Dua Li­pa

Beau Monde - - Exclu­siv -

e ofi­cial mai ma­re de­cât Aria­na Gran­de sau Ri­han­na, asta ca să nu mai vor­bim de Beyon­cé sau Tay­lor Swift. Cântă­re­ața bri­ta­ni­că a fost nu­mi­tă drept cea mai di­fu­za­tă ar­tis­tă a anu­lui în

UK, con­form ci­fre­lor ofi­cia­le Spo­ti­fy. La doar 22 de ani, Dua Li­pa es­te de­ja vă­zu­tă ca o vo­ce au­ten­ti­că a fe­mi­ni­tății in­de­pen­den­te și în con­trol. În „New Ru­les”, bran­dul ei de fe­mi­nism es­te pre­zen­tat în toa­tă splen­doa­rea sa, cu aju­to­rul unor vi­zua­luri abil co­re­gra­fia­te, ca­re ne li­vre­a­ză o le­cție te­ri­bil de im­por­tan­tă: fe­mei­le ar tre­bui să ai­bă gri­jă una de ce­a­lal­tă și să se spri­ji­ne re­ci­proc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.