Best in Show

Beau Monde - - The Buzz - TEXT RO­XA­NA DOBRIȚĂ

DIPLOMA, fes­ti­va­lul de­di­cat ab­sol­venți­lor de fa­cul­tăți cre­a­ti­ve, un proi­ect inițiat de

The Insti­tu­te și in­spi­rat de UniCre­dit Bank, ne-a fă­cut cu­noști­nță cu cei mai buni ar­tiști ai ge­ne­rați­ei 2017. Din ca­te­go­ria Modă, Arte Apli­ca­te, cinci nu­me ne-au să­rit în ochi cu pre­că­de­re. Ți-i pre­zint aici și-ți re­co­mand să le no­te­zi nu­me­le într-un car­nețel, pro­mit să se tran­sfor­me în nu­me re­du­ta­bi­le ale mo­dei ro­mânești.

De cre­a­ti­vi­ta­te nu duc lip­să, le mai tre­bu­ie doar ex­pe­ri­e­nță.

COD CROMATIC MONOCROM

Lau­re­nțiu Cos­min Ma­tei a ab­sol­vit cur­su­ri­le Fa­cul­tății de Arte De­co­ra­ti­ve și De­sign, se­cția Modă-De­sign Ves­ti­men­tar, din ca­drul Uni­ver­si­tății Nați­o­na­le de Arte Bu­cu­rești, cu proi­ec­tul de li­ce­nță Cha­rac­ters, o co­le­cție su­pra­re­a­lis­tă, po­pu­la­tă de per­so­na­je ca­re aleg să-și tre­a­că viața prin­tr-un fil­tru pro­fund per­so­nal. „Am încer­cat să pun în dis­cuție vi­zi­u­nea unei lu­mi în ca­re re­a­li­ta­tea nu exis­tă, re­a­li­ta­tea e ce­ea ce vrem noi să fie, re­a­li­ta­tea e cea pe ca­re ne-o cre­ăm sin­guri”, ex­pli­că de­sig­ne­rul. Ne plac com­bi­nați­i­le ino­va­ti­ve de sto­fă, imi­tație de pi­e­le, ly­cra, voal, tul­le, ca­ti­fea și de­nim, pentru că, deși apa­rent con­tras­tan­te, reușesc să se între­pă­trun­dă per­fect, dând naște­re unor ținute com­ple­xe, ca­re te învă­lu­ie ca un co­con de cu­loa­re elec­tri­că, bom­bas­ti­că aproa­pe.

MINIMALISM CU ACCENTE HIP HOP

Bian­ca Ne­grea a ur­mat cur­su­ri­le de li­ce­nță și mas­te­rat în ca­drul Uni­ver­si­tății de Artă și De­sign din Cluj Na­po­ca. În 2014, grație pro­gra­mu­lui Eras­mus, a stu­diat, timp de pa­tru luni, la Uni­ver­si­ta­tea de Arte Fru­moa­se din Lodz, iar doi ani mai târziu a pri­mit un in­ter­nship în de­par­ta­men­tul de cos­tu­me al Fes­ti­va­lu­lui de Ope­ră din Ma­ce­ra­ta. Ne-a plă­cut Con­fu­sed, proi­ec­tul ei de li­ce­nță/di­ser­tație, pentru că îmbi­nă ar­mo­ni­os du­pă ten­di­nțe în apa­re­nță pro­fund di­fe­ri­te: mi­ni­ma­lis­mul li­ni­i­lor mas­cu­li­ne cu su­pra d imens i o nă­ri­le pe ca­re­le ve­dem ade­sea împru­mu­ta­te de ar­tiștii mu­zi­cii hip-hop. Din punct de ve­de­re es­te­tic, co­le­cția oa­re­ca­re feri nță pe ar­tist a La­dy­bug Mec­ca de la Di­ga­ble Pla­nets, iar din punct de ve­de­re strict ide­o­lo­gic, Con­fu­sed își tra­ge in­spi­rația din­tr-un ci­tat de Ery­kah Ba­du, în ca­re ar­tis­ta spu­nea că do­rește să fie des­chi­să la tot ce se întâmplă în ju­rul său și că nu vrea să in­spi­re sau să se in­spi­re din­tr-o sin­gu­ră ra­să, ide­o­lo­gie sau et­nie. Ne pla­ce sim­pli­ta­tea li­ni­i­lor fo­lo­si­te de Bian­ca și fe­lul cum a ales să le re­mi­xe­ze și res­truc­tu­re­ze, fie prin de­ta­lii cro­ma­ti­ce sau acce­so­rii bi­ne ale­se.

