Be­au­ty How To:

10 Ways to… re­cu­pe­ra­re to­ta­lă post-săr­bă­tori

Beau Monde - - Su­mar Ia­nua­rie - TEXT MĂ­DĂ­LI­NA IO­NES­CU

1. Da­ma­ge con­trol

În ni­ci­un caz nu aștep­ta până di­mi­neața de a do­ua zi pen­tru a efec­tua pro­ce­sul de de­ma­chi­e­re, căci ma­chia­jul și im­pu­ri­tăți­le acu­mu­la­te la su­pra­fața pi­e­lii nu fac de­cât să ata­ce. Un ri­tual de da­ma­ge-con­trol poa­te fi însă re­a­li­zat cu aju­to­rul unui se­rum-tra­ta­ment ul­tra­con­cen­trat,

cu pro­pri­e­tăți mul­ti­ple.

2. De­to­xi­fi­e­rea pi­e­lii

Acți­o­nea­ză tar­ge­tat asu­pra to­xi­ne­lor acu­mu­la­te în epi­der­mă cu aju­to­rul unui se­rum re­ge­ne­ra­tor de­to­xi­fiant, cu o com­po­ziție pe ba­ză de an­ti­o­xi­da­nți pu­ter­nici, vi­ta­mi­ne ese­nția­le, acid hia­lu­ro­nic și, even­tual, re­ti­nol. Nu­mai în acest fel, te­nul tău se va bu­cu­ra de o pu­ri­fi­ca­re pro­fun­dă și de o lu­mi­no­zi­ta­te su­bli­mă.

3. În tim­pul no­pții

Pe par­cur­sul som­nu­lui, or­ga­nis­mul in­tră într-un pro­ces alert de re­ge­ne­ra­re a ce­lu­le­lor epi­der­mei, mo­tiv pen­tru ca­re tre­bu­ie să îi oferi un aliat pe mă­su­ră. Așa­dar, înain­te de cul­ca­re uti­li­ze­a­ză for­mu­le des­ti­na­te exclu­siv îngri­ji­rii de se­a­ră, pen­tru a su­sți­ne me­ca­nis­me­le vi­ta­le de reînnoi­re a țe­su­tu­ri­lor.

4. NU UI­TA DE OCHI!

Ore­le puți­ne de somn din ace­as­tă pe­ri­oa­dă se pot tra­du­ce prin ce­ar­că­ne întu­ne­ca­te, ple­oa­pe um­fla­te și pun­gi sub ochi, im­po­si­bil de ca­mu­flat doar cu ma­chiaj. Un bal­sam sau o cre­mă pen­tru zo­na ocu­la­ră ofe­ră un efect ră­co­ri­tor și aju­tă la re­da­rea stră­lu­ci­rii și lu­mi­no­zi­tății pri­vi­rii, în timp ce es­tom­pe­a­ză dis­cret li­ni­i­le fi­ne.

5. STRĂ­LU­CI­RE IN­FI­NI­TĂ

Pen­tru a obți­ne acel efect na­tu­ral de lu­mi­no­zi­ta­te a te­nu­lui, fă-ți o pro­gra­ma­re pen­tru un tra­ta­ment fa­cial! Re­co­man­da­rea mea es­te o șe­di­nță de hi­dro­der­ma­bra­zi­u­ne în ca­drul Avra Aes­the­tic Insti­tu­te (str. Pa­ris 61A, clă­di­rea La­by­rin­the, et. 1), ca­re se ba­ze­a­ză pe teh­no­lo­gia Jet Pe­el. Ast­fel, sunt com­bi­na­te be­ne­fi­ci­i­le mai mul­tor pro­ce­duri pen­tru ex­fo­li­e­rea chi­mi­că, re­du­ce­rea ri­du­ri­lor, mi­ni­mi­za­rea po­ri­lor, re­du­ce­rea ci­ca­tri­ci­lor ac­nei­ce și in­fil­tră­rii cu­ta­na­te de sub­sta­nțe nu­tri­ti­ve, ca­re in­clud ce­lu­le stem, an­ti­o­xi­da­nți, acid hia­lu­ro­nic și pep­ti­de de ori­gi­ne ve­ge­ta­lă.

6. Re­paus pen­tru pi­e­le

Per­mi­te-i pi­e­lii să se odih­neas­că și să se oxi­ge­ne­ze a do­ua zi. Asta înse­am­nă să re­nu­nți la ma­chia­jul cla­sic, pe ba­ză de fond de ten, și să op­te­zi pen­tru o cre­mă BB sau CC efi­ci­en­tă. Ace­as­tă va­rian­tă hi­dra­te­a­ză, uni­for­mi­ze­a­ză, con­fe­ră lu­mi­no­zi­ta­te și as­cun­de im­per­fe­cți­u­ni­le.

