All you ne­ed is lo­ve (and fas­hi­on)

Beau Monde - - Editor's Letter - Ro­xa­na Do­briță REDACTOR-ȘEF Scrie-mi pe ro­xa­na.do­bri­ta@bur­da.ro Urmă­rește-mă pe Insta­gram: @ro­xa­na­do­brit­za

Ții în mână o ediție ca­re pen­tru noi a fost o pro­vo­ca­re din­tre ce­le mai plă­cu­te. Îmi do­re­am de mult să de­dic o co­per­tă unui cu­plu pu­ter­nic, au­ten­tic, ne­con­venți­o­nal, iar Li­li San­du și Sil­viu Țo­lu sunt în frun­tea lis­tei me­le scur­te de­ja de ce­va vre­me. Îi ad­mir pe amândoi, din mo­ti­ve evi­den­te. Li­li e ca­me­le­o­ni­că, fru­moa­să în cel mai obi­ec­tiv și ne­re­tușat sens al cu­vântu­lui, iar Sil­viu e… Sil­viu - un gen­tle­man de mo­dă no­uă, cu trup de Ado­nis, du­blat de o sen­si­bli­ta­te rar întâlni­tă. Îi unește o po­ves­te de dra­gos­te des­pre ca­re te in­vit să afli mai mul­te la pa­gi­na 64, cei doi mi-au răs­puns cu­rat și di­rect la toa­te între­bă­ri­le. Și nu au fost puți­ne.

Tot a pro­vo­ca­re a fost și să des­ci­frăm și su­ma­ri­zăm no­ul se­zon în ma­te­rie de stil și fru­mu­sețe. Ten­di­nțe­le prin­ci­pa­le ale pri­mă­ve­rii sunt mai cu­ra­joa­se de­cât de obi­cei. De la ob­se­sia cu­ren­tă a mo­dei pen­tru tot ce­ea ce înse­am­nă wes­tern (ciz­me cow­boy, că­măși în ca­ro­uri, fran­juri din pi­e­le), la out­fit-uri­le re­tro-sport (ad­mi­ra­te la Chris­top­her Ka­ne, Erdem și Fen­ty Pu­ma), pot înțe­le­ge da­că pri­ma ta im­pre­sie le­gat de noi­le de­fi­niții sar­to­ria­le e că sunt re­zer­va­te doar ce­lor cu mul­tă îndrăz­nea­lă și sto­mac ta­re. Dar asta nu tre­bu­ie să te spe­rie, sunt mult mai ușor de pur­tat de­cât par la pri­ma ve­de­re, și gă­sești în pa­gi­ni­le ce ur­me­a­ză toa­te sfa­tu­ri­le de ca­re ai ne­voie pen­tru a-ți con­strui ți­nu­te în trend fă­ră prea mult efort. Și ca să echi­li­brăm un pic lu­cru­ri­le și să te aju­tăm să pri­vești un pic mai re­la­xat toa­tă ace­as­tă ne­bu­nie, ți-am pre­gă­tit un ma­te­rial ca­re ana­li­ze­a­ză cu­ren­te­le de­tox din­tr-un un­ghi cu to­tul di­fe­rit, eli­mi­nând con­fu­zia și exa­ge­ră­ri­le ca­re vin une­ori la pa­chet cu ten­di­nțe­le din do­me­niu (îl gă­sești la pa­gi­na 52).

Astea sunt doar câte­va din­tre sur­pri­ze­le pe ca­re ți le-am pre­gă­tit în ediția de pri­mă­va­ră, ca­re spe­răm să te aju­te să na­vi­ghe­zi mai ușor pe­ri­oa­da de tran­ziție că­tre vre­muri mai bu­ne, la pro­priu, dar mai ales la fi­gu­rat.

Spor la ci­tit!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.