Fat Mas­ca­ra

Beau Monde - - Be­au­ty Fi­le -

Lan­sat în fe­brua­rie 2016, acest pod­cast a fost con­ce­put de Jen­ni­fer Gol­dstein, be­au­ty edi­tor Ma­rie Clai­re USA, și Jes­si­ca Ma­tlin, be­au­ty edi­tor ad­junct Cos­mo­po­li­tan SUA. Ce­le do­uă sunt ex­trem de cat­chy și de bi­ne pre­gă­ti­te și nu se tem să re­cu­noas­că fap­tul că un be­au­ty edi­tor nu es­te un gu­ru în ale fru­mu­seții. În plus, abor­de­a­ză do­me­ni­ul într-o ma­ni­e­ră ab­so­lut ine­di­tă, mi­xând ex­pe­ri­e­nțe­le per­so­na­le și ex­per­ti­za cu umo­rul. Mo­ti­vul pen­tru ca­re au ex­tins mun­ca pen­tru re­vis­ta print și on­li­ne cu un pod­cast a fost do­ri­nța de a nu mai fi li­mi­ta­te de spațiu (da, nu­mă­rul de ca­rac­te­re din­tr-un ma­te­rial poa­te fi o cor­voa­dă pen­tru cei ca mi­ne, ca­re vor să scrie ro­ma­ne între­gi). De la lan­sa­re și până acum, au avut nu­me­roși in­vi­tați spe­cia­li în emi­si­u­ni­le lor, cum ar fi, de exem­plu, De­bo­rah Lip­pmann, un star in­ter­nați­o­nal în ma­ni­chi­u­ră, sau cri­ti­cul de par­fu­me­rie Chan­dler Burr.

Epi­soa­de­le se gă­sesc în iTu­nes, pe So­un­dclo­ud și on­li­ne, pe FATMASCARA.COM

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.