#lus­tlist:

Știri fresh din lu­mea fru­mu­seții

Beau Monde - - Su­mar Ia­nua­rie - TEXT MĂ­DĂ­LI­NA IO­NES­CU

Și ce da­că vre­mea es­te mo­ho­râtă? Tu poți ra­dia de fru­mu­sețe cu aju­to­rul aces­tor de­li­cii cos­me­ti­ce și aro­ma­te fă­ră cu­sur.

EX­PRE­SI­VI­TA­TE PER­LA­TĂ În acest se­zon, stră­lu­ci­rea es­te cheia unui look su­blim. Far­dul de ple­oa­pe per­lat de la Mel­ki­or (39,90 lei) es­te ex­trem de pig­men­tat, are o for­mu­lă cre­moa­să, se apli­că uni­form, asi­gu­ră o aco­pe­ri­re ex­ce­len­tă și re­zis­tă la ochiore înde­lun­ga­te.

BU­ZE-BI­JU­TE­RIEM.A.C lan­se­a­ză co­le­cția de ma­ke-up de Cră­ci­un, o in­vi­tație să îmbrățișe­zi scli­pi­ri­leau­rii de se­zon. Preți­os ca o bi­ju­te­rie, ru­jul (84 lei) îmbi­nă aco­pe­ri­rea ul­tra­sa­tu­ra­tă și cu­loa­rea sen­zați­o­na­lă cu pro­pri­e­tăți­le hi­dra­tan­te și con­for­tul pe ca­re le are un bal­sam de bu­ze. Pre­fe­ra­tul nos­tru? Nua­nța Warm Ice, unbej nu­de, cu fi­nish scli­pi­tor.

SCLI­PIRI AU­RIIÎnce­pe no­ul an la fel de stră­lu­ci­toa­re cum l-ai încheiat pe 2017! Pen­tru un efect tran­slu­cid și ușor si­de­fat al te­nu­lui, ba­ze­a­ză-te pe pro­pri­e­tăți­le Météo­ri­tes GoldPe­arl de la Guer­lain (293 lei), ca­re vin într-un am­ba­laj de­o­se­bit, în ediție li­mi­ta­tă, de co­le­cție, cufor­mă ro­tun­dă și cu­loa­re au­rie.

IS­PI­TA ARO­MA­TĂ De­ca­den­ce Eau So De­ca­dent(EDT, 100 ml, 498 lei) com­ple­te­a­ză de­ja exis­ten­te­le ediții ale ga­mei, fi­ind un par­fumcu o no­tă flo­ral-ori­en­ta­lă, per­fec­tă pen­tru a evi­de­nțiafe­mi­ni­ta­tea. O sem­nă­tu­ră apar­te se tra­se­a­ză prin no­te­le de chi­hlim­bar alb, ce dez­vă­lu­ieo sen­zua­li­ta­te hip­no­ti­că.

PÂNZA PER­FEC­TĂ Yves Saint Lau­rent rein­ven­te­a­ză ar­ta unui ten per­fect, do­bândit fă­ră com­pro­mi­suri, ce re­zis­tă cu brio timp de 24 de ore.No­ua teh­no­lo­gie se nu­mește All Ho­urs Encre de Pe­au (242 lei) și es­te un fond de ten ca­re se adap­te­a­ză sti­lu­lui alert de viață al fe­mei­lor, grație tex­tu­rii ușoa­re ca o pa­nă, fă­ră efect de mas­că, ce asi­gu­ră o fi­ni­sa­re im­pe­ca­bi­lă și uni­for­mă.

MAT ȘI SI­DE­FAT DE­O­PO­TRI­VĂ Joa­că-te cu di­re­cți­i­le din ma­chia­jul mo­men­tu­lui, dând naște­re unor com­bi­nații su­bli­me, ma­te, lu­ci­oa­se sau în efec­te 3D, cu aju­to­rul pa­le­tei de far­duri Trait de Ca­rac­tère de la Cha­nel (269 lei), exis­ten­tă în co­le­cția de iar­nă, în ediție li­mi­ta­tă, Nu­méros Ro­u­ges. Ga­ma es­te dis­po­ni­bi­lă exclu­siv în ma­ga­zi­nul Cha­nel Espa­ce Be­au­té din Bă­neasa Shop­ping Ci­ty.

DO­ZA DE PER­FE­CȚI­U­NE Da­că pi­e­lea ta nu pa­re să se sim­tă bi­ne du­pă ex­ce­se­le de fi­nal de an, so­luția con­stă într-un se­rum con­cen­trat, cum ar fi Advan­ced Géni­fi­que Sen­si­ti­ve de la Lan­côme (359 lei). Aces­ta are pu­te­re de cal­ma­re și de reîntă­ri­re a sen­zați­ei de ti­ne­rețe a pi­e­lii. Cu un sin­gur click, eli­be­re­zi an­ti­o­xi­da­nți 98% puri, într-o ba­ză se­ri­că pu­ter­ni­că și bo­ga­tă și în ex­trac­te pro­bi­o­ti­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.