SEM­NE BU­NE ANUL ARE!

Mer­cur nu mai es­te re­tro­grad, deci anul poa­te să înce­a­pă în fo­rță. Mar­te în Scor­pi­on va as­pec­ta po­zi­tiv mai toa­te sem­ne­le zo­dia­ca­le, așa că es­te tim­pul pen­tru un înce­put proas­păt și plin de spe­ra­nță.

Beau Monde - - Ho­ros­cop - TEXT GA­BRI­E­LA MI­LI­TA­RU

Ber­bec (21 MAR­TIE – 19 APRI­LIE)

Înce­pe o pe­ri­oa­dă de ca­re ar fi foar­te in­di­cat să pro­fiți da­că ai pla­nuri să faci ur­mă­to­rul pas în re­lație. Mer­cur nu mai es­te re­tro­grad, deci ar tre­bui să fie o pe­ri­oa­dă de bun au­gur. În plus, un mo­ment de ar­mo­nie fa­mi­lia­lă se ara­tă și pen­tru per­soa­ne­le ca­re au tre­cut de­ja la ur­mă­to­rul ni­vel al re­lați­ei.

Taur (20 APRI­LIE – 20 MAI)

În ia­nua­rie tre­bu­ie să te con­cen­tre­zi pe să­nă­ta­tea ta. Nu tre­bu­ie să te pa­ni­che­zi prea mult ci, mai cu­rând, să faci ce­va să preîntâmpini anu­mi­te afe­cți­uni la ca­re ești pre­dis­pu­să. O vi­zi­tă la nu­triți­o­nist și un abo­na­ment la o sa­lă de ae­ro­bic sunt pri­me­le mă­suri pe ca­re le poți lua în mod se­ri­os în acest sens.

Ge­meni (21 MAI – 20 IU­NIE)

Mar­te se află în Scor­pi­on, așa că vei înce­pe anul fi­ind foar­te ocu­pa­tă la lo­cul de mun­că. Apar proi­ec­te noi, în spe­cial din ca­te­go­ria part-ti­me-uri­lor de ca­re ai pu­tea pro­fi­ta pen­tru a-ți ro­tun­ji veni­tu­ri­le. Nu ne­gli­ja însă nici viața so­cia­lă, pen­tru că te aște­ap­tă sur­pri­ze la ca­pi­to­lul aces­ta.

Rac (21 IU­NIE – 22 IU­LIE)

Ju­pi­ter și Mar­te se ali­nia­ză per­fect în pri­me­le do­uă luni ale anu­lui, ast­fel încât vei da do­va­dă de mag­ne­tism și toa­tă lu­mea va roi în ju­rul tău. Es­te ca­zul să pro­fiți de acest mo­ment pen­tru eva­da câte­va zi­le ală­turi de pri­e­teni sau pen­tru a cu­noaște oa­meni noi.

Leu (23 IU­LIE – 22 AU­GUST)

Ju­pi­ter în ca­sa lo­cu­i­nței de­no­tă o pe­ri­oa­dă fan­tas­ti­că pen­tru a fa­ce o schim­ba­re la acest ca­pi­tol. Așa că nu te mai gândi că es­te înce­put de an. Fo­lo­sește pri­me­le do­uă luni din 2018 pen­tru a-ți gă­si o no­uă lo­cu­i­nță. Astre­le te asi­gu­ră că vei gă­si un loc mi­nu­nat pe ca­re vei avea in­spi­rație să-l de­co­re­zi du­pă bu­nul plac.

Fe­ci­oa­ră (23 AU­GUST – 22 SEP­TEM­BRIE)

Înce­pi anul că­lă­to­rind și pro­ba­bil așa va fi până în 2019. Pro­fi­tă de ofer­te­le de du­pă Săr­bă­tori, ia-ți pri­e­te­nii și eva­dați la schi. Fe­brua­rie îți va adu­ce și câști­guri fi­nan­cia­re, așa că poți in­ves­ti în voie în plă­ce­rea de a ve­dea lo­curi noi.

Ba­la­nță (23 SEP­TEM­BRIE – 22 OC­TOM­BRIE)

Mar­te se află în sec­to­rul fi­nan­ciar, ce­ea ce ara­tă că pro­ba­bil chel­tui mai mu­lți bani de­cât ar tre­bui. Așa că, în afa­ră de si­tuația în ca­re te gândești să-ți cum­peri o mași­nă sau o ca­să, ar fi ca­zul îți dră­mu­i­ești mai bi­ne fi­na­nțe­le.

Scor­pi­on (23 OC­TOM­BRIE – 21 NOI­EM­BRIE)

Înce­pu­tul de an te avan­ta­je­a­ză cum nu se poa­te mai bi­ne, mai ales da­că te gândești să-ți reînnoi­ești gar­de­o­ba și loo­kul. Fii îndrăz­neață și la­să-ți ima­gi­nația să zbur­de atunci când mer­gi la cum­pă­ră­turi. Re­zul­ta­te­le te vor fa­ce să te si­mți per­fect.

Să­ge­tă­tor (22 NOI­EM­BRIE – 21 DE­CEM­BRIE)

Du­pă o pe­ri­oa­dă mai tul­bu­re pen­tru ti­ne, înce­pi anul 2018 cu fo­rțe proas­pe­te. În spe­cial la ca­pi­to­lul bani: vei înca­sa su­me im­por­tan­te ca­re te vor aju­ta mai ales da­că ai de gând să faci in­ves­tiții. Dar nu es­te de ne­gli­jat nici as­pec­tul sen­ti­men­tal, pen­tru că vei avea par­te de sur­pri­ze chiar înain­te de Va­len­ti­ne’s Day.

(22 DE­CEM­BRIE – 19 IA­NUA­RIE)

Înce­pând din 2018, astre­le te vor aju­ta con­si­de­ra­bil da­că in­te­nți­o­ne­zi să avan­se­zi în ca­ri­e­ră. Încă­pățâna­rea și înțe­lep­ci­u­nea ca­re te ca­rac­te­ri­ze­a­ză ar tre­bui să te aju­te să pui în prac­ti­că idei­le pe ca­re le ai. Vei avea ne­voie doar de puțin fler în a-ți con­vin­ge su­pe­ri­o­rii că proi­ec­te­le ta­le me­ri­tă ate­nția lor.

Văr­să­tor (20 IA­NUA­RIE – 18 FE­BRUA­RIE)

Ia­nua­rie va fi o lu­nă așa de li­niști­tă cum n-a mai fost de ce­va vre­me și cum nu va mai fi prea cu­rând. Da­că ai po­si­bi­li­ta­tea, ia-ți o va­ca­nță, ci­tește cât mai mult și înce­ar­că să-ți pe­treci tim­pul cu cei dra­gi. De la înce­pu­tul lu­nii noi­em­brie lu­cru­ri­le vor de­ve­ni mai agi­ta­te și nu-ți vei mai per­mi­te lu­xul re­la­xă­rii.

Pești (19 FE­BRUA­RIE – 20 MAR­TIE)

Mar­te și Ju­pi­ter în Scor­pi­on anu­nță că­lă­to­rii în străi­nă­ta­te. Și nu doar pen­tru plă­ce­rea ta. Es­te po­si­bil ca și la lo­cul de mun­că să apa­ră opor­tu­ni­ta­tea unor re­lații cu par­te­neri din alte țări, de pe ur­ma că­ro­ra vei avea mul­te de învățat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.