DES­PRE STIL CU Ade­la Po­pes­cu

Beau Monde - - Adver­to­rial -

Ce de­sig­neri pre­feri și ce po­rți astă­zi?

Pre­fer de­sig­ne­rii ro­mâni, iar ți­nu­ta pe ca­re o port astă­zi apa­rți­ne bran­du­lui Tras­kin. Îmi pla­ce mult ace­as­tă ți­nu­tă din do­uă pi­e­se pen­tru că es­te foar­te le­je­ră. Are un im­pri­meu or­ga­nic, iar tex­tu­ra ma­te­ria­lu­lui es­te va­po­roa­să și foar­te plă­cu­tă la atin­ge­re, par­că îmi alin­tă pi­e­lea. În plus, ace­as­tă ți­nu­tă fa­ce par­te din­tr-o co­le­cție spe­cia­lă, in­spi­ra­tă de ce­le mai noi par­fu­muri lan­sa­te de Le­nor. Oda­tă cu lan­sa­rea noii co­le­cții de par­fu­muri Le­nor in­spi­ra­te din na­tu­ră, de­sig­ne­rii au gândit o co­le­cție ca­re să se po­tri­ve­as­că per­fect cu ce­le trei noi par­fu­muri: De­ep Sea Mi­ne­rals, Silk Tree Blos­som și Shea But­ter. De exem­plu, ți­nu­ta mea de astă­zi re­cre­e­a­ză de­li­ca­tețea un­tu­lui de shea, iar eu mă simt alin­ta­tă și răs­făța­tă.

Te-ai gândit la ce vei pur­ta la pe­tre­ce­rea de Re­ve­li­on?

Re­ve­li­o­nul îl voi pe­tre­ce pe pla­jă anul aces­ta, așa că si­gur voi ale­ge o ți­nu­tă din­tr-un ma­te­rial su­bți­re și va­po­ros. Mă simt răs­făța­tă atunci când mă îmbrac cu hai­ne din ma­te­ria­le moi și ca­ti­fe­la­te. Însă pen­tru mi­ne, mai im­por­tant de­cât ți­nu­ta es­te par­fu­mul pe ca­re îl port. Îmi pla­ce ca hai­ne­le me­le să mi­roa­să întot­de­au­na bi­ne și cred cu ade­vă­rat că par­fu­mul es­te ac­ce­so­ri­ul per­fect în ori­ce si­tuație.

Ce stil pre­feri?

Eu pre­fer sti­lul re­la­xat, pre­fer te­nișii asor­tați cu o ge­an­tă sau cu ac­ce­so­rii in­te­re­san­te și, de mul­te ori, adaug o no­tă de cu­loa­re în ves­ti­men­tația mea. Dar din­co­lo de stil, con­te­a­ză foar­te mult ma­te­ria­le­le din ca­re sunt cre­a­te hai­ne­le, iar eu pre­fer țe­să­tu­ri­le na­tu­ra­le: bum­bac, in, lână sau mă­ta­se. În ge­ne­ral, caut con­for­tul în fi­e­ca­re ți­nu­tă. Chiar da­că tre­bu­ie să merg la un eveni­ment de se­a­ră, gă­sesc întot­de­au­na o va­rian­tă ca­re să fie ele­gan­tă, fe­mi­ni­nă, dar în ca­re să mă simt con­for­ta­bil.

Ce înse­am­nă pen­tru ti­ne o ți­nu­tă per­fec­tă?

O ți­nu­tă per­fec­tă es­te o ți­nu­tă în ca­re mă simt per­fect. Îmi plac ro­chi­i­le de se­a­ră din mă­ta­se, dar și ți­nu­te­le le­je­re din bum­bac, iar da­că mă simt bi­ne în ma­te­ria­le­le pe ca­re le port, ți­nu­ta poa­te fi nu­mi­tă per­fec­tă. Și cu par­fu­mul po­tri­vit, apa­riția es­te com­ple­tă.

25

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.