The De­sig­ner:

Cha­nel

Beau Monde - - Su­mar Ia­nua­rie -

Fon­dat de ge­nia­la Ga­bri­el­le Cha­nel, bran­dul omo­nim es­te, fă­ră ni­ci­un du­biu, unul din­tre ce­le

mai re­cu­nos­cu­te și mai îndră­gi­te ale tu­tu­ror tim­pu­ri­lor. Fai­mos pen­tru ge­nți­le sa­le ma­tla­sa­te, the lit­tle black dress, ico­ni­cul lo­go cu C du­blu și par­fu­mul N°5, Cha­nel a re­vo­luți­o­nat sti­lul, fi­ind

întot­de­au­na cu un pas înain­tea tren­du­ri­lor. La înce­put de se­col XX, într-o epo­că în ca­re mo­da

era do­mi­na­tă de cor­se­te in­co­mo­de, bran­dul in­tro­du­ce cos­tu­mul pen­tru fe­mei, ma­te­ria­le­le con­for­ta­bi­le și ves­ti­men­tația sport, de­venind,

ast­fel, du­pă o pe­ri­oa­dă lun­gă de răz­boi, un sim­bol pen­tru eli­be­ra­re și o viață ac­ti­vă. La­bel-ul ră­mâne, până în pre­zent, unul din­tre ce­le mai do­ri­te din lu­me, pa­rțial și da­to­ri­tă dom­ni­ei lui Karl La­ger­feld, ca­re, con­ti­nuând să com­bi­ne

ten­di­nțe­le ac­tua­le cu cla­sa și sim­pli­ta­tea mo­de­le­lor ori­gi­na­le, me­nți­ne bran­dul cu suc­ces

în frun­tea in­dus­tri­ei de fas­hi­on.

20

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.