Des­pre per­so­na­li­tăți și do­ri­nțe

Beau Monde - - Li­fe Sty­le -

Ca­re es­te con­cep­tul vos­tru de fe­ri­ci­re ab­so­lu­tă?

Gră­di­na mea pli­nă cu pup­pi­es (Fla­mă), mu­lțu­mi­rea to­ta­tă față de si­ne (Dra­goș) și re­a­li­za­rea tu­tu­ror obi­ec­ti­ve­lor (Tz).

Ca­li­ta­tea su­pre­mă pe ca­re o ad­mi­rați la un om?

Sin­ce­ri­ta­tea (Fla­mă), co­rec­ti­tu­di­nea (Dra­goș) și in­te­gri­ta­tea (Tz).

Ca­re sunt de­fec­te­le voas­tre ce­le mai mari?

Sin­ce­ri­ta­tea (Fla­mă), ca­pul în nori (Dra­goș), to­le­ra­nța (Tz).

Ca­re ar fi cea mai ma­re pi­er­de­re sau ne­re­a­li­za­re?

Pi­er­de­rea de si­ne (Fla­mă), ne­mu­lțu­mi­rea de si­ne (Dra­goș) și lip­sa unor po­vești de spus ne­poți­lor (Tz).

Da­că nu ați fi voi, ci­ne ați vrea să fiți?

Da­ni­el Jac­kson din Star­ga­te SG:1 (Fla­mă), Fred­die Mer­cu­ry (Dra­goș) și un es­chi­mos (Tz).

Un dar de la na­tu­ră pe ca­re v-ar plă­cea să-l aveți?

Cha­ris­ma (Fla­mă), să zbor (Dra­goș) și o scri­soa­re prin ca­re îmi mu­lțu­mește că nu ne mai ba­tem joc de ea (Tz).

Ca­re sunt ex­tra­va­ga­nțe­le voas­tre prin­ci­pa­le?

Error 401 – ex­tra­va­ga­nță not fo­und (Fla­mă), com­po­ziți­i­le mu­zi­ca­le (Dra­goș) și … - fap­tul că nu răs­pund la între­bări, de re­gu­lă (Tz).

Ce vă mo­ti­ve­a­ză să con­ti­nuați?

Pa­si­u­nea (Fla­mă și Dra­goș) și suc­ce­sul (Tz).

Ce urâți cel mai mult pe lu­mea asta?

Ruc­co­la (Fla­mă), in­co­rec­ti­tu­di­nea (Dra­goș) și pros­tia (Tz).

La ce vă mai gândiți acum, în timp ce îmi răs­pun­deți mie la între­bări?

„Îmi cântă o pi­e­să în cap – «You said you wan­ted me good, so I got re­al­ly good»” - (Fla­mă), „Cum ar fi să zbor?” (Dra­goș) și „Mi-e foa­me” (Tz).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.