OPU­LE­NȚĂ MISTICĂ

Lu­cian Ale­xan­dru Arse­ne a ab­sol­vit Uni­ver­si­ta­tea Nați­o­na­lă de Arte Bu­cu­rești, se­cți­u­nea Modă-De­sign Ves­ti­men­tar, cu proi­ec­tul LET THEM EAT CAKE, in­spi­rat, pe de-o par­te, de vi­zi­u­nea ar­tis­ti­că a fo­to­gra­fu­lui ame­ri­can Ste­ven Ke­lin, și, pe de altă par­te, de o Ma­ria Antoi­net­te con­tem­po­ra­nă, cea din ver­si­u­nea fil­mu­lui So­fi­ei Cop­po­la, cu Kris­ten Dun­st în ro­lul prin­ci­pal. Re­zul­ta­tul? O com­bi­nație hi­bri­dă de li­nii mas­cu­li­ne, dar în ace­lași timp opu­len­te și dra­ma­ti­ce, îndul­ci­te de un aer de me­lan­co­lie și vi­sa­re mistică. LET THEM EAT CAKE pro­pu­ne un uni­vers noc­turn, aproa­pe mis­tic, un­de fu­chsia sa­ti­na­tă sau pai­e­ta­tă de­ze­chi­li­bre­a­ză tușe­le de ne­gru, scoțându-i la ive­a­lă dua­li­ta­tea și îmbo­gățin­du-i per­so­na­li­ta­tea cro­ma­ti­că. E o co­le­cție te­ri­bil de sen­zua­lă și mis­te­ri­oa­să, ca­re, deși se inspi­ră din sti­lul și opu­le­nța uneia din­tre cele mai cu­nos­cu­te re­gi­ne ale is­to­ri­ei, are ră­dă­cini pro­fun­de în efer­ves­ce­nța mo­dei no­uă­ze­cis­te.

REGAL STI­LIS­TIC

Șteff Che­la­ru es­te ab­sol­ven­tă a Uni­ver­si­tății Nați­o­na­le de Arte din Bu­cu­rești, mas­te­ran­dă, bur­si­e­ră și vo­lun­tar în ca­drul Fun­dați­ei Prin­ci­pe­sa Mar­ga­re­ta a Ro­mâni­ei (Ti­ne­re Ta­len­te 2016 și 2017) și câști­gă­toa­re, cu Re­gen­cy, cea de-a do­ua co­le­cție per­so­na­lă, a Ma­re­lui Pre­miu al con­cur­su­lui #fas­hi­on FANa­tic2017, și cu Tra­diție, proi­ect UE 2017, a con­cur­su­lui Arte­le Spec­ta­co­lu­lui și Arte Vi­zua­le. Ne pla­ce ce am vă­zut în Re­gen­cy pentru că, deși ele­men­te­le îmbi­na­te sunt an­ti­te­ti­ce, pro­duc un efect de­o­se­bit, atât con­cep­tual, cât și vi­zual. Fi­ind o co­le­cție despre că­pe­te­ni­i­le lu­mii, fi­e­ca­re ți­nu­tă din­tre cele opt pu­ne în evi­de­nță ele­men­te­le ves­ti­men­ta­re spe­ci­fi­ce unui re­ge. Ma­te­ria­le­le sunt îmbi­na­te și con­to­pi­te cu gust, creând un efect im­pre­si­o­nat, de o opu­le­nță cla­si­că.

FETIȘISM CULTURAL

Na­dej­da Ia­cu­bi­na a ur­mat cur­su­ri­le de li­ce­nță și mas­te­rat din ca­drul Uni­ver­si­tății de

Artă și De­sign din Clu­jNa­po­ca, spe­cia­li­za­rea Mo­dăDe­sign Ves­ti­men­tar, o obți­nut mai mul­te bur­se pentru a stu­dia în Spa­nia și Ita­lia și a ex­pus lu­crări în ca­drul a do­uă ex­po­ziții din Mi­la­no, Pa­laz­zo Mo­ran­do și San Car­po­fo­ro. Co­le­cția ei de li­ce­nță, Cul­tu­re Fe­tis­hism, are ca punct de ple­ca­re mult i cul­tu­ra­li smul în toa­te de­cli­nă­ri­le sa­le sti­lis­ti­ce. Și-a gă­sit in­spi­rația într-un exer­cițiu de ima­gi­nație: s-a întors în timp pentru a fa­ce cu­noști­nță cu Albert Khan, un ban­cher fran­cez bo­gat, pa­si­o­nat de fo­to­gra­fie, ca­re a că­lă­to­rit prin toa­tă lu­mea, do­cu­men­tând di­fe­ri­te gru­puri et­ni­ce. Co­le­cția es­te, deci, un soi de jur­nal de că­lă­to­rie ca­re do­rește să-ți pre­zin­te si­mi­la­ri­tăți­le și di­fe­re­nțe­le sti­lis­ti­ce mai mul­tor cul­turi uni­ver­sa­le. Din punct de ve­de­re es­te­tic, cromatic și vo­lu­me­tric, re­fe­ri­nțe­le sa­le ar­tis­ti­ce pro­vin de la Chris­to Vla­di­mi­rov Ja­va­cheff și Je­an­neClau­de. Ne plac de­cli­nă­ri­le be­ju­lui și ma­ro­nu­lui, com­ple­men­ta­te per­fect de ac­ce­so­ri­i­le tri­ba­le.

17

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.