Be­au­ty Fi­le:

Expe­rții din smar­tpho­ne

Beau Monde - - Su­mar Ia­nua­rie - TEXT MĂ­DĂ­LI­NA IO­NES­CU

Lis­ta de to-do-uri pen­tru tim­pul li­ber se poa­te mări acum, de­oa­re­ce o no­uă ac­ti­vi­ta­te pre­fe­ra­tă a împă­ti­mi­te­lor de be­au­ty înce­pe să prin­dă con­tu­ruri cla­re și la noi în ța­ră. Din fe­ri­ci­re. Zic asta pen­tru că eu, de exem­plu, am re­nu­nțat de ce­va vre­me să mai as­cult mu­zi­că în me­trou sau ori­când simt că ochii îmi sunt prea obo­siți pen­tru a ci­ti și m-am re­o­ri­en­tat că­tre pod­cas­turi te­ma­ti­ce. Ine­vi­ta­bil, am ajuns tot la do­me­ni­ul pe ca­re îl ador: be­au­ty.

De ce me­ri­tă să as­cu­lți mă­car un pod­cast de be­au­ty? În pri­mul rând, sunt re­a­li­za­te în străi­nă­ta­te și asta înse­am­nă că faci cu­noști­nță cu lan­să­ri­le hot și ten­di­nțe­le ma­jo­re înain­te de a-și fa­ce apa­riția pe piața ro­mâneas­că. Apoi, re­vi­ew-uri­le sunt ex­trem de pre­ci­se și de cla­re – ori­ce pro­dus, ori­ce ino­vație, ori­ce brand (new­co­mer sau nu) es­te ana­li­zat în de­ta­liu, ți­nând cont de toa­te de­ta­li­i­le pe ca­re ar tre­bui să le ai în ve­de­re: for­mu­lă, tex­tu­ră, con­cept, re­zul­ta­te, in­stru­cți­uni, tru­curi ex­per­te, com­pa­rații ide­a­le, cam­pa­nie pu­bli­ci­ta­ră, se­cre­te și așa mai de­par­te.

De ce­le mai mul­te ori, în emi­si­uni sunt in­vi­tați spe­cia­li, de la be­au­ty edi­tori cu­nos­cuți și in­fluen­ceri și până la fon­da­tori de bran­duri sau spe­cia­liști din anu­mi­te zo­ne, ce­ea ce le crește, bi­neînțe­les, acu­ra­tețea. Le­je­ri­ta­tea dis­cuți­i­lor, sti­lul co­loc­vial și fri­en­dly și for­ma­tul emi­si­u­ni­lor sunt un alt atu ca­re crește po­pu­la­ri­ta­tea pod­cas­tu­ri­lor de be­au­ty. Ca un in­si­ght, e fas­ci­nant cum o vo­ce (pe ca­re nu o aso­ci­e­zi nea­pă­rat cu o față) poa­te de­ve­ni atât de apro­pia­tă de ti­ne – e ca și cum ci­ne­va ți-ar șop­ti în ure­che sau ar vor­bi nu­mai pen­tru ti­ne des­pre lu­cruri pe ca­re tre­bu­ie să le știi nea­pă­rat. Gă­sești nu­me­roa­se pod­cas­turi de be­au­ty atât în iTu­nes și Goo­gle Play, cât și pe So­un­dclo­ud sau pe pa­gi­ni­le web ale proi­ec­te­lor. Te sfă­tu­i­esc însă să des­pici puțin fi­rul în pa­tru înain­te de a-ți ale­ge pre­fe­ra­te­le. Cau­tă in­for­mații des­pre aces­te pro­du­cții și ve­zi ci­ne sunt re­a­li­za­to­rii și/sau mo­de­ra­to­rii – e foar­te ușor să te lași du­să de val și să ni­me­rești în lo­cul greșit.

În pre­zent, fru­mu­sețea es­te pes­te tot.Și nu mă re­fer la da­ru­ri­le na­tu­rii sau la ro­mânce­le noas­tre, ci la in­dus­trie în si­ne, ca­re es­te din ce în ce mai aproa­pe de noi și de ure­chi­le noas­tre, prin in­ter­me­di­ul pod­cas­tu­ri­lor de be­au­ty.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.