The Emma Guns Show

Beau Monde - - Be­au­ty Fi­le -

Emma Guns es­te re­dac­tor fre­e­lan­cer de be­au­ty, să­nă­ta­te și li­fes­ty­le, pre­zen­ta­tor și con­sul­tant de brand, deci, pen­tru ea, de­ci­zia de a lan­sa un pod­cast a fost cum­va fi­re­as­că. Proi­ec­tul aces­teia s-a lan­sat în apri­lie 2016, in­trând în top 10 ce­le mai bu­ne pod­cas­turi din lu­me într-un timp re­cord, po­tri­vit iTu­nes. Pe lângă de­ta­li­i­le com­ple­xe și sem­ni­fi­ca­ti­ve des­pre pro­du­se și ino­vații ale do­me­ni­u­lui, Emma es­te re­cu­nos­cu­tă și pen­tru nu­me­roa­se­le in­ter­vi­uri pe ca­re le ia ce­le­bri­tăți­lor, fon­da­to­ri­lor unor bran­duri, edi­to­ri­lor și chiar scri­i­to­ri­lor. Mă mai fas­ci­nea­ză și fap­tul că ie­se des din stu­dio, re­a­li­zând o mu­lți­me de ma­te­ria­le (înre­gis­tra­te, bi­neînțe­les) pe te­ren. Chiar da­că nu vi­zua­li­ze­zi lo­cu­ri­le și per­soa­ne­le cu ca­re Emma in­tră în con­tact, pre­cum și une­le loo­kuri pe ca­re le des­crie, e ca și cum ai as­cul­ta un au­dio book – închi­zi ochii și îți ima­gi­ne­zi to­tul per­fect.

The Emma Guns Show se gă­sește în iTu­nes și on­li­ne, pe EMMAGUNAVERDHANA.COM

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.