COSMOPOLITAN & BUCURE{TI MALL

AU S~RB~TORIT ÎMPREUN~ 18 ANI!

Beau Monde - - Beauty -

La înce­put de oc­tom­brie am avut par­te de o ani­ver­sa­re ine­di­tă — am săr­bă­to­rit 18 ani de pre­ze­nță în spați­ul au­toh­ton, ală­turi de Bu­cu­rești Mall, brand de ase­me­nea pre­zent de 18 ani în Ro­mânia! Pri­e­teni co­muni și par­te­neri de bu­si­ness,

dar și Anto­nia — ve­de­ta de pe co­per­ta ediți­ei noas­tre ani­ver­sa­re — și Ele­na Fran­cisc-Țur­ca­nu — pri­mul re­dac­tor-șef al re­vis­tei, cea ca­re a lan­sat

Cosmopolitan pe piața lo­ca­lă — s-au adu­nat în Lo­un­ge Area, la par­te­rul Bu­cu­rești Mall, pentru a sa­vu­ra un coc­ktail împreu­nă cu re­da­cția Cosmopolitan

și a afla mai mul­te lu­cruri despre is­to­ria re­vis­tei în Ro­mânia. Invi­tații au pu­tut să-și fa­că pro­pria fo­to­gra­fie pe co­per­ta re­vis­tei și ne-au lă­sat me­sa­je de „La mu­lți ani!” pe pa­no­ul spe­cial ame­na­jat. Mu­lțu­mim par­te­ne­ri­lor: L'Occi­ta­ne, Guer­lain,

Ape­rol, Co­ca Co­la, Nes­ca­fe și Ju­bi­le Ca­te­ring.

Anto­nia și Ma­ria Bur­nea (Bur­da Ro­mânia)

Adria­na Chi­per și Amir Do­boș

Ra­lu­ca Gus­li­cov (ac­tri]`), Anca Bu­ra­da și Pe­tru]a Stoi­ca (To­nic Adver­ti­sing)

Echi­pa Cos­mo și Ele­na Fran­cisc-}ur­ca­nu

Ali­na Sa­vu și Adria­na Har­ja (Web Co­nect)

Su­sa­na Ple­tea (Bur­da Ro­mânia)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.