PLĂCEREA MU­ZI­CII

Beau Monde - - Life Style -

În noiembrie își lan­se­a­ză albu­mul de de­but și, da­că e să ne luăm du­pă pi­e­se­le lan­sa­te până acum, ca­re au strâns nu­me­roși fani în timp re­cord, me­ri­tă să-ți păs­tre­zi

un loc în play­list pentru sur­pri­ze­le pe ca­re ți le pre­gă­tesc De­nis Roa­beș, so­lis­tul The Mo­tans, și co­le­gii săi de tru­pă. Cât aște­pți, ci­tește in­ter­vi­ul de mai jos pentru o

in­tro­du­ce­re în uni­ver­sul lor mu­zi­cal.

Cum cre­zi că ești per­ce­put pe piața mu­zi­ca­lă din Ro­mânia și cum ți-ai dori să fii înțe­les?

Sper să fiu per­ce­put exact așa cum sunt, un ar­tist ca­re iu­bește mu­zi­ca și ca­re fa­ce mu­zi­că pentru su­fle­te.

In­dus­tria de mu­zi­că s-a schim­bat și se schim­bă enorm față de vre­mu­ri­le unor tru­pe pre­cum The Be­a­tles sau The Rol­ling Sto­nes. Cum îi ve­zi tu vi­i­to­rul și cum te ve­zi fă­când par­te din aces­ta?

Mi se pa­re că in­dus­tria mu­zi­ca­lă es­te o ches­tie foar­te hao­ti­că. Nu știu da­că pot pre­zi­ce cum va fi in­dus­tria mu­zi­ca­lă pes­te ani, lu­cru­ri­le se schim­bă ra­pid, es­te ne­voie să fii ac­tual. Îți poți păs­tra ac­tua­li­ta­tea fi­ind sa­tis­fă­cut cu ti­ne însuți, cu mun­ca pe ca­re o faci, cu ce­ea ce faci. Da­că îți pla­ce ce­ea ce faci, nu exis­tă loc de com­pro­mi­suri, faci to­tul din plă­ce­re. Așa se fa­ce to­tul. Așa mă văd și acum și la fel și pe vi­i­tor, fă­când mu­zi­că din plă­ce­re, ori­cum ar ară­ta in­dus­tria.

Ca­re sunt pro­vo­că­ri­le ca­re te-au luat com­plet prin sur­prin­de­re de când te-ai apu­cat de mu­zi­că?

Să cânt în con­cer­te li­ve și să am spec­ta­co­le bune, chiar și atunci când nu sunt în cea mai bu­nă sta­re fi­zi­că sau când nu mă aud așa de bi­ne în căști.

Te afec­te­a­ză în vreun fel fap­tul că ești ase­mă­nat cu Car­la’s Dre­ams? De ce ar tre­bui pu­bli­cul să vă va­dă di­fe­rit?

Nu mă afec­te­a­ză, îi ad­mir pe cei de la Car­la's Dre­ams. În ace­lași timp, nu mi se pa­re că sunt atât de mul­te com­pa­rații, fi­e­ca­re are sti­lul pro­priu.

Ai obți­nut un nu­măr im­pre­si­o­nant de ma­re de fani într-un timp re­la­tiv scurt. Cum ve­zi ches­tia asta? Pu­ne pre­si­u­ne pe ti­ne?

Cu­vântul-cheie aici es­te „re­la­tiv”. Lu­crul ăsta nu pu­ne pre­si­u­ne pe mi­ne, ci e doar un sti­mul să merg înain­te.

Ce te inspi­ră atunci când faci mu­zi­că?

Viața.

Ce sur­pri­ze pre­gă­tești în pri­mul tău al­bum? Apro­po, când apa­re?

Albu­mul va apă­rea în lu­na noiembrie, sur­pri­ze vor fi do­uă co­la­bo­rări fru­moa­se (pe do­uă din­tre ele le știți de­ja: cu De­lia, pentru „We­e­kend”, și cu INNA, pentru „No­ta de pla­tă”). Lan­sa­rea al­bu­mu­lui se va fa­ce într-un mod spe­cial, un con­cert spe­cial, sper eu, o ex­pe­ri­e­nță fru­moa­să pentru cei ce vor fi pre­ze­nți aco­lo.

Ca­re es­te pri­o­ri­ta­tea ta nu­mă­rul unu în ce­ea ce pri­vește ca­ri­e­ra mu­zi­ca­lă?

Mu­zi­ca! Până și unul din­tre prin­ci­pi­i­le Glo­bal Re­cor­ds, ca­sa de dis­curi ca­re mă re­pre­zin­tă, es­te „În mu­zi­că, cea mai im­por­tan­tă es­te mu­zi­ca”. #WeGlo­bal

Spune-mi po­ves­tea din spa­te­le uneia din­tre pi­e­se­le ta­le.

Nu pot, fi­e­ca­re om are drep­tul de a per­ce­pe și in­ter­pre­ta fi­e­ca­re pi­e­să așa cum vrea. Nu am drep­tul de a stri­vi co­ro­la de mi­nuni a lu­mii.

Cu ci­ne ai vrea să cânți pe sce­nă?

The Cooks, Arc­tic Mon­keys sau Hur­ts.

Ce faci exact în acest mo­ment, în afa­ră de a-mi răs­pun­de mie la între­bări?

Fil­mez un li­ve ses­si­on cu INNA.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.