru per­soa­ne­le pes­te 18 ani ca­re do­resc să adau­ge bac­te­rii vii în flo­ra lor in­tes­ti­na­lă. Spe­cia­liștii Nu Skin® recomandă o cap­su­lă pe zi, con­su­ma­tă cu mânca­re sau cu apă.

Epo­ca de bronz

Da­to­ri­tă per­le­lor bron­zan­te Bron­zing Pe­ar­ls de la Nu Co­lo­ur®, poți învă­lui chi­pul într-un voal fin și stră­lu­ci­tor de bronz. Realizate pe ba­ză de Nai­lon, o pu­dră ca­re fa­ci­li­te­a­ză apli­ca­rea și fa­ce pro­du­sul mai ușor de fo­lo­sit, și Si­li­ce, o pu­dră ce aju­tă la obți­ne­rea unei sen­zații ca de mă­ta­se, per­le­le sunt cre­a­te sub for­mă de sfe­re mă­tă­soa­se și si­de­fa­te, venind într-o com­bi­nație cap­ti­van­tă de cinci nua­nțe di­fe­ri­te. In­di­fe­rent da­că le aplici cu aju­to­rul pen­su­lei sau al unui bu­re­te spe­cial, tex­tu­ra de­li­ca­tă a aces­to­ra va con­tu­ra un look cald și na­tu­ral. Dis­tri­bu­ie pro­du­sul pe zo­ne­le să­ru­ta­te în mod na­tu­ral de soa­re: frun­te, po­meți, pun­tea

na­su­lui, băr­bie și gât.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.