PE­O­PLE

Beau Monde - - The Buzz -

Pri­e­teni din bra­nșă, ve­de­te și oa­meni cu ca­re co­la­bo­răm re­gu­lat pen­tru a vă pre­zen­ta ce­le mai in­ci­tan­te no­uăți ediție de ediție, in­vi­tații noștri ne-au fă­cut o sur­pri­ză plă­cu­tă, venind într-un nu­măr foar­te ma­re pen­tru a săr­bă­tori ală­turi de noi cei 16 ani de exis­te­nță Be­au Mon­de Sty­le pe piața ro­mâneas­că de re­vis­te glos­sy. Vă mu­lțu­mim că ne-ați fost ală­turi!

Dra­goș Sta­ma, pa­per ma­gikRa­lu­ca Mo­ho­raMa­ra Bar­zăLau­ra Ni­co­lau și Ru­xan­dra Chi­ur­tuCa­me­lia Ma­tei și Ale­xan­dru Be­janLau­ra Dră­guț și Si­mo­na Mă­nea­nu13

Ma­rian Va­si­les­cu, Anto­nia Bă­lașa și To­by Ibi­toyeMa­ria AndreiIoa­na Ca­pa­nuMi­ha­e­la Bu­nea și Si­mo­na Mă­nea­nu

Mi­re­la și Ca­tin­ca Ne­guț și Ca­me­lia Bu­ia

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.