Mu­sic X Per­fu­me

Beau Monde - - Be­au­ty -

Jus­box, o ga­mă ex­clu­si­vis­tă de par­fu­muri al că­rei con­cept es­te re­pre­zen­tat de jux­ta­pu­ne­rea din­tre mu­zi­că și aro­me, își are in­spi­rația în ge­ne­rația mu­zi­ca­lă de ar­tiști ca­re și-a pus am­pren­ta asu­pra lu­mii. Du­pă tri­bu­turi adu­se unor nu­me ca Pink Floyd, Bob Dy­lan, Que­en, Kurt Co­bain sau U2, a venit tim­pul ca le­gen­da­ra Aret­ha Fran­klin să fie ce­le­bra­tă, prin com­po­ziția Fe­at­her Su­pre­me. Par­fu­mi­e­rul Do­mi­ni­que Ro­pi­on a cre­at o in­fu­zie ex­trem de fe­mi­ni­nă,

ca­re te du­ce cu gândul la dan­sul ele­gant și sen­zual al unei pe­ne în aer, des­chi­zându-se cu no­te de man­da­ri­nă, ber­ga­mo­tă și măr. Mai târziu, se dez­vă­lu­ie o ini­mă flo­ra­lă pro­fun­dă, cu atin­geri de tran­da­fir, ylang-ylang, ia­so­mie și tu­be­ro­ză, pen­tru ca, la fi­nal, ca­rac­te­rul so­fis­ti­cat și pu­ter­nic al aro­mei să se încheie prin to­nuri de pa­ci­u­li,

mosc și lab­da­num.

Fe­at­her Su­pre­me, Jus­box, EDP, 78 ml, 729 lei (Be­au­tik Hau­te Par­fu­me­rie și be­au­tik.ro)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.