PRE­MI­E­RE

Beau Monde - - Cul­tu­re Mix -

The Di­sas­ter Artist

Fil­mul des­crie întâlni­rea și pri­e­te­nia din­tre ac­to­rul Greg Ses­te­ro și Tom­my Wi­se­au, ac­to­rul, scri­i­to­rul și re­gi­zo­rul ecra­ni­ză­rii The Room (2003) – una din­tre ce­le mai proas­te. Es­te un me­men­to hi­lar ca­re de­mon­stre­a­ză că exis­tă mul­te mo­da­li­tăți de a de­ve­ni o le­gen­dă și că poți obți­ne ce­ea ce-ți do­rești chiar și când nu ai ni­cio idee des­pre ce­ea ce faci. (12 ia­nua­rie)

Po­ro­ro­ca

Spu­ne po­ves­tea lui Tu­dor (Bog­dan Du­mi­tra­che) și a Cris­ti­nei (Iu­lia Lu­mâna­re), ca­re duc o viață de cu­plu obișnu­i­tă, fă­ră gri­ji le­ga­te de crește­rea co­pi­i­lor. Într-o du­mi­ni­că, Tu­dor ie­se cu cei mici în parc, când, într-o cli­pă de nea­te­nție, fi­i­ca sa dis­pa­re, fi­ind de­cla­ra­tă, ul­te­ri­or, dis­pă­ru­tă. (19 ia­nua­rie)

The Post

Me­ryl Stre­ep și Tom Han­ks îi inter­pre­te­a­ză pe Kat­he­ri­ne Gra­ham, pri­ma fe­meie afla­tă la con­du­ce­rea unui co­ti­dian ame­ri­can de pres­ti­giu (The Was­hin­gton Post) și pe di­rec­to­rul aces­tu­ia, Ben Bra­dlee. Ei fac front co­mun în fața opor­tu­ni­tății de a adu­ce în fața pu­bli­cu­lui nu­me­roa­se do­cu­men­te ale Pen­ta­go­nu­lui des­pre Răz­boi­ul din Vi­et­nam și își asu­mă ris­curi ma­jo­re în acest sens. (16 fe­brua­rie)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.