The Trend:

Be­re­te

Beau Monde - - Su­mar Ia­nua­rie -

Aso­cia­tă de-a lun­gul tim­pu­lui nu nu­mai cu Pa­ri­sul, ci și cu per­so­na­je cre­a­ti­ve și re­vo­luți­o­na­re, pre­cum Pa­blo Pi­cas­so, Mar­le­ne Di­e­tri­ch, Ernest He­min­gway sau Che Gue­va­ra, be­re­ta a re­pre­zen­tat întot­de­au­na un sim­bol al pa­si­u­nii pen­tru schim­ba­re,

ce com­ple­te­a­ză per­fect, în acest mo­ment, ne­voia ac­tua­lă a so­ci­e­tății de a fi in­for­ma­tă sau im­pli­ca­tă so­cial și po­li­tic. În pre­zent, be­re­ta se bu­cu­ră de un co­me­back ful­mi­nant și pro­mi­te să tran­sfor­me sau să îmbu­nă­tățe­as­că ori­ce look, con­fe­rin­du-i în ace­lași timp acel aer po­wer­ful pen­tru ca­re a scris

is­to­rie... și o va fa­ce în con­ti­nua­re!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.