19.01

Beau Monde - - Cul­tu­re Mix -

Ma­ca­na­che &

The Pu­treds

Pri­mul al­bum, in­ti­tu­lat Nam timp, es­te re­zul­ta‑ tul unei fu­zi­uni de sti­luri mu­zi­ca­le, prin­tre ca­re funk, rock, jazz, rag­gae, rap și blues. Da­că vrei să‑l au­zi în pre­mi­e­ră, mer­gi în Club Quan­tic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.