Franz Fer­di­nand - Always Ascen­ding

Beau Monde - - Cul­tu­re Mix -

Au tre­cut pa­tru ani de la ul­ti­mul al­bum de stu­dio al ce­lor de la Franz

Fer­di­nand și re­cu­nosc că îmi cam pi­er­du­sem spe­ra­nța că voi au­zi ce­va nou prea cu­rând – tris­tețe exis­ten­tă mai cu se­a­mă pen­tru că am fost fas­ci­na­tă de pres­tația lor din va­ra tre­cu­tă de la Elec­tric Cas­tle. Asta până de cu­rând (la mij­lo­cul lui oc­tom­brie 2017), când scoți­e­nii au re­venit în fo­rță cu sin­gle-ul „Always Ascen­ding”, anu­nțând pe ace­as­tă ca­le și un nou al­bum. No­ul LP se va lan­sa pe 9 fe­brua­rie, fi­ind pre­fațat de sin­gle-ul me­nți­o­nat mai sus, ca­re îi va pur­ta nu­me­le. Ju­de­când du­pă pi­e­să, sin­te­ti­za­toa­re­le joa­că un rol im­por­tant în no­ul so­und al tru­pei, lă­sând chi­ta­re­le în spa­te și fa­vo­ri­zând sam­ple-uri­le elec­tro­ni­ce. O schim­ba­re des­tul de cu­ra­joa­să, mai ales pen­tru un nu­me ca­re și-a obișnu­it fa­nii cu un rock in­die au­ten­tic. Cu toa­te aces­tea, nu ar tre­bui să „ci­tim” prea mul­te în ace­as­tă pri­mă pi­e­să, de­oa­re­ce vo­ca­lul Alex Ka­pra­nos a pro­mis și sur­pri­ze. El a des­cris pi­e­se­le noi drept fu­tu­ris­te, dar și na­tu­ra­le, ma­rea do­ri­nță a for­mați­ei fi­ind ace­ea de a crea un pei­saj so­nor cum nu a mai fost au­zit până acum, un soi de su­net al vi­i­to­ru­lui. „Ne-am do­rit să scri­em și să com­pu­nem ca și cum am fi fost au­tori de po­vești scur­te, adău­gând cu­loa­re și fun­dal și dând viață unor per­so­na­je re­a­le. Am vrut ca aces­tea să fie an­tu­ra­te la ma­xi­mum în po­vești­lor lor și să ai­bă fac­to­rul emoți­o­nal cât mai pro­fund”, a de­cla­rat Alex pen­tru nme.com. Până acum nu am aflat mai mul­te de­ta­lii des­pre ma­te­ria­lul dis­co­gra­fic, ci doar câte­va „zvo­nuri” con­form că­ro­ra, deși nu es­te co­mu­ni­ca­tă te­ma ce va de­fini al­bu­mul, vom fi mar­to­rii unui mis­ti­cism și ai unei me­ta­fi­zici apar­te as­cun­se în ver­su­ri­le pi­e­se­lor. Prac­tic, o le­gă­tu­ră cu un eveni­ment is­to­ric ca­re s-a sol­dat cu mai mul­te mo­rți. Ră­mâne de vă­zut cum su­nă, mai ales că Nick McCar­thy, chi­ta­ris­tul, a pă­ră­sit gru­pul în va­ra lui 2016…

Dis­cul „Always Ascen­ding” es­te pro­dus de fran­ce­zul Phi­lip­pe Zdar, ca­re a mai lu­crat cu Pho­e­nix, Be­as­tie Boys și Cas­si­us.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.