WIN­NERS

Beau Monde - - The Buzz -

Mo­dă, ci­ne­ma­to­gra­fie, te­a­tru, fo­to­gra­fie și ar­tă cre­a­tă în sco­puri ca­ri­ta­bi­le, câști­gă­to­rii Glo­bu­ri­lor de Cris­tal de anul aces­ta sunt pe cât de di­fe­riți, pe atât de spec­ta­cu­loși și re­pre­zen­ta­ti­vi pen­tru pei­sa­jul ar­tis­tic din 2017. Le mu­lțu­mim încă o da­tă pen­tru mun­ca asi­duă pe ca­re o de­pun con­stant și pen­tru fap­tul că-și iu­besc me­se­ria la fel de mult pe cât le iu­bim noi re­zul­ta­te­le.

Mi­re­la Bu­co­vi­ce­an

BEST YO­UNG DE­SIG­NER: Ale­xan­dru Si­me­dru

Re­da­cția Be­au Mon­de Sty­le și câști­gă­to­rii Glo­bu­ri­lor de Cris­tal

BEST FAS­HI­ON PHO­TO­GRAP­HER: Oltin Do­ga­ru

SO­CIAL AWA­RE­NESS: Ana Co­val­ci­uc

BEST DE­SIG­NER: Cris­ti­na Să­vu­les­cu

Ele­ga­nță în pro­mo­va­rea va­lo­ri­lor și an­tre­pre­no­ria­tu­lui – Andre­ea Paul (pre­miu ri­di­cat de Ale­xan­dru Aga­rici)

BEST FE­MA­LE: Ana Ula­ru

BEST MA­LE: Ra­du Afrim (pre­miu ri­di­cat de Cos­min Flo­rea - cos­miq.ro)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.