7. AC­CE­SO­RII ESE­NȚIA­LE

Da­că nu te înțe­le­gi cu pen­su­le­le de ma­chiaj, nu ape­la la apli­ca­rea for­mu­le­lor cos­me­ti­ce cu aju­to­rul de­ge­te­lor, pen­tru că im­pu­ri­tăți­le se tran­sfe­ră. O idee ex­ce­len­tă con­stă în bu­rețe­lul Be­au­ty Blen­der, ca­re asi­gu­ră un fi­ni­saj flaw­less și tran­slu­cid, fi­ind util to­to­da­tă și în re­tușa­rea ma­chia­ju­lui ca­re s-a strâns în cu­te­le pi­e­lii sau ale ple­oa­pe­lor. Și pen­tru că tot sun­tem la ca­pi­to­lul „aju­tor”, ba­ze­a­ză-te și pe șer­vețe­le­le ab­sor­ban­te pen­tru sur­plu­sul de se­bum!

8. Pro­gram ali­men­tar

În săp­tă­mâna post-ex­ces, li­mi­te­a­ză-ți di­e­ta la ali­men­te ușoa­re pre­cum pește, ouă, car­ne de pui și de cur­can, ală­turi de le­gu­me să­ra­ce în ca­lo­rii (spa­ran­ghel, fa­so­le ver­de, sa­la­tă ver­de, broc­co­li, co­no­pi­dă, ci­u­perci etc.). Apoi, poți re­du­ce do­za de car­bo­hi­drați, pen­tru a mi­ni­mi­za sen­zația de ba­lo­na­re. Ce­ai­ul de pă­pă­die și re­du­ce­rea can­ti­tății de sa­re au un efect pu­ter­nic di­u­re­tic.

9. Corp sculp­tat

Chiar da­că si­mți că nu mai ai pu­te­re, to­ni­fi­e­rea es­te cru­cia­lă pe tot par­cur­sul anu­lui. În ca­zul în ca­re es­te no gym day, efec­tue­a­ză câte­va exer­ciții fi­zi­ce pen­tru re­zul­ta­te vi­zi­bi­le în câte­va zi­le. Brațe: flo­tări, cinci-ze­ce se­turi, pe vârfuri sau ge­nun­chi, re­pe­ta­te de câte opt ori. Pi­ci­oa­re: ge­nu­fle­xi­uni pe vârfuri, cinci-ze­ce se­turi, re­pe­ta­te de câte 15-20 de ori, cu pi­ci­oa­re­le de­păr­ta­te la un un­ghi de 45 de gra­de și căl­câie ri­di­ca­te. Spa­te: box fă­ră sac cu aju­to­rul a do­uă gan­te­re de câte 1 kg, prin lo­vi­turi la­te­ra­le alter­na­te cu ce­le obli­ce, timp de do­uă-trei mi­nu­te.

10. Și mai mul­tă apă

Hi­dra­ta­rea din in­te­ri­or es­te im­pe­ra­ti­vă acum, mai ales că al­coo­lul con­su­mat are o can­ti­ta­te ener­ge­ti­că mai ri­di­ca­tă de­cât za­hă­rul, iar în com­bi­nație cu ape­ti­tul cres­cut ca­re ur­me­a­ză du­pă câte­va pa­ha­re, de­vi­ne o sur­să se­ri­oa­să de stres pen­tru si­lue­tă. În acest sens, apa vi­ne ca o gu­ră de aer în deșert. Con­su­mă cel puțin doi li­tri pe zi și nu ui­ta de re­gu­la de aur: hi­dra­ta­rea per­fec­tă se re­a­li­ze­a­ză prin înghiți­turi mici!

Se­rum de­to­xi­fiant One Essen­tialSkin Boos­ting, Di­or, 591 lei

Tra­ta­ment de noap­te Advan­ced Re­ti­nol Ni­ght Tre­at­ment, StriVec­tin-AR, 419 lei (Sep­ho­ra)

Se­rum Re­sist C15 Su­per Boos­ter, Pau­la’s Choi­ce, 244 lei (pau­las­choi­ce.ro)

Cre­mă ex­fo­lian­tă Re­vi­ta­li­zing Su­pre­me+, Estée Lau­der,225 lei

Cre­mă de ochi Ge­nais­san­ce Eye, La Mer, 530 lei (Sep­ho­ra)

Cre­mă de ochi L’Intem­po­rel Glo­bal Yo­uth Sump­tu­o­us Eye Cre­am, Gi­ven­chy, 403 lei (Sep­ho­ra)

De­vi­ce de cu­răța­re Lu­na Mini 2 Pe­arl Pink, Fo­reo, 617 lei (Do­u­glas)

Cre­mă de noap­te Re­pair­we­ar, Cli­ni­que, 395 lei

41

Cre­mă CC A la Cen­tel­la Asia­ti­ca, Erbo­rian,179 lei (Sep­ho­ra)

Fond de ten Las­ting Fi­nish 25HR Bre­at­ha­ble, Rim­mel Lon­don,47 lei

Șer­vețe­le ab­sor­ban­te Blot­ting Pa­pers, Bob­bi Brown, 84 lei

Bu­rețel Be­au­ty Blen­der Bub­ble, 79 lei(Sep­ho­ra)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.